Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

7. 2. 2014

25/2010-2014

Výpis usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 30.01.2014

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     431/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúročnou půjčku ve výši 200.000 Kč Tělovýchovné jednotě Slovan Luhačovice na předfinancování dotačního projektu Orientační běh nejen jako sport, ale i jako životní filozofie pod registračním číslem CZ/FMP.10/0260 s možností čerpání k 31.03.2014. Půjčka bude vrácena městu Luhačovice po obdržení dotace TJ Slovan v 2. pololetí roku 2015.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     432/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2934/2 o výměře cca 14 m2 k. ú. Luhačovice firmě 3V&H, s. r. o. Uherský Brod za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek nad městskou plovárnou, viz ZM 25/2010-2014příloha č. 1.

 

U s n e s e n í     433/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku  parc. č. 904/5 k. ú. Újezdec u Luhačovic o výměře 197 m2 do spoluvlastnictví pana S. CH. a pana F. Ch. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v k. ú. Újezdec u Luhačovic, viz ZM 25/2010-2014příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     434/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemky: část pozemku parc. č. 815/17 o výměře 155 m2za cenu 500 Kč/m2 a zbývající část pozemku 815/17 o výměře 35 m2, parc. č. 815/16 o výměře 27 m2, parc. č. 810/10 o výměře 24 m2a parc. č. 810/11 o výměře 15 m2k. ú. Luhačovice včetně dořešení nesrovnalostí s výkupem chodníku v minulosti + 28 m2 za cenu 100 Kč/m2 z majetku paní B. Z.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky, které zasahují do místní komunikace ul. Nádražní a dětského hřiště, viz ZM 25/2010-2014příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     435/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví bezúplatně formou darovací smlouvy nemovitosti v k. ú Luhačovice:

pozemky 

  • stavební parcela č. 924 o výměře 744 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,
  • stavební parcela č. 925 o výměře 637 m2 – zastavěná plocha a nádvoří,

a budovy

  • č. p. 8 – bydlení na parc. č. st. 925,
  • bez č. p./č. e. – jiná st. na pozemku  parc. č. st. 924,

z majetku České republiky – Správy hmotných rezerv se sídlem Šeříková  1/616, 150 85 Praha 5 za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky a budovy (hmotné rezervy) vedle čističky, znázorněné modře v pozemkové mapě,vizZM 25/2010-2014příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     436/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti pro umístění lávky přes Luhačovický potok v Jurkovičově aleji na pozemku parc. č. 2468/1 o výměře 70 m2 k. ú. Luhačovice v majetku Povodí Moravy, s. p. Brno ve prospěch města Luhačovice.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v Jurkovičově aleji u Křenkovy vily, viz ZM 25/2010-2014příloha č. 5. 

 

U s n e s e n í     437/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s., IČ 29450357, která bude mít na programu jednání přeměnu společnosti sloučením společnosti Valašská vodohospodářská a. s. do nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     438/Z25/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města jako náhradní zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165 na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s., IČ 29450357, která bude mít na programu jednání přeměnu společnosti sloučením společnosti Valašská vodohospodářská a. s. do nástupnické společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

/hlasování 17 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 05.02.2014

 

Nahoru