Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

5. 11. 2013

23/2010-2014

Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 24.10.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     392/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 11 ve znění ZM 23/2010-2014 přílohy č. 1.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

  

U s n e s e n í     393/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení 119/Z6/2010-2014 z 30.06.2011.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

Usnesení 119/Z6/2010-2014 - Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 2453/15, 2453/3, 2671/4, 2650/2, 2670, 2650/1, 2650/3 a 2558 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby „Přípojka přírodní minerální vody pro LLD Praha“ ve prospěch A. K. za jednorázovou úplatu 117.765 Kč včetně DPH.

 

U s n e s e n í     394/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2685/1, 2453/18, 2453/20, 2453/4, 2453/3, 2671/4, 2650/2, 2453/6 a 2650/1 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby „Přípojka přírodní minerální vody pro LLD Praha“ ve prospěch A. K. za jednorázovou úplatu 43.187,50 Kč + příslušné DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemky v Pražské čtvrti znázorněné oranžově,viz ZM 23/2010-2014 příloha č. 2.

           

U s n e s e n í     395/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích města st. pl. 183/4, parc. č. 2443/1, 2443/25, 2443/8, 2947, 688/1, 689/3, 689/8, 689/9, 734/2, 2947 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby Metropolitní optické sítě ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o., za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemky od Merkuru kolem pošty po ul. Dr. Veselého až po bývalou lékárnu „Najáda“ znázorněné zeleně, viz ZM 23/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     396/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 505/33 k. ú. Luhačovice o výměře 86 m2.

/hlasování 17 pro, 3 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek v ulici Úprkova u domu č. p. 328,viz ZM 23/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     397/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 649/1 k. ú. Luhačovice v majetku Lesů České republiky, s. p. pro umístění stávajícího chodníku a „Stavby stezky pro chodce a cyklisty“ za jednorázovou úplatu ve výši stanovené aktuálním znaleckým posudkem.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek v Jurkovičově aleji znázorněný modře,viz ZM 23/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     398/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í  

usnesení zastupitelstva č. 378/Z22/2010-2014 z 05.09.2013

a   s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 644/5 o výměře cca 25 m2, části pozemku parc. č. 644/3 o výměře cca 670 m2, části pozemku parc. č. 644/1 o výměře cca 30 m2 a pozemku parc. č. 578/8 o výměře 757 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Lázní Luhačovice, a. s. za část pozemku parc. č. 644/4  o výměře 280 m2 v majetku města za podmínky úhrady rozdílu ve výměrách za cenu 20 Kč/m2.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o část pozemků u Slunečních lázní a pozemek, na kterém se nachází část vodní nádrže „Marion“ z majetku Lázní Luhačovice znázorněné modře za část pozemku v majetku města u Slunečních lázní znázorněný žlutě v k. ú. Luhačovice, viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 10 a 11.

 

U s n e s e n í     399/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Informační koncepci města Luhačovice na období 2014–2018, viz ZM 23/2010-2014 příloha č. 6.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     400/Z23/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

darovací smlouvu na převod výpočetní techniky pro výkon agend občanské průkazy, cestovní doklady z majetku Ministerstva vnitra ČR do majetku města Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 01.11.2013

 

Nahoru