Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

3. 6. 2013

20/2010-2014

Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 23.05.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     342/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

celoroční hospodaření a závěrečný účet města Luhačovice za rok 2012, a to bez výhrad, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 1.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     343/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

účetní závěrku města Luhačovice za rok 2012. Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 219.338,71 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného zisku minulých účetních období.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     344/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod zisku Základní školy Luhačovice za rok 2012 ve výši 12.141,22 Kč do rezervního fondu organizace, rezervní fond ve výši 46 tis. Kč použít na nákup zimní frézy a majetku dle schváleného rozpočtu na rok 2013 ZŠ Luhačovice, rezervní fond ve výši 86 tis. Kč převést do investičního fondu a investiční fond použít na financování údržby a oprav majetku dle schváleného rozpočtu na rok 2013 ZŠ Luhačovice, 

převod zisku Mateřské školy Luhačovice za rok 2012 ve výši 20.579,11 Kč do rezervního fondu organizace. Rezervní fond ve výši 104 tis. Kč použít na nákup 3 ks nerezových vozíků a nábytku do V. třídy, zbývající část rezervního fondu ve výši 113 tis. Kč použít na nákup majetku dle schváleného rozpočtu na rok 2013 MŠ Luhačovice,

převod zisku Domu dětí a mládeže Luhačovice za rok 2012 ve výši 10.594,08 Kč do rezervního fondu organizace,

převod zisku Městského domu kultury Elektra Luhačovice za rok 2012 ve výši 245.383,84 Kč do rezervního fondu. Částku ve výši 533 tis. Kč z rezervního fondu převést do investičního fondu. Částku ve výši 313 tis. Kč z investičního fondu odvést do rozpočtu zřizovatele a zbývající část investičního fondu použít na výměnu oken v Městském domě kultury Elektra,

převod zisku Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2012 ve výši 271.846,14 Kč do rezervního fondu a částku 168.257,04 Kč z rezervního fondu použít k úhradě ztráty z minulých let,

převod zisku Technických služeb Luhačovice za rok 2012 ve výši 96.059,38 Kč do rezervního fondu a celou částku z rezervního fondu ve výši 96.058,38 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let. Částku ve výši 560 tis. Kč z investičního fondu TS Luhačovice odvést do rozpočtu zřizovatele.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     345/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     346/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

použití investičního fondu Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace v hodnotě do výše 120 tis. Kč bez DPH na výměnu 2 ks stávajících hliníkových dveří s nadsvětlíkem (služební vchody do MěDK a restaurace od rampy).

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     347/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     348/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 2013.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     349/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

úhradu minimálně 20 % krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 2014 s minimálně 10% podílem na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům JPO II z rozpočtu města.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     350/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace na rok 2013 z důvodu přijetí dotace z Úřadu práce (8 pracovníků) takto:

VÝSLEDEK - změna rozpočtu

ÚČET 521

NAVÝŠENÍ O

716.500

ÚČET 524

NAVÝŠENÍ O

243.500

ÚČET 672

NAVÝŠENÍ O

960.000

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     351/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

účast na projektu „Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí“, který realizuje Mikroregion Luhačovské Zálesí, sídloHlavní 51, Pozlovice, 763 26 Luhačovice ve spolupráci se Sdružením obcí Rajecká Dolina a jehož cílem je zachování životního prostředí a rozvoj krajiny na území obou regionů. Projekt je podpořen z Evropského fondu regionálního rozvoje, státního rozpočtu ČR a SR v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     352/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt do vlastnictví bezúplatně formou daru pozemek parc. č. 2434/8 k. ú. Luhačovice o výměře 254 m2.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek znázorněný modře v pozemkové mapě, který je součástí asfaltové komunikace v oblasti „Ovčírna“, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 2.

  

U s n e s e n í     353/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1864/1 o výměře cca 120 m2 k. ú. Luhačovice spoluvlastníkům bytových jednotek domu č. p. 908–910 za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 908–910 v Zahradní čtvrti, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     354/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2934/2 o výměře cca 8 m2 k. ú. Luhačovice firmě VALVE INVEST, s. r. o., U Dvora 213, 687 51 Nivnice za cenu 500 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek nad městskou plovárnou, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     355/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 318/Z17/2010-2014 v tomto znění:

Zastupitelstvo města Luhačovice schvaluje směnu pozemku st. pl. 65/2 o výměře 38 m2, části pozemku parc. č. 2194/5 o výměře cca 170 m2 a části pozemku parc. č. 16 o výměře 220 m2 k. ú. Řetechov ve vlastnictví města za část pozemku st. pl. 65/1 o výměře cca 85 m2k. ú. Řetechov ve vlastnictví J. Z., který je součástí místní komunikace za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem rovným dílem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek u domu č. p. 39 v místní části Řetechov označený modře v pozemkové mapě,viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     356/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení bezúplatného věcného břemene práva chůze a jízdy přes pozemek parc. č. 690/7 ve prospěch vlastníků pozemku parc. č. 2882 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek za restaurací u Šímů, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     357/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2486/13 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, Mlýnská, Lisoněk, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 3.125 Kč + příslušné DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská, viz ZM 20/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     358/Z20/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

povolení průjezdu rychlostní zkoušky automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín 31.08.2013 přes území města Luhačovice dle předložené mapy.

/hlasování 13 pro, 4 se zdrželi/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 29.05.2013

 

Nahoru