Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

4. 6. 2012

12/2010-2014

Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 24.05.2012

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

U s n e s e n í     223/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, číslo smlouvy:D/0398/2012/KH, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     224/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s úhradou minimálně 20 % krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II v roce 2013 s minimálně 10% podílem na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům JPO II z rozpočtu města.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     225/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se stažením bodu č. 4. Zpráva o uplatňování územního plánu města Luhačovice z programu jednání. 

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     226/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s celoročním hospodařením za rok 2011 viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 1, a to bez výhrad. Výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 6.682.317,66 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví se převádí do nerozděleného zisku minulých let.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     227/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice za rok 2011

a   s c h v a l u j e

převod zisku Základní školy Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 50.072,32 do rezervního fondu organizace,

převod zisku Mateřské školy Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 268.459,77 Kč do rezervního fondu organizace. Finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 50 tis. Kč použít na nákup nábytku do III. třídy, dále finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč převést z rezervního fondu do investičního fondu a použít je na opravu střechy budovy Mateřské školy Luhačovice,

převod zisku Domu dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 20.180,96 do rezervního fondu organizace. 20 tis. Kč převést z rezervního fondu do investičního fondu a použít na malbu a nátěry majetku, který byl předán organizaci k hospodaření,

převod zisku Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 245.398,90 do rezervního fondu organizace,

převod zisku Sportovního centra Radostova Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 157.904,89 Kč do rezervního fondu organizace a celou částku z rezervního fondu ve výši 157.904,89 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let,

převod zisku Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace za rok 2011 ve výši 981.123,47 Kč do rezervního fondu organizace a celou částku z rezervního fondu ve výši 981.123,47 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let.

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     228/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 ve znění:

Rozpočtové

opatření č. 2/2012

 

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

1122

0006

2 384 000

DPPO za obec

5362

3604

2 384 000

 

4111

6105

203 000

Dotace soc. právní ochranu dětí

5169

6105

18 000

 Rozšíření ústředny

6130

3604

274 000

Výkup pozemku

1334

0006

4 000

Odnětí zem. půdy

4121

1011

6 000

Přestupkové řízení

4121

1018

3 000

 

4121

1043

1 000

 

4121

1062

2 000

 

2111

1001

73 000

Prodej dřeva

4223

3677

-6 621 000

Technologické centrum oprava položky

4216

3677

6 621 000

 

4122

5306

100 000

Dotace JPO

5901

5306

100 000

 

1121

0006

-1 800 000

Oprava položek – příjmy z loterií

1351

6115

180 000

 

1355

6115

1 650 000

 

1347

6115

-200 000

 

1349

6115

200 000

 

1351

6115

-200 000

 

1355

6115

170 000

 

4116

6110

319 000

Dotace na činnost OLH

5213

6110

319 000

 

4116

3103

1 114 000

Dotace pro ZŠ Luhačovice –vybavení učebny

5336

3103

1 114 000

 

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     229/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1657/6 o výměře 43 m2 a pozemku parc. č. 1657/9 o výměře 45 m2k. ú. Luhačovice Ing. J. B. za cenu 10 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v majetku města v lokalitě nad Molkovými – viz  ZM 12/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     230/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2681/9 k. ú. Luhačovice o výměře 9 m2 firmě TEKOO REALITY, s. r. o., Široká 2282, Uherský Brod za cenu 500 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici L. Janáčka – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 3. 

 

U s n e s e n í     231/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatné nabytí z majetku Zlínského kraje těchto pozemků:

v k. ú. Kladná Žilín:                               

-  parc. č. 1980/27 o výměře 194 m2

-  parc. č. 1980/56 o výměře 155 m2

-  parc. č. 1980/61 o výměře 105 m2

-  parc. č. 1980/64 o výměře 23 m2

-  parc. č. 1980/68 o výměře 20 m2

-  parc. č. 1980/73 o výměře 271 m2

-  parc. č. 1980/82 o výměře 352 m2

-  parc. č. 1980/83 o výměře 84 m2

-  parc. č. 1980/84 o výměře 171 m2

v k. ú. Luhačovice:

-  parc. č. 2510/7 o výměře 71 m2

-  parc. č. 2510/8 o výměře 4 m2

-  parc. č. 2510/9 o výměře 12 m2

-  parc. č. 2510/10 o výměře 53 m2

-  parc. č. 2510/12 o výměře 158 m2

-  parc. č. 2510/13 o výměře 6 m2

-  parc. č. 2510/17 o výměře 88 m2

-  parc. č. 2510/20 o výměře 47 m2

-  parc. č. 2510/23 o výměře 46 m2

-  parc. č. 2453/21 o výměře 77 m2

-  parc. č. 2453/10 o výměře 404 m2

-  parc. č. 2453/9 o výměře 416 m2

-  parc. č. 2453/11 o výměře 4 m2

-  parc. č. 2453/12 o výměře 4 m2

-  parc. č. 2453/13 o výměře 24 m2

-  parc. č. 2453/14 o výměře 7 m2

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v k. ú. Kladná Žilín a k. ú. Luhačovice znázorněné oranžově – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 4 (6 stran).

 

U s n e s e n í     232/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod do majetku Zlínského kraje těchto pozemků:

v k. ú. Kladná Žilín:

-       parc. č. 1976/8 o výměře 8 m2

-       parc. č. 1980/6 o výměře 15 m2

-       parc. č. 1980/7 o výměře 36 m2

-       parc. č. 1980/35 o výměře 17 m2

-       parc. č. 1980/45 o výměře 27 m2

-       parc. č. 1980/55 o výměře 67 m2

-       parc. č. 1980/60 o výměře 16 m2

-       parc. č. 1980/67 o výměře 2 m2

-       parc. č. 1980/71 o výměře 24 m2

-       parc. č. 1980/77 o výměře 220 m2

-       parc. č. 1980/80 o výměře 14 m2

-       parc. č. 1980/85 o výměře 30 m2

v k. ú. Luhačovice:

-       parc. č. 2510/14 o výměře 84 m2

-       parc. č. 2453/16 o výměře 2 m2

-       parc. č. 2453/17 o výměře 4 m2

v k. ú. Řetechov:

-       parc. č. 2179/4 o výměře 7 m2

-       parc. č. 2179/6 o výměře 22 m2

-       parc. č. 2179/8 o výměře 26 m2

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v k. ú. Kladná Žilín, Luhačovice a Řetechov znázorněné žlutě – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 4 (6 stran).

 

 

U s n e s e n í     233/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 417/3 a pozemku parc. č. 426/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „Luhačovice, JOKR, kab. NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 8.000 Kč + DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Rumunská – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     234/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 786/23 a 786/38 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, Školní, Kozubíková, příp. NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Školní – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     235/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 417/3 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, Rumunská, Rozsypal, příp. NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Rumunská – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     236/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4450/15 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Luhačovice, A. Slavíčka, příp. NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici A. Slavíčka – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 8.

 

U s n e s e n í     237/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. pl. 1405/1 o výměře 11 m² k. ú. Luhačovice za cenu 500 Kč/m² a pozemku parc. č. 1333/43 o výměře 50 m² k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m² panu T. M. za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek pod chatou ve vlastnictví fyzické osoby a přilehlý pozemek v chatové osadě Štěpnice – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     238/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 1060 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Řetechov, Kukulová, kab. NN“, spočívající v umístění nového zemního vedení NN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 17 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov označený oranžově – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     239/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci Integrovaného projektu Informační vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a 11 ORP ZK.

/hlasování 17 pro/+

Předmětem smlouvy je vytvoření sdruženého zadavatele pro zadání veřejných zakázek za účelem zajištění kompatibility všech prvků v rámci projektu IVVS ZK.

 

U s n e s e n í     240/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemků parc. č. 1907/1 o výměře 3 204 m2, parc. č. 1900/1 o výměře 5 672 m2, parc. č. 1908/6 o výměře 9 m2 a parc. č. 1928 o výměře 54 m2 k. ú. Provodov na Moravě.

/hlasování 14 pro/+

Jedná se o pozemky v obci Provodov  - viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 11.

 

U s n e s e n í     241/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s vystoupením pana Jaroslava Starého k bodu jednání č. 7.13 Žádost o zrušení kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 6 v ul. Lesní č. p. 452.

/hlasování 15 pro, 1 nehlasoval/+

 

U s n e s e n í     242/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

odbor správy majetku a správní odbor města prověřením dokumentace a návrhem řešení při prodeji bytu č. 6 v bytovém domě č. p. 452 „Maják“ do 28.06.2012.

/hlasování 15 pro, 1 nehlasoval/+

 

U s n e s e n í     243/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene na pozemcích parc. č. 450/15, parc. č. 2441/3, parc. č. 2442/2 a parc. č. 2707 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění plynárenského zařízení – realizovaného pod názvem „STL plynovod pro městskou plovárnu v Luhačovicích“ spočívající v umístění nového plynovodu STL ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno za jednorázovou úplatu 500 Kč + DPH.

/hlasování 14 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Solné a Zatloukalova – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 16.

 

U s n e s e n í     244/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 325/2, 1959, 324 a 121/2 k. ú. Kladná Žilín v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „Kladná – Žilín, hřiště, kab. NN“, spočívající v umístění el. skříně a kabelu NN ve prospěch firmy E.ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 14 pro/+

Jedná se o pozemky vedle budovy ZŠ v místní části Kladná Žilín – viz ZM 12/2010-2014 příloha č. 17.

 

U s n e s e n í     245/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY ve znění ZM 12/2010-2014 přílohy č. 14.

/hlasování 12 pro/+

 

U s n e s e n í     246/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

stanovy dobrovolného svazku obcí ČESKÉ LÁZNĚ – SALONY EVROPY ve znění ZM 12/2010-2014 přílohy č. 15.

/hlasování 12 pro/+

 

U s n e s e n í     247/Z12/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bohuslava Marhoula, člena zastupitelstva města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165 na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., konanou 07.06.2012.

/hlasování 11 pro, 1 se zdržel/+

 

PhDr. František Hubáček                                                          

starosta města                                                                             

 

 

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

 

Luhačovice 31.05.2012

Nahoru