Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

6. 2. 2012

10./2010-2014

Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 26.01.2012

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     184/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 19:

Rozpočtové opatření č. 19

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

4111

6109

-1 051 000

Mimořádná dotace na státní správu změna org.

4111

6111

1 051 000

 

4223

3677

-1 221 000

Dotace technolog. centrum

3112

3604

-1 104 000

Prodej bytů a nebytových prostor

6121

3658

-430 000

Ul. Dr. Veselého

4213

3683

-496 000

Hřiště Kladná Žilín

6121

3683

-602 000

 

4121

3664

-170 000

Vodovod Kladná Žilín

5169

3664

-183 000

 

2111

1001

166 000

Prodej kulatiny

3111

3604

199 000

Prodej pozemků

6130

3604

-128 000

Výkup pozemků

5141

3649

-402 000

Úroky

8115

9999

881 000

 

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     185/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e  

pro volební období 2010 – 2014 dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva odměny ve výši:

člen rady                                         1.800 Kč

předseda komise, výboru                  900 Kč

člen zastupitelstva                             600 Kč

a zahájení výplaty měsíčních odměn od 01.01.2012

a peněžité plnění fyzickým osobám ve výši:

a) peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva obce za každou účast na jednání výborů a komisí 200 Kč, s výjimkou zaměstnanců obce a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.01.2012

b) peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva ve výši:

předseda 300 Kč měsíčně

člen         150 Kč měsíčně

a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.01.2012.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     186/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku z hospodaření Technických služeb Luhačovice, příspěvková organizace zpět k hospodaření městu Luhačovice dle předloženého návrhu.

/hlasování 19 pro/+

ZM 10/2010-2014 příloha č. 1:

Soupis

předaného majetku k hospodaření ze dne  . . . . . . . .

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice,

zastoupená Ing. Josefem Pučalíkem, ředitelem

IČO: 49156764

jako předávající

a

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,

zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou města

IČO: 00 284 165

jako přejímající

 

Poř. č.

účet

Inventární číslo

Název

Hodnota v Kč

rok pořízení

1.

021

2019

Městská knihovna č. p. 350

1.423.030,00

1921

 

081

 

oprávky

- 1.423.030,00

 

 

 

 

 

zůstatková cena:

0

 

 

Schváleno ZM dne:

usnesení č.:

Za předávajícího:                                                          Za přejímajícího:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Josef Pučalík                                                         PhDr. František Hubáček

ředitel                                                                           starosta města

 

U s n e s e n í     187/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku dle předloženého soupisu k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 19 pro/+

ZM 10/2010-2014 příloha č. 2:

Soupis

předaného majetku k hospodaření

(v souladu s Dodatkem č. 3 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice)

 

Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,

zastoupené PhDr. Františkem Hubáčkem, starostou města

IČO: 00 284 165

jako předávající

 

a

Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace

Uherskobrodská 188, 763 26 Luhačovice,

zastoupená Ing. Josefem Pučalíkem, ředitelem

IČO: 49156764

jako přejímající

 

Poř. č.

účet

AU

Inventární číslo

Název

Hodnota v Kč

rok pořízení

1.

021

06

22490107

 

Sanace skládky Loska

 

41.078.663,00

odpisy leden:        - 67.780,00

zůst. hodnota: 41.010.883,00

12/2011

 

 

 

 

-  z toho financováno z dotace

36.638.893,51 odpisy leden:        -60.455,00

zůst. dotace:    36.578.438,51

 

2.

021

06

22490108

 

Opěrná zeď u lázeňských garáží

 

11.971.382,00

1/2012

 

 

 

 

-  z toho financováno z dotace

11.971.382,00

 

3.

021

06

22490109

Parkoviště za kostelem

217.976,00

1/2012

 

Schváleno ZM dne:

usnesení č.:

V Luhačovicích dne  . . . . . . . . .  .

 

Za předávajícího:                                                          Za přejímajícího:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PhDr. František Hubáček                                              Ing. Josef Pučalík

starosta města                                                              ředitel

 

U s n e s e n í     188/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z ROP Střední Morava oblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel na Rekonstrukci pěší zóny ul. Dr. Veselého v rámci integrovaného projektu Revitalizace městského a lázeňského území Luhačovice

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     189/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice 

s c h v a l u j e

Smlouvu o partnerství a spolupráci při realizaci Konceptu pro podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel s názvem „Revitalizace městského a lázeňského území Luhačovice“ mezi městem Luhačovice a Lázeňskou kolonádou Luhačovice, o. p. s.

/17 pro, 2 se zdrželi/

 

U s n e s e n í     190/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z ROP Střední Morava oblast podpory 2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury na Informační vyrozumívací a varovací systém Luhačovice v rámci integrovaného projektu Informační vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     191/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na vybudování přechodu pro chodce u divadla

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     192/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Úspory energie ZŠ Luhačovice 2“

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í     193/Z10/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt „Úspory energie MŠ Luhačovice“

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 02.02.2012

Nahoru