Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

17. 9. 2012

14/2010-2014

Výpis usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 06.09.2012

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

 U s n e s e n í     269/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 uzavření DODATKU č. 1 ke SMLOUVĚ o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     270/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření města Luhačovice za I. pololetí roku 2012.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     271/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za I. pololetí roku 2012.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     272/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí bezúročné půjčky Mikroregionu Luhačovské Zálesí, o. p. s. ve výši 85 % ceny díla realizovaného pro město Luhačovice – modernizace 3 ks velkoplošných panelů.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     273/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8 ve znění:

Rozpočtové opatření č. 8

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

5331

3304

200 000

NIV příspěvek MěDK – výměna oken

6351

3304

-200 000

INV příspěvek MěDK

5901

6114

-346 000

Přesun z rez. položky org. 6114

5021

6114

77 000

 

5031

6114

11 000

 

5032

6114

4 000

 

5037

6114

2 000

 

5039

6114

5 000

 

5162

6114

1 000

 

5164

6114

2 000

 

5167

6114

169 000

 

5169

6114

21 000

 

5173

6114

50 000

 

5175

6114

4 000

 

5153

3604

130 000

Spotřeba plynu

8115

9999

130 000

Financování

/hlasování 15 pro/+

 

 

U s n e s e n í     274/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 2.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2012 a 2013 s  Českou spořitelnou, a. s.

a   p o v ě ř u j e

starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 2.000.000 Kč pro překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru v rámci běžného rozpočtu města Luhačovice schváleného na rok 2012 a 2013 s Českou spořitelnou, a. s. v souladu s nabídkou předloženou Českou spořitelnou a. s.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     275/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 376/18 o výměře 12 m² k. ú. Luhačovice do podílového spoluvlastnictví J. M. a E. V. za cenu 100 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem. 

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek, který je součástí zahrady u domu č. p. 469 v ulici Branka – viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 2.                                                              

 

U s n e s e n í     276/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2486/1, 2846 a 2876 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, venk. NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 2.500 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská  vizZM 14/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     277/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na  pozemcích parc. č. 2441/3, 417/3 a 428/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby NTL/STL plynovodu realizované pod názvem „REKO NTL/STL Luhačovice, ul. Rumunská“, spočívající v umístění nového vedení plynu ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za jednorázovou úplatu 47.625 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Rumunská vizZM 14/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     278/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu v usnesení č. 253/Z13/2010-2014 ve výši kupní ceny za pozemek  parc. č. 828/4 k. ú. Polichno o výměře 134 m2, která se mění na celkovou cenu 4.540 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Polichno u domu č. p. 96 - označený zeleně, viz ZM 13/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     279/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1644/6 o výměře 58 m2k. ú. Luhačovice panu F. K. za cenu 70 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v majetku města označený modře v lokalitě nad Molkovými, viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     280/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 702/2 o výměře 196 m2 a část pozemku parc. č. 740/2 o výměře cca 20 m2 k. ú. Luhačovice za účelem vybudování parkovacích stání do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytového domu č. 652 ul. Nábřeží, každému id 1/8 za cenu 1.000 Kč/m2a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemky v majetku města označené zeleně za bytovým domem č. p. 652 na ul. Nábřeží – vizZM 14/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     281/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2142/3 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Řetechov, Mikulička, kab. NN“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov – viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     282/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1211/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, T16 Drahy, VN, TS a NN“, spočívající v umístění nového nadzemního vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 1.115 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici V Drahách – viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     283/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2142/1 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění stavby plynovodní přípojky NTL realizované pod názvem „KS č. 1210000798“, spočívající v umístění nového vedení plynu ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za jednorázovou úplatu 4.213,75 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov – viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     284/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 460/10, 2442/5, 2445/11, 2709 a st. pl. 641 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – optického kabelu realizovaného pod označením „OK Luhačovice, nám. 28. října 543“ ve prospěch Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle za jednorázovou úplatu 7.000 Kč + DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemky u budovy radnice – viz ZM 14/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     285/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

a)    realizaci projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“, který je součástí Konceptu „Revitalizace městského a lázeňského území Luhačovice“ vedeného pod registračním číslem 2.2/2012/01 v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava,

b)    zajištění financování projektu „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice“ v objemu 38.700.000 Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání,

c)    finanční spoluúčast města Luhačovice na tomto projektu ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu,

d)    každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     286/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje 21 NET mezi Zlínským krajem a městem Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     287/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

výkon vedoucí koordinační role městem Karlovy Vary na mezinárodní úrovni v procesu přípravy transnacionální sériové nominace na zápis do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, pracovně nazvané Významné lázně Evropy (Great Spas of Europe).

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     288/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

o d v o l á v á

Davida Rumana a Jaroslava Belžíka z funkce člena kontrolního výboru.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     289/Z14/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

členem kontrolního výboru Dalibora Lišku, bytem Luhačovice, Masarykova 54.

/hlasování 15 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.                                                         

starosta města                                                                                      

 

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice, 12.09.2012

Nahoru