Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 2. 2013

17/2010-2014

Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 31.01.2013

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     316/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 16 ve znění:

Rozpočtové opatření č. 16

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

2111

1001

135 000

Příjem prodej dříví

5153

3301

25 000

 Energie MěK

5154

3301

10 000

 

5153

6104

15 000

Energie + oprava Řetechov

5154

6104

5 000

 

5171

6104

5 000

 

5011

6111

33 000

Odbor dopravy registry vozidel

5031

6111

20 000

 

5032

6111

7 000

 

5137

6111

-5 000

 

8115

9999

-20 000

Financování

3111

3604

-596 000

Prodej nemovitostí

3112

3604

-810 000

Prodej bytů

8115

9999

1 406 000

Financování

4216

3677

-5 400 000

Technologické centrum

6125

3677

56 000

 

6121

3677

-4 218 000

 

8115

9999

1 126 000

Financování

4223

3680

-588 000

Městský informační systém

8115

9999

588 000

Financování

4213

3683

-496 000

Hřiště Kladná Žilín

8115

9999

496 000

 

5362

9998

707 000

DPH -přenesená daňová povinnost

8901

9998

844 000

 

8115

9999

-137 000

 

2420

6109

100 000

Vratky půjčky SLM

8115

9999

- 100 000

 

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     317/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

úhradu faktury č. 380000152 ve výši 50.409 Kč od firmy JP–KONTAKT, s. r. o.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     318/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu pozemku st. pl. 65/2 o výměře 38 m2 a část pozemku parc. č. 2194/5 o výměře cca 170 m2ve vlastnictví města za část pozemku st. pl. 65/1 o výměře cca 85 m2k. ú. Řetechov ve vlastnictví J. Z. za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek st. pl. 65/2 pod domem č. p. 39 v místní části Řetechov označený zeleně a část pozemku parc. č. 2194/5 znázorněný žlutě, vše ve vlastnictví města za část pozemku označený modře ve vlastnictví pana Z., který je součástí místní komunikace, viz ZM 17/2010-2014 příloha č. 1.

 

U s n e s e n í     319/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc. č. 207/7 k. ú. Řetechov o výměře cca 250 m2.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov směrem na Maleniska,viz ZM 17/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     320/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2453/9 a parc. č. 2453/10 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby plynárenského zařízení pod názvem „REKO MS Luhačovice – A. Václavíka“ ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v Pražské čtvrti, viz ZM 17/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     321/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení Zastupitelstva města  Luhačovice č. 308/Z16/2010-2014 z 13.12.2012.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o předání majetku z hospodaření města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace – Informační systém.

 

U s n e s e n í     322/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o majetek, viz ZM 17/2010-2014příloha č. 4:

 

Soupis

předaného majetku k hospodaření ze dne . . . .

(v souladu s Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice)

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, 

zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou města

IČO: 00 284 165

jako předávající

a

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice,

zastoupená Ing. Josefem Pučalíkem, ředitelem

IČO: 49156764

jako přejímající

 

Poř. č.

účet

Inventární číslo

Název

počet

Cena za MJ

Cena celkem

datum pořízení

1.

021

54390015

Městský informační systém

1

7.000.379,00

7.000.379,00

5.2.2013

 

 

 

-  z toho financováno z dotace

 

 

4.401.486,96

 

 

 

 

Celkem:

 

 

7.000.379,00

 

 

Schváleno ZM dne: 31.01.2013

usnesení č.:                

 

Za předávajícího:                                                          Za přejímajícího:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PhDr. František Hubáček                                                Ing. Josef Pučalík

starosta města                                                                ředitel            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


 

U s n e s e n í     323/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku města Luhačovice k hospodaření Městskému domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o majetek, vizZM 17/2010-2014 příloha č. 5:

Soupis

předaného majetku k hospodaření ze dne . . . .

(v souladu s Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice)

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice, 

zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou města

IČO: 00 284 165

jako předávající

a

Městský dům kultury Elektra, příspěvková organizace

Masarykova 950, 763 26 Luhačovice,

zastoupená Ing. Hanou Slovákovou, ředitelkou

IČO: 00373281

jako přejímající

Poř. č.

účet

 

Inventární číslo

Název
MJ

počet

Cena za MJ

Cena celkem

datum pořízení

1.

022

54390016

Informační box

ks

1

160.390

160.390

5.2.2013

Schváleno ZM dne: 31.01.2013

usnesení č.:                

 

Za předávajícího:                                                          Za přejímajícího:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PhDr. František Hubáček                                                Ing. Hana Slováková                                                                                                     

starosta města                                                              ředitelka


 

U s n e s e n í     324/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání administrace veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“, zadávané formou sdruženého zadavatele, společnosti MCI SERVIS s. r. o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ 27718158.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     325/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

pověření společnosti MCI SERVIS s. r. o. zahájením zadávacího řízení k VZ „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“ formou uveřejnění Oznámení předběžných informací ve Věstníku veřejných zakázek.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     326/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě z 17.10.2005, který upravuje rozložení splátek: za rok 2013 – 50 tis. Kč, 2014 – 100 tis. Kč, 2015 – 200 tis. Kč, 2016 – 250 tis. Kč.

/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     327/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020

a   p o v ě ř u j e

starostu města podpisem Deklarace samospráv o spolupráci při realizaci Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     328/Z17/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zpracování návrhu nového Statutu lázeňského místa Luhačovice

a   p o v ě ř u j e

místostarostku města vedením pracovní skupiny, která návrh zpracuje.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

 Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 06.02.2013

Nahoru