Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 9. 2013

22/2010-2014

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného 05.09.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     369/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou ve znění ZM 22/2010-2014 přílohy č 14.

/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     370/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2013.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     371/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2013.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     372/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku parc. č. 427/12 o výměře 155 m² k. ú. Luhačovice za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem do podílového spoluvlastnictví M. Ž., H. G., Ing. J. Ž. a J. Ž.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o dořešení majetkoprávních vztahů k pozemku v ulici Rumunská u domu č. p. 732, viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     373/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e 

prodej části pozemku parc. č. 1930/2 k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 110 m2.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Kladná Žilín, viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     374/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 407/4 o výměře cca 130 m2, části pozemku parc. č. 2881 o výměře cca 590 m2, části pozemku st. pl. 230 o výměře cca 40 m2pozemku st. pl. 793 o výměře 11 m2 k. ú. Luhačovice panu T. H. za cenu 1.500 Kč/m2 za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky nad budovou č. p. 137,viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     375/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku z hospodaření Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace zpět k hospodaření městu Luhačovice dle předloženého návrhu, viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 6.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     376/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 2155/1 o výměře cca 2 527 m2 k. ú. Řetechov z majetku Zlínského kraje do majetku města Luhačovice za část pozemku parc. č. 2194/14 o výměře 166 m2, část parc. č. 2142/3 o výměře 14 m2, část parc. č. 1113/7 o výměře 127 m2 a část parc. č. 2152/16 o výměře 48 m2 z majetku města.  

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o část pozemku z majetku Zlínského kraje znázorněného modře za části pozemků z majetku města znázorněné žlutě v k. ú. Řetechov,vizZM 22/2010-2014 příloha č. 7 a 8.

 

U s n e s e n í     377/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí pozemku st. pl. 33 o výměře 151 m2 k. ú. Řetechov z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek u hostince v místní části Řetechov,viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     378/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e 

směnit část pozemku parc. č. 644/5 o výměře cca 25 m2, část pozemku parc. č. 644/3 o výměře cca 670 m2 a pozemek parc. č. 578/8 o výměře 757 m2 k. ú. Luhačovice z majetku Lázní Luhačovice, a. s. za část pozemku parc. č. 644/4  o výměře 280 m2 v majetku města za podmínky úhrady rozdílu ve výměrách za cenu 20 Kč/m2.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o část pozemků u Slunečních lázní a pozemek, na kterém se nachází část vodní nádrže „Marion“ z majetku Lázní Luhačovice znázorněné modře za část pozemku v majetku města u Slunečních lázní znázorněný žlutě v k. ú. Luhačovice, viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 10 a 11.

 

U s n e s e n í     379/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e 

zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 907, 828/1 a 829/2 k. ú. Polichno v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Polichno, Hanáček, kab. NN“ spočívající v umístění kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 12.500 Kč + příslušné DPH.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemky v místní části Polichno znázorněné zeleně,viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 12.

 

U s n e s e n í     380/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 112/Z6/2010-2014 z 30.06.2011.

/hlasování 15 pro/+

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje kupní cenu za nabytí části pozemku st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice o výměře 138 m² ve výši 100 Kč/m² v souvislosti s usnesením č. IV/38/2006. (Jedná se o pozemek za Alfa Marketem potřebný pro plánovanou rekonstrukci ul. Nádražní a vybudování nového mostu.)

 

U s n e s e n í     381/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

kupní cenu za nabytí části pozemku st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice (dle nového GP parc. č. 2895) o výměře 138 m² ve výši 500 Kč/m² v souvislosti s usnesením č. IV/38/2006.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek za Alfa Marketem potřebný pro plánovanou komunikaci napojující se na uvažovaný most přes Šťávnici,viz ZM 22/2010-2014 příloha č. 13.

 

U s n e s e n í     382/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o zřízení předkupního práva ve prospěch města k části pozemku st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice (dle nového GP parc. č. 2895) o výměře 138 m² s firmou Q-trend CZ s. r. o. na dobu 15 let.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     383/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

a)    podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“,

b)    zajištění financování projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ v objemu 38.000.000 Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání,

c)    finanční spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu,

d)    každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     384/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

a) podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“,

b) zajištění financování projektu „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice“ v objemu 11.000.000 Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání,

c) finanční spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu,

d) každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     385/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zpracování Programu rozvoje města Luhačovice 2014–2022

a zřízení pracovní skupiny ve složení: Mgr. Roman Lebloch, Mgr. Tomáš Mejzlík, Bc. Eva Tomalová, Ing. Karel Zicha, Ing. Marian Ležák, PhDr. Blanka Petráková, Ing. Roman Dostálek, MUDr. Karel Malík, Ing. Martin Plášek, Ing. Jan Křenek, Ing. Jiří Dědek.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     386/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti Lázeňská kolonáda, Luhačovice, o. p. s. ve výši 3.800.000 Kč za účelem částečného pokrytí nákladů na údržbu lázeňského areálu.

/hlasování 13 pro, 3 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     387/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

navýšení neinvestičního příspěvku (grantu) v roce 2013 TJ SOKOL o 95 tis. Kč, TJ SLOVAN o 85 tis. Kč, Tenisovému klubu o 50 tis. Kč a Fotbalovému klubu o 70 tis. Kč.

/hlasování 12 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval/+

 

U s n e s e n í     388/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9 ve znění ZM 22/2010-2014 přílohy č. 2.

/hlasování 15 pro, 1 proti/+

 

U s n e s e n í     389/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků z investičního fondu Městského domu Elektra, příspěvková organizace ve výši 160 tis. Kč na posílení klimatizace v sále Rondo.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     390/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2013 a 2014 s Českou spořitelnou a. s.

a   p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 4.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2013 a 2014 s Českou spořitelnou a. s.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     391/Z22/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Standardizace SPOD Městského úřadu Luhačovice“.

/hlasování 17 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 09.09.2013

Nahoru