Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

2. 1. 2013

16/2010-2014

Výpis usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 13.12.2012

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     303/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2510/2, 2436/6, 2510/9 a 2510/7 k. ú. Luhačovice v majetku města Luhačovice pro umístění stavby realizované pod názvem „Vodovod Luhačovice, ulice Hradisko“, spočívající ve zřízení a umístění vodovodu, a dále právo vstupu, chůze a jízdy za účelem provozování, oprav, kontrol a údržby vodovodu za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + příslušné DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Hradisko VB vyznačeno červeně v pozemkové mapě,viz ZM 16/2010-20124 příloha č. 1.

 

U s n e s e n í     304/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku st. pl. 107/4 k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2 manželům A. a J. Ř. za cenu 500 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o oplocený pozemek, historicky náležící k pozemku parc. č. 21/3 u domu č. p. 313 v ulici Lipová, viz ZM 16/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     305/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva uvedeného v kupní smlouvě na odkoupení bytu č. 652/4, včetně id. 610/4684 pozemku st. pl. 773 a id. 1/8 pozemku parc. č. 740/9 v k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     306/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku z hospodaření Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace k hospodaření městu Luhačovice – organizační složce městská knihovna dle předloženého návrhu.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o majetek – viz ZM 16/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     307/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     308/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku z hospodaření města Luhačovice k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     309/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku stavební plocha 776 o výměře cca 170 m2 za cenu 5.200 Kč/m2 a objektu č. p. 347 na této stavební ploše v k. ú. Luhačovice za cenu 300.000 Kč R. Š.

/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o objekt budovy „Zálesanka“ vedle pošty na ul. Dr. Veselého – označený modře v pozemkové mapě, viz ZM 16/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     310/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na stavbu „Luhačovice – přechod pro chodce u divadla, silnice II/492“ 

a   s c h v a l u j e

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     311/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 12 ve znění:

Rozpočtové opatření č. 12

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

5213

3611

-150 000

Oprava   položky RS u přísp. na kolonádní koncerty

5221

3611

150 000

 

4116

6110

329 000

Dotace   na činnost odb.lesního hospodáře III.Q

5213

6110

329 000

 

5331

3304

142 000

Změna   odpisů MěDK – NIP a odvodu

2122

3304

142 000

 

5331

3401

-350 000

NIP   SCR Luhačovice

8115

9999

-350 000

 

2212

3649

2 047 000

Bankovní   záruka Městská plovárna

5171

3649

2 112 000

 

5139

3649

57 000

 

5166

3649

-40 000

 

8115

9999

82 000

 

5362

9998

100 000

Navýšení   odvodu DPH

5169

3635

-100 000

Aktualizace   územního plánu

2122

2104

594 000

NIP   TS Luhačovice + odpisy

5331

2104

594 000

 

5331

3304

-500 000

Převod   z NIP MěDK Elektra do INP

6351

3304

500 000

 

3112

3604

-361 000

Příjmy   z prodeje nemovitostí

8115

9999

361 000

 

5901

5306

-140 000

Rozpuštění   rezervy JPO

5021

5306

100 000

 

5171

5306

38 000

 

5032

5306

2 000

 

5901

6109

-291 000

Přesun   z rezervní položky - volby

5019

6109

2 000

 

5021

6109

150 000

 

5039

6109

22 000

 

5137

6109

12 000

 

5139

6109

27 000

 

5161

6109

1 000

 

5164

6109

19 000

 

5175

6109

14 000

 

8115

9999

44 000

 

5901

6114

-282 000

Přesun   z rezervní položky - vzdělávání

5021

6114

63 000

 

5031

6114

7 000

 

5032

8114

2 000

 

5139

8114

10 000

 

5161

8114

1 000

 

5162

8114

1 000

 

5164

8114

14 000

 

5167

8114

203 000

 

5169

8114

8 000

 

5173

8114

42 000

 

5175

8114

8 000

 

4116

8114

268 000

Dotace   na vzdělávání

8115

9999

-191 000

 

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     312/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

čerpání investičního fondu Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace ve výši 300 tis. Kč na opravu městského bytu v domě č. p. 865. 

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     313/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2013 ve znění:

Rozpočtové provizorium pro rok 2013

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2013.

Zásady rozpočtového provizoria:

  1. povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2012 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

a)     5171 – opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce  

b)    5137 – nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

  1. povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:                                                                                                                                   

6121 – Informační varovný systém                                                   100.000 Kč

6121 – Zateplení MŠ                                                                        100.000 Kč

6121 – Rekonstrukce ul. Dr. Veselého                                           1.700.000 Kč

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     314/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Podpora pro památky UNESCO na projekt Luhačovice – management plan

a   s c h v a l u j e

dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 17 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     315/Z16/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku Mikroregionu Luhačovské Zálesí na úpravu běžecký stop ve znění přílohy č. 7 tohoto zápisu

a   p o v ě ř u j e

starostu města jejím podpisem.

/hlasování 20 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 19.12.2012

Nahoru