Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 12. 2013

24/2010-2014

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 12.12.2013

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     401/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

návrhovou a volební komisi ve složení:

-       Ing. Jaroslav Hubáček – předseda         

-       Ing. Jan Křenek – člen                 

-       Ing. Martin Plášek – člen             

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     402/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Mgr. Libuši Dostálovou členkou finančního výboru.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     403/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice     

z v o l i l o

Mgr. Libuši Dostálovou do funkce předsedkyně finančního výboru.

/hlasování 14 pro, 3 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     404/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d u j e

přijmout námitku podanou Ing. H. S., JUDr. J. S. a Ing. A. P. ve věci nesouhlasu s vypuštěním podmínky zpracování územní studie u lokality BI 20.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     405/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d u j e

zamítnout námitku podanou Ing. H. S., JUDr. J. S. a Ing. A. P. ve věci vymezení plochy stávajícího sportoviště OS v místě lyžařského svahu a návrhové plochy OS 67 pro rozšíření plochy tzv. lyžařského svahu na pozemcích výše uvedených majitelů.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     406/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d u j e

přijmout námitku podanou Ing. H. S., JUDr. J. S. a Ing. A. P. ve věci nesouhlasu s vymezením plochy OS 67 jako veřejně prospěšné stavby, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     407/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d u j e

přijmout námitku podanou Josefem Gabrielem v zastoupení investora a vlastníka pozemku Technické sporty Východní Morava o. s. ve věci doplnění textové části popisu plochy Z – Plochy zemědělské – do přípustného využití: plochy a činnosti související se sportovním leteckým sportem (v sousedství ploch OK 63 a OS 65).

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     408/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Program regenerace městské památkové zóny Luhačovice na období 2014–2018.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     409/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 169.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     410/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 13 ve znění přílohy č. 4 tohoto zápisu.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     411/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace dle Pravidel určující hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Luhačovice ze dne 09.09.2008 ve znění přílohy č. 5 tohoto zápisu.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     412/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014 ve výši 650 Kč pro poplatníka.

/hlasování 14 pro, 4 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     413/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium ve znění, které je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

/hlasování 19 pro/+

Rozpočtové provizorium pro rok 2014

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2014.

Zásady rozpočtového provizoria:

1.

povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2013 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a/ 5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 za jednotlivé provedené a vyfakturované práce  

5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

2.

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                    

6121 -  Zateplení ZŠ II                                                  3.600.000 Kč

6121 -  Rekonstrukce ul. Dr. Veselého                            200.000 Kč

6121 -  Rekonstrukce  Jurkovičovy aleje Luhačovice     100.000 Kč

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

 

U s n e s e n í     414/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod části neinvestičního příspěvku Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace ve výši 700.000 Kč pro rok 2013 do investičního příspěvku, tzn. do investičního fondu MěDK Elektra.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     415/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16 ve znění, které je přílohou č. 18 tohoto zápisu.

/hlasování 19 pro/+

  

U s n e s e n í     416/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 O místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 9 tohoto zápisu.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     417/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

1. uzavření Dohody o správě peněžních prostředků mezi městem Luhačovice a Komerční bankou, a. s.,

2. uzavření Dohody o narovnání mezi městem Luhačovice a Ing. Jiřím Hanákem, insolvenčním správcem Eiffage Construction Česká republika, s. r. o.,

3. uzavření Dohody o uplatňování práv ze záruky za jakost díla mezi Ing. Jiřím Hanákem, insolvenčním správcem Eiffage Construction Česká republika, s. r. o. a městem Luhačovice (týkající se pověření výkonu některých práv ze záruky díla vůči společnosti Berndorf Bäderbau s. r. o.),

4. uzavření Dohody o narovnání mezi městem Luhačovice a Komerční bankou, a. s.

a   p o v ě ř u j e

starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem těchto právních aktů.

/hlasování 13 pro, 6 proti/+

 

U s n e s e n í     418/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví koupí pozemky parc. č. 1033/12 o výměře 149 m2, parc. č. 1033/20 o výměře 244 m2, parc. č. 1033/21 o výměře 150 m2, parc. č. 2460/17 o výměře 14 m2, parc. č. 2460/18 o výměře 8 m2 a parc. č. 2460/20 o výměře 38 m2 vše v k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+ (Ing. Vavrys nehlasoval)

Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská pod místní komunikací,viz ZM 24/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     419/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě s firmou KLIMASTAV, s. r. o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice na prodej objektu bez č. p. na pozemku st. pl. 1191, pozemku st. pl. 1191, parc. č. 1864/3 a id. 1/2 parc. č. 1864/4 k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je prodloužení podmínky kupní smlouvy zahájit stavební práce do 30.11.2016.

/hlasování 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+ (Ing. Hubáček nehlasoval.)

 

U s n e s e n í     420/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě s firmou BELPO–Produkt s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 na prodej pozemků parc. č. 2429/2, parc. č. 2880/1 a id. 1/2  parc. č. 1864/4 k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je prodloužení podmínky kupní smlouvy zahájit stavební práce do 30.11.2016.

/hlasování 12 pro, 4 proti, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     421/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení 376/Z22/2010-2014 z 05.09.2013, předmětem kterého bylo schválení směny části pozemku parc. č. 2155/1 o výměře cca 2 527 m2 k. ú. Řetechov z majetku Zlínského kraje do majetku města Luhačovice za část pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 166 m2, část parc. č. 2142/3 o výměře 14 m2, část parc. č. 1113/7 o výměře 127 m2 a část parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 z majetku města.  

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     422/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 2155/1 o výměře 2 527 m2 (dle GP pozemek parc. č. 2155/6 o výměře 2 527 m2) k. ú. Řetechov z majetku Zlínského kraje.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o část pozemku z majetku Zlínského kraje znázorněného modře v k. ú. Řetechov,viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     423/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 166 m2, části parc. č. 1113/7 o výměře 127 m2 a část parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 (dle GP pozemek parc. č. 2194/14 o výměře 341 m2) část parc. č. 2142/3 o výměře 14 m2 (dle GP pozemek parc. č. 2142/5 o výměře 14 m2) Zlínskému kraji.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o části pozemků z majetku města znázorněné žlutě v k. ú. Řetechov,vizZM 22/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     424/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 2465/14, 1657/10, 1676/12,  2458/1 a 2466/18 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Letiště, TRST+VN+NN“, spočívající v umístění nového podzemního kabelového vedení VN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v lokalitě u Molků znázorněné zeleně,viz ZM 24/2010-2014 příloha č. 12.

 

U s n e s e n í     425/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 407/4 o výměře cca 60 m2, části pozemku st. pl. 230 o výměře cca 20 m2 a části pozemku parc. č. 2881 o výměře cca 30 m2 k. ú. Luhačovice, Ing. T. H. za cenu 1.500 Kč/m2 s podmínkou vybudování opěrné zdi a parkoviště.

/hlasování 16 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky nad budovou MěÚ II - č. p. 137, viz ZM 24/2010-2014 příloha č. 13.

 

U s n e s e n í     426/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     427/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 15 tohoto zápisu.

/hlasování 18 pro/+    

 

U s n e s e n í     428/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu ve znění přílohy č. 16 tohoto zápisu.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     429/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

na základě žádosti likvidátorky úhradu podílu města Luhačovice na závazcích svazku Region Zlínsko ve výši svého členského příspěvku na rok 2011, a to 38.000 Kč.

/hlasování 16 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     430/Z24/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í,

že tento příspěvek je zúčtovatelný ke dni likvidace svazku.

/hlasování 17 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 19.12.2013

 

Nahoru