Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

7. 7. 2014

28/2010-2014

Výpis usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 26.06.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     474/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

počet členů Zastupitelstva města Luhačovice na volební období 2014 až 2018 na 21 členů.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     475/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

účetní závěrku města Luhačovice k rozvahovému dni 31.12.2013. Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši 16.890.208,72 Kčzjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví schvaluje převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     476/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

celoroční hospodaření města Luhačovice a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2013, a to bez výhrad.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     477/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prominutí pohledávky Sportovního centra Luhačovice, příspěvková organizace za firmou Sportovní a liniové stavby Morava s. r. o, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Závodní 2893/86, IČ 28580001,v částce 33.000 Kč.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     478/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

odvod finančních prostředků ve výši 101.254,89 Kč z rezervního fondu Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace do rozpočtu zřizovatele města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     479/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků cca 102 tis. Kč v rámci rozpočtu města na rok 2014 na opravu terasy Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     480/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

granty na rok 2014 zvýšit jako v roce 2013 o 410 tis. Kč sportovním spolkům: TJ Sokol o 95 tis. Kč, TJ Slovan o 85 tis. Kč, Tenisovému klubu 2000 o 50 tis. Kč. Částku ve výši 180 tis. Kč použít na dokončení vybudování travnatého hřiště v areálu Sportovního centra Radostova, příspěvková organizace.

/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     481/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r e v o k u j e

usnesení č. 458/Z27/2010-2014 z 24.04.2014

a   s c h v a l u j e

poskytnutí částky 31.100 Kč jako finanční podíl města v rámci programu Regenerace MPZ v roce 2014 na akci „Sanace střechy, zhotovení nového sanktusníku, včetně položení nové střešní krytiny na kapli sv. Alžběty“.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     482/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     483/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu názvu katastrálního území Kladná – Žilín v souladu s názvem místní části obce Kladná Žilín, tj. na katastrální území Kladná Žilín.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     484/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

revokaci usnesení č. 461/Z27//2010-2014 z 24.04.2014 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1326/6 a části pozemku parc. č. 1328/4 k. ú. Luhačovice o celkové výměře 178 m2 panu Ing. I. L. za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     485/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zahájení přípravy návrhu obecně závazné vyhlášky o zabezpečení místních záležitostí ve věci veřejného pořádku.

/hlasování 15 pro, 2 proti, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     486/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc. č. 1211/29 o výměře 86 m2, 1211/34 o výměře 22 m2, 1211/35 o výměře 79 m2, 1211/36 o výměře 24 m2, 1211/56 o výměře 4 m2, 1211/57 o výměře 369 m2, 1295/4 o výměře 226 m2 a 1355/2 o výměře 91 m2, vše k. ú. Luhačovice firmě Zálesí a. s., Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

/hlasování 16 pro 2 nehlasovali/+

Jedná se o pozemky v k. ú. Luhačovice v ul. V Drahách ve výrobním areálu KOVO Zálesí, viz ZM 28/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     487/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí do vlastnictví podíl id. 1309/113004 pozemků ostatních plochy parc. č. 774/10 o výměře 245 m2, 774/11 o výměře 26 m2, 819/84 o výměře 492 m2, 819/104 o výměře 9 m2 a lesních pozemků parc. č. 819/1 o výměře 4 547 m2, 819/83 o výměře 4 606 m2, 819/94 o výměře 67 m2, 819/98 o výměře 15 m2819/99 o výměře 24 m2, vše k. ú. Luhačovice z majetku A. K.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky zapsané na LV č. 41, kde je město Luhačovice již vlastníkem podílu id. 3635/37668, viz ZM 28/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     488/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 407/4, 2881/2 a st. 230 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Přeložka plynovodu – Terasové domy Luhačovice, číslo stavby 8800079982“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky nad budovou č. p. 137 (Městský úřad II),viz ZM 28/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     489/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

úplatné i bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1297/4 k. ú. Luhačovice o výměře 1 927 m2z majetku státu.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek kolem bytovek v ulici V Drahách,viz ZM 28/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     490/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucímu organizace provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     491/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o partnerství č. D/13334/2013/STR uzavřené se Zlínským krajem k projektu „KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     492/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Program rozvoje města Luhačovice na období 2014–2022.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     493/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zahájení přípravných prací na prodej bytů v domě č. p. 864, 865 a 866 v ul. Družstevní, Luhačovice.

/hlasování 12 pro, 4 proti, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     494/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou SATES MORAVA spol. s r. o. na stavební dílo „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     495/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou SATES MORAVA spol. s r. o. na stavební dílo „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     496/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou územní studii a doporučuje úřadu územního plánování její zapsání v evidenci územních studií za dodržení níže uvedených podmínek:

-       počet startů během roku bude max. 1 500,

-       start letadel bude jihozápadním směrem (směr od centra Luhačovic),

-       musí být dodržován vzletový a přistávací okruh vymezený v územní studii,

-       budou schváleny bezletové zóny uvedené v územní studii a budou vždy dodržovány.

/hlasování 13 pro, 5 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     497/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemku parc. č. 2441/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Rekonstrukce a modernizace balneoprovozu lázeňského hotelu Morava“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Zatloukalova,viz ZM 28/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     498/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D‑2014/0205/OKP mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a městem Luhačovice na projekt „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice

a   p o v ě ř u j e

starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem této smlouvy.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     499/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D‑2014/0204/OKP mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava a městem Luhačovice na projekt „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“

a   p o v ě ř u j e

starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem této smlouvy.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     500/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem veřejného osvětlení města na dobu určitou 15 let se společností Energie pod kontrolou, o. p. s.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     501/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zvolení přísedících soudců Okresního soudu ve Zlíně na období let 2014–2018 ve složení:

pan Petr Buriánek, paní JUDr. Svatava Krejčířová, pan PhDr. Ivan Semela.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     502/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Luhačovské Zálesí, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice ve výši max. 88,5 % ceny díla bez DPH v termínu nejpozději do 31. července 2014 na realizaci projektu „S radostí na akce“ spolufinancovaného z dotace Program rozvoje venkova ČR. Vrácení půjčky proběhne nejpozději do 31.12.2014.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     503/Z28/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí neinvestičního příspěvku Mikroregionu Luhačovské Zálesí, se sídlem Hlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice ve výši 11,5 % ceny díla bez DPH a 100 % výše DPH z ceny díla v termínu nejpozději do 31. července 2014 na realizaci projektu „S radostí na akce“

a   p o v ě ř u j e

starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce a spolupráci při realizaci projektu „S radostí na akce“ a dodatku č. 1 k této smlouvě.

/hlasování 18 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Bc. Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 04.06.2014

 

Nahoru