Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

27. 12. 2011

9./2010-2014

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014 konaného 15.12.2011

Protokol o hlasování


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     165/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místních poplatcích ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     166/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 428/5 o výměře cca 83 m2části pozemku parc. č. 417/3 o výměře cca 3 m2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 21 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Rumunskáviz ZM 9/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     167/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1974/5 o výměře 214 m2 k. ú. Kladná Žilín F. S., za cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v místní části Kladná Žilín u domu č. p. 16  - viz ZM 9/2010-2014  příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     168/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc. č.  2064/4 o výměře 722 m² a parc. č. 2064/5 o výměře 798 m² ve vlastnictví L. P., P. M. a Ing. M. Z. za část pozemku parc. č. 1867/2 o výměře cca 1 400 m², část pozemku parc. č.  1867/1 o výměře cca 700 m² a pozemek parc. č. 1867/13 o výměře 10 m² k. ú. Luhačovice, vše v majetku města, za podmínky úhrady 1.000 Kč/m² za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a podmínky vybudování příjezdové komunikace, úhradu nákladů spojených s převodem hradí žadatelé L. P., P. M. a Ing. M. Z.

/hlasování13 pro, 2 se zdrželi, 6 proti/+

Jedná se o pozemky vedle restaurace MAT označené žlutě za pozemky města vedle Penny Marketu a zahrady TS Luhačovice označené modře  - viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     169/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc. č. 1857/2 o výměře 921 m2, parc. č. 1857/5 o výměře 590 m2, parc. č. 1980/98 o výměře 97 m2, parc. č. 1858/4 o výměře 68 m2 k. ú. Kladná Žilín za lesní pozemek parc. č. 616/1 o výměře 4 016 m2 k. ú. Luhačovice v majetku města za podmínky úhrady 22.000,- Kč za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků a úhradu nákladů spojených s převodem rovným dílem.

/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi, 1 proti/+

Jedná se o pozemky v Kladné Žilíně,  na kterých je v územním plánu řešena čistička odpadních  vod – znázorněné modře za lesní pozemek v majetku města v lokalitě Zastupova  v Luhačovicích znázorněný žlutě - viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     170/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zrušením věcného předkupního práva na bytovou jednotku č. 540/2 v domě č. p. 540 ul. Ludkovická v Luhačovicích včetně spoluvlastnických podílů id. 775/6208 k pozemku st. pl. 741, pozemku parc. č. 1337/2 – zahrada, pozemku parc. č. 2905 – ostatní plocha a společným částem budovy č. p. 540.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     171/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační a škodní komise

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     172/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převzetí majetku od Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace dle předloženého Soupisu předaného majetku pro organizační složku Městská knihovna Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     173/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 644/3 o výměře cca 720 m2 a parc. č. 644/1 o výměře cca 10 m2 k. ú. Luhačovice v majetku společnosti Lázně Luhačovice, a. s. pro město Luhačovice pro vybudování Stezky pro chodce a cyklisty od Slunečních lázní po Jurkovičovu alej.

/hlasování 21 pro/+

Viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 8/a.

 

U s n e s e n í     174/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 649/1 o výměře cca 1 760 m2 k. ú. Luhačovice v majetku společnosti Lesy České republiky, s. p. pro město Luhačovice pro vybudování Stezky pro chodce a cyklisty od Slunečních lázní po Jurkovičovu alej.

/hlasování 21 pro/+

Viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 8/b.

 

U s n e s e n í     175/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2468/1 o výměře cca 70 m2 k. ú. Luhačovice v majetku společnosti Povodí Moravy, s. p. pro město Luhačovice pro vybudování Stezky pro chodce a cyklisty od Slunečních lázní po Jurkovičovu alej.

/hlasování 21 pro/+

Viz ZM 9/2010-2014 příloha č. 8/b.

 

U s n e s e n í     176/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě s firmou VAVRYS CZ s. r. o. na prodej pozemků parc. č. 736/1, 736/4, st. pl. 423 k. ú. Luhačovice, jehož předmětem je prodloužení rozvazovací podmínky uvedené ve smlouvě, týkající se lhůty pro zahájení stavebních prací  do 01.12.2014.

/hlasování 11 pro, 1 proti, 9 se zdrželo/+

 

U s n e s e n í     177/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s nákupem přístroje na dávkování aktivního uhlí do relaxačního bazénu a 2 ks měřících přístrojů (dětský bazén, whirpool) v celkové hodnotě 302 tis. Kč bez DPH.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     178/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prominutím dlužné částky na nájmu bytu v ul. Družstevní ve výši 30.822 Kč paní H. P.

/hlasování 20/+

 

U s n e s e n í     179/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúročnou půjčku ve výši 500.000 Kč Charitě Svaté rodiny v Luhačovicích na financování dotačního projektu „ Pomoc už je na cestě“ v roce 2012.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     180/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 17:

Rozpočtové opatření č. 17

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

3112

3604

-1 488 000

Narovnání příjmu za prodej bytů a neb. prostor

8115

9999

1 488 000

 

5331

3401

-302 000

Snížení NIP SCR

6121

3649

363 000

Sportovní centrum Radostova přístroj dávkování akt. uhlí, měřící zařízení 2x

5362

3604

-61 000

DPH

4223

3677

1 221 000

Technologické centrum dotace

8115

9999

- 1 221 000

Financování

5901

6114

- 589 000

Vzdělávání zaměstnanců - přesun výdajů z rezervní položky

5021

6114

63 000

Platy

5031

6114

4 000

Soc.poj.

5032

6114

2 000

Zdrav.poj.

5137

6114

66 000

DDHM

5139

6114

15 000

Nákup materiálu

5162

6114

1 000

Služby telekomunikací

5167

6114

170 000

Školení

5169

6114

1 000

Nákup ostatních služeb

5175

6114

6 000

Občerstvení

5172

6114

5 000

Nákup software

8115

9999

- 256 000

Financování

5901

3301

- 234 000

MěK převod výdajů z rezervní položky

6901

3301

- 132 000

Inv. rez. položka

6111

3301

69 000

Programové vybavení

6125

3301

120 000

Výpočetní technika

5169

3301

85 000

Nákup služeb

5172

3301

52 000

Výdaje na software

5137

3301

40 000

DDHM

6351

3304

-780 000

Přesun z INP na NIP u MěDK

5331

3304

780 000

NIP

2122

2104

514 000

Oprava výše odpisů a NIP

5331

2104

314 000

NIP

8115

9999

- 200 000

Financování

/hlasování 18 pro, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     181/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové provizorium na rok 2012 ve znění:

 

Rozpočtové provizorium pro rok 2012.

 

Rozpočtové provizorium bude upravovat hospodaření města Luhačovice v době, než bude schválen zastupitelstvem města rozpočet na rok 2012.

Zásady rozpočtového provizoria:

1.

povoluje se čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2011 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek:

5171- opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce

5137- nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000 Kč za jeden kus DDHM a DDNHM

Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na těchto položkách může být dán do výše 100.000 Kč radou města, čerpání výdajů 100.000 Kč a více zastupitelstvem města.

5623 - dle uzavřené smlouvy o půjčce s Charitou Svaté rodiny Luhačovice

2.

povoluje se čerpání kapitálových výdajů – položky třídy 6 – jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma kapitálových výdajů:

6121 – Informační výstražný a varovný systém                     100.000 Kč

Rozpočtové příjmy a výdaje, uskutečněné v době rozpočtového provizoria, se stávají příjmy a výdaji rozpočtu města jeho schválením zastupitelstvem města.

Za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědni příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     182/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace města Luhačovice, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie (V. vlna digitalizace kin) na pořízení DCI projekční technologie a příslušenství a na DCI technologie pro přehrávání a správu digitálního obsahu

a   s o u h l a s í

s dofinancováním projektu z rozpočtu města Luhačovice v maximální výši 1 mil. Kč

a   p o v ě ř u j e

Ing. Hanu Slovákovou, ředitelku Městského domu kultury Elektra, příspěvková organizace města Luhačovice, zpracováním a podáním této žádosti.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     183/Z9/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány“ se Zlínským krajem a Římskokatolickou farností Luhačovice ve znění, které je přílohou č. 9 tohoto zápisu.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 22.12.2011

Nahoru