Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 11. 2012

15/2010-2014

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 25.10.2012

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     290/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice, článek 7 bod 5. písm. a) tak, že se za slova „zvednutím ruky“ doplňují slova „nebo pomocí hlasovacího zařízení“.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     291/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

pro rok 2013 sazbu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600 Kč na poplatníka.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     292/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O místních poplatcích, ve znění, které je přílohou č. 1 zápisu.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     293/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 892/2 k. ú. Polichno o výměře cca 127 m2 manželům K. za cenu 30 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Polichno u domu č. p. 65 – označený zeleně, viz ZM 15/2010-2014 příloha č. 2.

U s n e s e n í     294/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2194/1 k. ú. Řetechov o výměře cca 100 m2J. K. za cenu 30 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov u domu č. p. 42 – označený zeleně, viz ZM 15/2010-2014 příloha č. 3.

U s n e s e n í     295/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 688/4 o výměře 80 m2 k. ú. Luhačovice do spoluvlastnictví E. N., L. S. a M. S. za cenu 2.000 Kč/m2  a úhradu nákladů spojených s převodem

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek za domem Merkur – označený zeleně, viz ZM 15/2010-2014 příloha č. 4.

U s n e s e n í     296/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu pozemku parc. č. 1591/5 o výměře 29 m2, který je součástí místní komunikace, za část pozemku parc. č. 2194/10 o výměře cca 13 m2 a část pozemku parc. č. 1591/6 o výměře cca 16 m2 a prodej dalších cca 170 m2 z pozemku parc. č. 1591/6, vše k. ú. Řetechov panu J. J. za cenu 30 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek ve vlastnictví pana J. J. v místní části Řetechov označený oranžově za část pozemku parc. č. 2194/10 a 1591/6 v majetku města označené zeleně, viz ZM 15/2010-2014 příloha č. 5.

U s n e s e n í     297/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc. č. 2194/6 k. ú. Řetechov o výměře cca 50 m2.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek u budovy hostince v místní části Řetechov, který by sloužil jako zahrádka u restaurace, vizZM 15/2010-2014 příloha č. 6.

U s n e s e n í     298/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     299/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou důvodovou zprávu

a   d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města jako zástupce města Luhačovice a Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města jako náhradní zástupkyni města Luhačovice na valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská a. s. dle důvodové zprávy.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     300/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Jiřího Hrušku členem kontrolního výboru.

/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í     301/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Ing. Josefa Piláta členem kontrolního výboru.

/hlasování 14 pro/+

U s n e s e n í     302/Z15/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

Alenu Studenou předsedkyní osadního výboru místní části Polichno.

/hlasování 12 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

 

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice, 30.10.2012

Nahoru