Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 3. 2012

11./2010-2014

Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 15.03.2012

protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     194/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2012 – 2023. ve znění ZM 11/2010-2014 přílohy č. 1.

/hlasování 11 pro, 2 proti/+

 
U s n e s e n í     195/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 poskytnutí dotací, peněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám a zařadit je do rozpočtu na rok 2012 ve znění ZM 11/2010-2014 přílohy č. 2.

/hlasování 13 pro, 1 se zdržel/+

 

 U s n e s e n í     196/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 rozpočet na rok 2012 ve znění ZM 11/2010-2014 přílohy č. 3.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

 

 U s n e s e n í     197/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 poskytnutí částky 4.000 Kč jako finanční podíl města v rámci programu RMPZ v roce 2012 na akci „Obnovení nátěrů dřevěných prvků, oplechování a výměny krytiny jižního arkýře na vile Lékárna, č. p. 178“.

/hlasování 15 pro/+ 

 
U s n e s e n í     198/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 n e s o u h l a s í

 s prodejem části pozemku parc. č. 312/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 750 m2.

/hlasování 14/+

Jedná se o pozemek v lokalitě Branka nad lyžařským svahem – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     199/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 bezúplatný převod části pozemku parc. č.  2468/3 o výměře 26 m2 k. ú. Luhačovice za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem panu J. Ž.

/hlasování 14 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Družstevní v Luhačovicíchviz ZM 11/2010-2014 příloha č. 5 –znázorněn modře jako kompenzaceza pozemek zbytek st. pl. 101 o výměře 26 m2, který je  součástí místní komunikace (znázorněn v příloze žlutě) a byl majetkově začleněn na základě digitalizace do pozemku města parc. č. 2506/1 bez vědomí Ž.

 

 U s n e s e n í     200/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 prodej části pozemku parc. č. 2458/1 a části pozemku parc. č. 2469/1 k. ú. Luhačovice o celkové výměře cca 100 m2do spoluvlastnictví I. Z. a A. Z., každému id. 1/2 za cenu 200 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky vedle zahrady u domu č. p. 396 u nádraží v ulici Komenského v Luhačovicích – ZM 11/2010-2014 příloha č. 6.

 

 U s n e s e n í     201/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

 směnu pozemku st. pl. 150 o výměře 38 m2 k. ú. Kladná  Žilín ve vlastnictví pana J. B., který je součástí místní komunikace za část pozemku parc. č. 1974/4  k. ú. Kladná Žilín o výměře cca 100 m2 ve vlastnictví města za podmínky úhrady 30 Kč/m2 za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhrady nákladů spojených s převodem. 

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek ve vlastnictví pana B. v místní části Kladná Žilín označený modře za část pozemku parc. č. 1974/4 v majetku města označený žlutě  -  viz ZM 11/2010-2014  příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     202/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 312/12 k. ú. Luhačovice o  výměře cca 200 m2.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek v lokalitě Branka – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 8.

 

 U s n e s e n í     203/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2685/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby plynárenského zařízení realizované pod názvem „Přeložka plynovodu Luhačovice“ ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno za jednorázovou úplatu 1.200 Kč včetně DPH.

/hlasování15 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici A. Václavíka – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     204/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

 s c h v a l u j e

 směnu části pozemku parc. č. 1644/5 o výměře cca 250 m2parc. č. 1657/8 o výměře 28 m2 ve vlastnictví města za pozemek parc. č. 2465/19 ostatní – komunikace o výměře 80 m2 ve vlastnictví Ing. J. B.

/hlasování 15 pro/+

Žadatel uhradí geometrický plán.

Jedná se o pozemky v majetku města znázorněné modře za pozemek označený žlutě – viz  ZM 11/2010-2014 příloha č. 10.

 

 U s n e s e n í     205/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

 prodej části pozemku parc. č. 2486/13 o výměře 18 m2 manželům J. a E. P. za cenu 100 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská znázorněn modře v k. ú. Luhačovice – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 11.

 

 U s n e s e n í    206 /Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2486/13 o výměře 3 m2 panu M. N. za cenu 100 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská znázorněn žlutě v k. ú. Luhačovice – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 11.

 

 U s n e s e n í     207/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 2486/15 o výměře 364 m2za cenu 100 Kč/m² a pozemku parc. č. 2841/2 o výměře 238 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 1.000 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici V Drahách – viz  ZM 11/2010-2014 příloha č. 12. 

 

U s n e s e n í     208/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 34/Z2/2010 ze dne 13.05.2010 ve věci zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 59.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     209/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 59, parc. č. 757/6 a parc. č. 2501 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby plynárenského zařízení „REKO STL Luhačovice – Masarykova“ ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., za jednorázovou úplatu 63.300 Kč + DPH.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemky u panelových domů ul. Masarykova – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 13.

 

U s n e s e n í     210/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem nebo pronajmutím části pozemku parc. č. 2442/1 o výměře cca 30 m2 pro vybudování parkovacích míst pro šikmé parkovací stání.

/hlasování 15 pro/+

Jedná se o pozemek nad rezidencí Ambra – viz ZM 11/2010-2014 příloha č. 14.

 

U s n e s e n í     211/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zrušením věcného předkupního práva na bytovou jednotku č. 651/3 v domě č. p. 651, ul. Nábřeží v Luhačovicích včetně spoluvlastnických podílů id. 604/4528 k pozemku st. pl. 774 a společných částí domu č. p. 651 a spoluvlastnického podílu id. 1/8 k pozemku parc. č. 740/8 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     212/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

 
U s n e s e n í     213/Z11/2010-2014  

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku z hospodaření Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace dle předloženého Soupisu předaného majetku k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     214/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., v roce 2012.

/hlasování 14 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     215/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města, jako náhradní zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165 na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., v roce 2012.

/hlasování 15 pro/+

 

U s n e s e n í     216/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n a v r h u j e

Mgr. Tomáše Mejzlíka do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     217/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s poskytnutím příspěvku na projekt natáčení výpravného historického filmu a seriálu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     218/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

koncept projektu „Revitalizace městského a lázeňského území Luhačovice“ pro podání žádosti v rámci podoblasti podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     219/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

vytvoření 6 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací dle podmínek Úřadu práce pro Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     220/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dohody o výkonu veřejné služby mezi městem Luhačovice a Úřadem práce ČR, pobočkou Zlín.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     221/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

o d v o l á v á

Mgr. Jana Bruštíka z funkce člena kontrolního výboru.

/hlasování 14 pro/+

 

U s n e s e n í     222/Z11/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

členem kontrolního výboru Lukáše Toboláka.

/hlasování 14 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.                                                        

starosta města                                                                             

 

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

 

Luhačovice 26.03.2012

Nahoru