Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 7. 2012

13/2010-2014

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 28.06.2012

protokol o hlasování


ZML neschválilo změnu využití pozemku parc. č. 811/1 ze stávající plochy dopravní infrastruktury na plochu Z – sídelní zeleň. (Jedná se o plochu vedle parkoviště Miramare)

ZML schválilo závěr stavební komise ze dne 28. 5. 2012, který doporučuje neprodlužovat platnost ani nežádat o vydání stavebního povolení na parkoviště na parc. č. 811/1 a doporučuje další nakládání s pozemkem č. 811/1, včetně změny typu plochy, provádět pouze na základě schválené územní studie zohledňující všechny vlivy v dané lokalitě.

ZML schválilo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů „Zprávu o uplatňování Územního plánu Luhačovice v uplynulém období 2008–2012“ konzultovanou s dotčenými orgány a krajským úřadem a rozhodlo v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona o pořízení změny č. 1 Územního plánu Luhačovice a o upuštění od jejího zadání i konceptu. Zadání je nahrazeno Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, které jsou součástí schválené Zprávy.

ZML schválilo zásady pro poskytování cestovních náhrad ve znění Směrnice č. 3/12.

ZML schválilo prodej části pozemku parc. č. 2194/5 o výměře 48 m² (dle vyhotoveného GP pozemek st. pl. 14/3) k. ú. Řetechov za cenu 70 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek v místní části Řetechov.)

ZML schválilo prodej pozemku parc. č. 828/4 k. ú. Polichno o výměře 134 m² za cenu 70 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem. (Jedná se o pozemek v místní části Polichno. )

ZML schválilo směnu pozemku st. pl. 150 o výměře 38 m2a části pozemku st. pl. 17 o výměře 38 m2 (dle vyhotoveného GP pozemek parc. č. 2009) k. ú. Kladná Žilín, které jsou součástí místních komunikací, za část pozemku parc. č. 1974/4  (dle vyhotoveného GP pozemek parc. č. 1974/17) k. ú. Kladná Žilín o výměře 144 m2 ve vlastnictví města za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem. (Jedná se o doplnění o pozemek, který je zastavěný chodníkem v místní části Kladná Žilín u domu č. p. 63.)

ZML schválilo zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 62/1 a 906/1 k. ú. Polichno v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Polichno, Smejkalová, kab. NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN, přípojkové skříně – pilíře ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o.,  za jednorázovou úplatu 125 Kč/bm + DPH. (Jedná se o pozemky v místní části Polichno.)

ZML schválilo Dohodu o podmínkách přípravy a realizace stavby: „Silnice II/490: Biskupice – Uherský Brod, Újezdec; 1. etapa: Polichno“ s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací, a pověřilo starostu města Luhačovice jejím podpisem.

ZML schválilo likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise a uložilo vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

ZML neschválilo odstoupení od kupní smlouvy mezi městem Luhačovice a paní Evou Hubáčkovou na bytovou jednotku č. 6 v bytovém domě Maják, č. p. 452, ul. Lesní, Luhačovice.

ZML schválilo podání žádosti o dotaci Technickými službami Luhačovice, příspěvkovou organizací, z OPŽP, 38. výzvy, podoblast podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů na nákup kropicího samosběrného zametače a schválilo dofinancování projektu z rozpočtu města Luhačovice.

ZML rozhodlo o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246 Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. oceněné na 246 Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě.

ZML schválilo zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. – alespoň ve výši 200 000 000 Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko“ a splacena vkladem peněžitým,

ZML souhlasilo s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a. s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě a zmocnilo starostu města Luhačovice k provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a. s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu.

ZML delegovalo PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská, a. s.

ZML delegovalo Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Valašská vodohospodářská, a. s.

ZML schválilo ukončení mikrovlnného televizního vysílání v Luhačovicích k 31. 12. 2012.

ZML schválilo uzavření smlouvy o právním zastoupení města Luhačovice ve věci plnění Smlouvy o dílo č. B.0641, jejímž předmětem je provedení a předání stavebního díla Městská plovárna Luhačovice s Advokátní kanceláří JUDr. Stanislava Knotka, Zlín.

ZML schválilo řešení problematiky odstraňování závad na městské plovárně.

ZML schválilo změnu stanov Mikroregionu Luhačovské Zálesí.

ZML schválilo realizaci individuálního projektu „Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice“ v rámci integrovaného projektu „Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTSII Střední Morava podoblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury.

ZML schválilo zařazení finančních prostředků do rozpočtu města Luhačovice v odpovídající výši: na rok 2013 finanční prostředky k financování realizace individuálního projektu „Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice“ v celkové výši rozpočtu projektu 1 455 160 Kč a z toho finanční prostředky ve výši 25 % předpokládaných výdajů, tj. 363 790 Kč, které jsou podílem města na profinancování, a finanční prostředky nutné pro zajištění udržitelnosti projektu po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

 

Nahoru