Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 10. 2014

29/2011-2014

Výpis usnesení z 29. zasedání  Zastupitelstva města Luhačovice konaného 25.09.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     504/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2014.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     505/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2014.

/hlasování 15 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     506/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

dokrytí ztráty Sportovního centra Radostova, příspěvková organizace z předcházejících účetních období ve výši 325.977,77 Kč zřizovatelem městem Luhačovice v rámci rozpočtu města na rok 2014.

/hlasování 11 pro, 5 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     507/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí grantu pro rok 2014 Charitě Svaté rodiny Luhačovice ve výši 10.000 Kč na činnost spojenou s organizací – oslavy 10. výročí založení Charity Svaté rodiny Luhačovice včetně uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     508/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

navýšení grantu pro rok 2014 Charitě Svaté rodiny Luhačovice o 90 tis. Kč včetně uzavření smlouvy o poskytnutí navýšení grantu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     509/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 1 Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizaceve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     510/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8 ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.

/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     511/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2014 a 2015 s Českou spořitelnou a. s.

a   p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2014 a 2015 s Českou spořitelnou a. s.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     512/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod finančních prostředků ve výši 279.067,28 Kč z rezervního fondu Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace do investičního fondu a použití finančních prostředků investičního fondu MěDK Elektra na výměnu oken, zateplení fasády, výměnu vstupních dveří, úpravu stropů a dalších prací souvisejících s opravami v části kino do celkové hodnoty prací 1.400.000,- Kč. 

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     513/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2194/1 o výměře cca 260 m2 a části pozemku parc. č. 2155/6 o výměře cca 6 m2 k. ú. Řetechov M. P. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/

Jedná se o pozemky v místní části Řetechov u domu č. p. 44, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     514/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2650/1 a 2650/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Pražská čtvrť, kab. NN“, spočívající v umístění nového podzemního vedení NN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v Pražské čtvrti,viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     515/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 433/Z25/2010-2014 z 30.01.2014.

/hlasování 18 pro/+

Prodej pozemku  parc. č. 904/5 k. ú. Újezdec u Luhačovic o výměře 197 m2 cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem, viz ZM 25/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     516/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2467/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Družstevní, Plšková, kab. NN“, spočívající v umístění nového podzemního vedení NN, rozpojovací skříně a uzemnění ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. Družstevní za pálenicí a moštárnou, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     517/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2486/15 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Domov pro seniory, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. V Drahách, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     518/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 280/Z14/2010-2014 z důvodu nečinnosti žadatelů. 

/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+

Jedná se o žádost o prodej pozemků v majetku města označených zeleně za bytovým domem č. p. 652 na ul. Nábřeží pro vybudování parkovacích stání, viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     519/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1305/7 o výměře 13 m2, části pozemku parc. č. 2486/15 o výměře 14 m2části pozemku parc. č. 2486/1 o výměře 19 m2 k. ú. Luhačovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro seniory Luhačovice.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky v ulici Družstevní a V Drahách znázorněné modře, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     520/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1591/6, 2161, 2155/6 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Řetechov, Sedláček, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a uzemnění ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemky v místní části Řetechov, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     521/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 424/Z24/2010-2014 z 12.12.2013, předmětem kterého bylo zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 2465/14, 1657/10, 1676/12,  2458/1 a 2466/18 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Letiště, TRST+VN+NN“, spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení VN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm+ příslušné DPH z důvodu zrušení stavby.  

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemky v lokalitě u Molků znázorněné zeleně, viz ZM 24/2010-2014 příloha č. 12.

 

U s n e s e n í     522/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     523/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e,

aby příjmy z prodeje hmotného inv. majetku – vozidla Škoda Felicia ZLL 41-98, svěřeného k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace byly zdrojem investičního fondu Technických služeb Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     524/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 12.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     525/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2203 o výměře 173 m2 a pozemku st. pl. 62 o výměře 83 m2 k. ú. Řetechov.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemky v místní části Řetechov, viz ZM 29/2010-2014 příloha č. 13.

 

U s n e s e n í     526/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou SATES MORAVA spol. s r. o. na stavební dílo „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     527/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e,

že dům č. p. 383 v ul. Holubyho je určen pro trvalé bydlení seniorů a osob se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nepotřebuje dlouhodobou nebo trvalou ústavní péči. Město Luhačovice poskytuje nájemcům byt, vytváří vhodné podmínky pro vedení samostatného života a poskytování pečovatelské služby. Byty v tomto domě jsou byty zvláštního určení, jak o nich hovoří § 2300 a násl. občanského zákoníku.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     528/Z29/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „S radostí na akce“ s Mikroregionem Luhačovské Zálesí.

/hlasování 18 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 29.09.2014

 

Nahoru