Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 5. 2014

27/2010-2014

Výpis usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 24.04.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     457/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     458/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 24.000 Kč jako finanční podíl města v rámci programu Regenerace MPZ v roce 2014 na akci „Sanace střechy, zhotovení nového sanktusníku, včetně položení nové střešní krytiny na kapli sv. Alžběty“.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     459/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí částky 8.100 Kč jako finanční podíl města v rámci programu Regenerace MPZ v roce 2014 na akci „Nátěr střechy věžičky, nátěr oken a oprava střechy jižního balkonu na vile Lékárna, č. p. 178“.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     460/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. pl. 818/2 k. ú. Luhačovice o výměře 81 m2 paní J. Š. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Kuželova, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     461/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1326/6 a části pozemku parc. č. 1328/4 k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 120 m2 panu I. L. za cenu 600 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Ludkovická, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     462/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

t r v á

na prodejní ceně ve výši 30 Kč/m2 za pozemek parc. č. 904/5 k. ú. Újezdec u Luhačovic o výměře 197 m2 dle usnesení č. 433/Z25/2010-2014 z 30.01.2014.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v k. ú. Újezdec u Luhačovic, viz ZM 25/2010-2014příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     463/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2453/9 o výměře cca 40 m2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v Pražské čtvrti v ulici L. Janáčka, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     464/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     465/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při realizaci projektu „KOMPLEXNÍ ODBAVOVACÍ, ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ DOPRAVY VE ZLÍNSKÉM KRAJI“.

/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     466/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu pozemku parc. č. 414/11 o výměře 214 m2  k. ú. Kladná Žilín ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 414/10 o výměře 152 m2 k. ú. Kladná Žilín ve vlastnictví manželů R. a L. Z., který je využíván jako místní komunikace za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem. 

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek města v místní části Kladná Žilín znázorněný modře za pozemek, na kterém je umístěna místní komunikace – znázorněný žlutě, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     467/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 453/14 k. ú. Luhačovice o výměře cca 10 m2 panu J. N. za cenu 2.000 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. 

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Zatloukalova vedle schodů u hotelu Alexandria pod plánovaným bytovým domem, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     468/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku st. pl. 193/1 k. ú. Polichno o výměře 21 m2 do majetku I. a M. Z.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o dořešení majetkoprávního vztahu k pozemku v místní části Polichno pod garáží – znázorněn modře, který byl poskytnut jako náhrada za pozemek pro vybudování místní komunikace (znázorněn žlutě), viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     469/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2443/25, 689/3, 2443/1 a 2835 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Reko MS Luhačovice – Dr. Veselého – koordinace/SPP: 1.84200824.2221“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Dr. Veselého, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     470/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r e v o k u j e

usnesení č. 423/Z24/2010-2014 z 12.12.2013

a   s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 182 m2, části pozemku parc. č. 1113/7 o výměře 127 m2, části pozemku parc. č. 2142/3 o výměře 45 m2 a části pozemku parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 (dle nové GP pozemek parc. č. 2194/14 o výměře 402 m2), vše k. ú. Řetechov do majetku Zlínského kraje.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o části pozemků zastavěné stávající silnicí III/49025 v místní části Řetechov znázorněné žlutě, viz ZM 27/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     471/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. v předloženém znění ZM 27/2010-2014přílohy č. 11.

/hlasování 15 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     472/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 120.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, číslo smlouvy: D/0200/2014/KH, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II a úhradu minimálně 20 % celkové částky účelové neinvestiční dotace, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 2014 z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     473/Z27/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zařazení správního území města Luhačovice do územní působnosti Integrované strategie území MAS Luhačovské Zálesí na období 2014–2020, realizované Luhačovským Zálesím, o. p. s.

/hlasování 17 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 30.04.2014

 

Nahoru