Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 4. 2013

18/2010-2014

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 14.03.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     329/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na období let 2013–2024 ve znění ZM 18/2010-2014 přílohy č. 1.

/hlasování 17 pro/+

Viz ZM 18/2010-2014 příloha č. 1:

 

U s n e s e n í     330/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů fyzickým nebo právnickým osobám a jejich zařazení do rozpočtu na rok 2013, včetně příslušných smluv k těmto schváleným dotacím, peněžitým a věcným darům fyzickým nebo právnickým osobám.

/hlasování 17 pro/+

Viz ZM 18/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     331/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2013 ve znění ZM 18/2010-2014 přílohy č. 4.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     332/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2443/4 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, Uherskobrodská, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 500 Kč + příslušné DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek – chodník před objektem Lesů ČR v ulici Uherskobrodská, znázorněný růžově, viz ZM 18/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     333/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města 293/Z15/2010-2014 ze dne 25.10.2012.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o prodej části pozemku parc. č. 892/2 k. ú. Polichno o výměře cca 127 m2 manželům R. a I. K. za cenu 30 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

 

U s n e s e n í     334/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 892/2 o výměře cca 125 m2, části pozemku parc. č. 898/4 o výměře cca 38 m2 a části pozemku parc. č. 904 o výměře 4 m2 k. ú. Polichno v majetku města za část pozemku st. pl. 133 o výměře cca 5 m2k. ú. Polichno ve vlastnictví manželů R. a I. K. s podmínkou úhrady doplatku ve výši 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o směnu části pozemků v majetku města  v místní části Polichno u domu č. p. 65, označené žlutě za část pozemku v majetku manželů K., označený modře, viz ZM 18/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     335/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizaci stavby „Silnice II/492, II/493: Pozlovice – Luhačovice“ mezi městem Luhačovice, Zlínským krajem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     336/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     337/Z18/2010-2014       

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

záměr bezúplatného převodu pozemků parc. č. 2875, 14/2, 2841/1, 2841/2 k. ú. Luhačovice Zlínskému kraji pro účel výstavby Domova pro seniory Luhačovice podle studie, vyhotovené 03/2013 firmou Formica, s. r. o.

/hlasování 14 pro, 5 se zdrželo/+

 

U s n e s e n í     338/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bohuslava Marhoula, člena zastupitelstva města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v roce 2013.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     339/Z18/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Mgr. Tomáše Mejzlíka, člena zastupitelstva města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v roce 2013.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.
starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková
asistentka starosty

Luhačovice 18.03.2013

Nahoru