Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

24. 3. 2014

26/2010-2014

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 13.03.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     439/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

návrhovou a volební komisi ve složení:

-       Ing. Jan Křenek – předseda         

-       Mgr. Roman Lebloch – člen                    

-       Ing. Martin Plášek – člen              

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     440/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Roberta Kolaříka členem kontrolního výboru.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     441/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Ing. Františka Jordáka členem kontrolního výboru.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     442/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Ing. Františka Jordáka do funkce předsedy kontrolního výboru.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     443/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

k o n s t a t u j e

ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 1 Územního plánu Luhačovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,

r o z h o d l o

v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy,  

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Luhačovice,

s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 10i  odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů, způsob zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 1/2014.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     444/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na období let 2015–2022. ve znění ZM 26/2010–2014 přílohy č. 1.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     445/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů fyzickým nebo právnickým osobám a jejich zařazení do rozpočtu na rok 2014, včetně příslušných smluv k těmto schváleným dotacím, peněžitým a věcným darům fyzickým nebo právnickým osobám, viz ZM 26/2010–2014 příloha č. 2.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     446/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2014 ve znění ZM 26/2010–2014 přílohy č. 4.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     447/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru města prodat a prodej pozemku st. pl. 1071 o výměře 23 m2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Hradisko, na kterém je umístěna garáž ve vlastnictví fyzických osob, viz ZM 26/2010–2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     448/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2650/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Smetanové, BD Silvie, kab. NN“, spočívající v umístění nového podzemního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o protlak pod místní komunikací v Pražské čtvrti,vizZM 26/2010–2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     449/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene ve prospěch města Luhačovice spočívající v právu umístění cyklostezky na pozemku parc. č. 443/77 o výměře 99 m2 k. ú. Biskupice u Luhačovic za jednorázovou úplatu stanovenou znaleckým posudkem.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     450/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2445/7, 2709, 2442/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení realizovaného pod názvem „Luhačovice, STL plynovod a přípojka 1OM SOVO – Lázně Luhačovice“ ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemky před radnicí,viz ZM 26/2010–2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     451/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. 168/Z9/2010-2014 z 15.12.2011.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o směnu pozemků vedle restaurace MAT označené žlutě za pozemky města vedle Penny Marketu a zahrady TS Luhačovice označené modře, viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     452/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r e v o k u j e

usnesení č. 377/Z22/2010-2014 přijaté 05.09.2013

a   s c h v a l u j e

ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 12/2000 bezúplatný převod pozemku st. pl. 33 o výměře 151 m2 k. ú. Řetechov z majetku státu do majetku města Luhačovice a zavazuje se, že město Luhačovice bude nemovitost užívat k dosavadním účelům, bude o ni řádně pečovat a nebude ji využívat ke komerčním účelům a nebude ji k takovým účelům pronajímat a rovněž schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových spočívající v závazku města Luhačovice nezcizit a nezatížit zástavním právem tuto nemovitou věc, a to po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva k této nemovité věci do veřejného seznamu.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek u hostince v místní části Řetechov,viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     453/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 450/15 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení – vedení přípojky plynu k bytovému domu ROSA ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. Ant. Slavíčka u domu ROSA znázorněn modře,viz ZM 26/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     454/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Luhačovice spočívajícího v právu přístupu pro údržbu a opravu budovy městské plovárny č. p. 1090 v šíři 2 m od hranice budovy plovárny přes pozemky parc. č. 2934/2 a  st. pl. 485 v majetku 3V&H, s. r. o. Uherský Brod a pozemky parc. č. 2934/17 a st. pl. 486 v majetku VALVE INVEST, s. r. o, Nivnice.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemky vedle budovy plovárny,viz ZM 26/2010-2014 příloha č. 11.

 

U s n e s e n í     455/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e 

odmítnutí přijetí nepatrného majetku městem Luhačovice jako vypravitelem pohřbu, který by mu mohl být vydán v rámci dědického řízení, vedeného JUDr. Jitkou Holcmanovou, notářkou ve Zlíně, sp. zn. 33D 2348/2013, po M. Č., zemřelé 05.12.2013, a který představuje ½ pozemku – orná půda, parc. č. 476/1 o výměře 95 m2 a ½ pozemku – orná půda, parc. č. 476/12 o výměře 120 m2, vše v k. ú. Lačnov, zapsané na LV č. 2581, v hodnotě 636 Kč. 

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     456/Z26/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány“ mezi městem Luhačovice, Římskokatolickou farností Luhačovice a Zlínským krajem na období let 2015–2018.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 19.03.2014

 

Nahoru