Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

10. 5. 2013

19/2010-2014

Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 29.04.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     340/Z19/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemku parc. č. 2875 o výměře 1 115 m2, pozemek parc. č. 14/2 o výměře 231 m2, parc. č. 2841/1 o výměře 209 m2 a pozemek parc. č. 2841/2 o výměře 238 m2 k. ú. Luhačovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro seniory Luhačovice.

/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+

Jedná se o pozemky na křižovatce ulic Družstevní, Ludkovická a V Drahách, viz ZM 19/2010-2014 příloha č. 1.

 

U s n e s e n í     341/Z19/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

a)  podání žádosti o dotaci z ROP Střední Morava a realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“,

b)  zajištění financování projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ v objemu 38.900.000 Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání,

c)  finanční spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu,

d)  každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

/hlasování 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 06.05.2013

Nahoru