Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

15. 12. 2011

8./2010-2014

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014konaného 03.11.2011

Protokol o hlasování


Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014

konaného 03.11.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     149/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 12:

 

Rozpočtové opatření č. 12    
Položka Organizace Částka Důvod RO
3112 3604 9 234 000 Prodej nemovitostí
6121 3680 273 000 Městský informační systém
6121 3658 250 000 PD Ulice Dr. Veselého
8115 9999 - 8 711 000 Financování - úspora
4116 4101 7 900 000 Dotace příspěvek na péči – soc. dávky
5410 4101 7 900 000  
6313 3611 - 300 000 Převod mezi položkami z inv. na neinv.
5213 3611 300 000 příspěvek na pódium Lázně Luhačovice, a. s.
6351 3304 780 000 Kotelna MěDK
2111 1001 170 000 Příjmy z prodeje kulatiny
3111 3604 90 000 Příjmy z prodeje pozemků
6121 3682 - 290 000 Parkování ul. Pod Kamennou - úspora
5141 3649 - 230 000 Úroky z úvěru

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     150/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předčasnou splátku č. 2 úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 7500010200018 ze dne 13.01.2010 ve výši  3 mil. Kč.

/hlasování 13 pro, 2 proti, 5 se zdrželo/

 

U s n e s e n í     151/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu splatnosti splátky ve výši 300.000 Kč pro rok 2011 dle Kupní smlouvy ze dne 17.10.2005, uzavřené s Rybářským svazem Luhačovického Zálesí na splatnost do 20.12.2012.

/hlasování 15 pro, 3 proti, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í     152/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 815/1 o výměře cca 75 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem společnosti Léčebné lázně Luhačovice – sanatorium MIRAMARE, s. r. o., Bezručova 338, Luhačovice.

/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+

Pozemek vedle Sanatoria Miramare v ulici Pod Kamenou – viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 1:

 

U s n e s e n í     153/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem pozemků parc. č. 1211/6, parc. č. 1867/1, parc. č. 2872  a parc. č. 33/2 k. ú. Luhačovice.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o tyto pozemky:

a)    pozemek parc. č. 1211/6 k. ú. Luhačovice před RD K. v Drahách – viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 2:

b)    pozemek parc. č. 1867/1 k. ú. Luhačovice vedle Penny Marketu - viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 3:

c)    pozemek parc. č. 2872 k. ú. Luhačovice v ulici Družstevní vedle bytovky č. p. 2 - viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 4:

d)    pozemek parc. č. 33/2 k. ú. Luhačovice v ulici Družstevní vedle panelového domu č. p. 93 - viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 5:

 

U s n e s e n í     154/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 2442/11 k. ú. Luhačovice o výměře cca 400 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek, který je součástí místní komunikace v ulici Solné – viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 6 – označen žlutě:

 

U s n e s e n í     155/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví koupí část pozemku parc. č. 2442/12 k. ú. Luhačovice o výměře cca 140 m2 za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 20/+

Jedná se o pozemek, který je součástí místní komunikace v ulici Solné – viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 6 – označen modře.

 

U s n e s e n í     156/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 2486/13 o výměře cca 5 m2 k. ú. Luhačovice za podmínky úhrady nákladů spojených s převodem panu J. Š.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Mlýnská u domu č. p. 42  - viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 7:

 

U s n e s e n í     157/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání zpracování projektové dokumentace na „Stezku pro chodce a cyklisty Sluneční lázně – Jurkovičova alej“.

/hlasování 18 pro, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     158/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2845 a parc. č. 2468/1 k. ú.Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, Sedlář, přípojka NN“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN v délce 20 m ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 3.960 Kč včetně DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Hrazanská – viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 8:

 

U s n e s e n í     159/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2443/2 k. ú. Luhačovice o výměře cca 19 m2 v majetku Zlínského kraje pro město Luhačovice pro zřízení přechodu pro chodce u divadla.

/hlasování 20 pro/+

Viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 9:

 

U s n e s e n í     160/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 406/3 k. ú. Luhačovice o výměře 1 311 m2.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek z majetku Pozemkového fondu ČR nad budovou č. p. 137 – městský úřad II ul. Masarykova viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 10:

 

U s n e s e n í     161/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 638/8 k. ú. Luhačovice o výměře cca 23 m2 v majetku Lázní Luhačovice, a. s. pro město Luhačovice pro zřízení přechodu pro chodce u divadla.

/hlasování 20 pro/+

Viz ZM 8/2010-2014 příloha č. 9

 

U s n e s e n í     162/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zrušením organizační složky Městská knihovna Luhačovice a přechodem její činnosti do činnosti příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra.

/hlasování 16 pro, 1 proti, 3 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í     163/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zapojením města Luhačovice do sériové nominace na zapsání do seznamu památek UNESCO.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     164/Z8/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prováděním údržby zeleně na všech veřejných prostranstvích Technickými službami Luhačovice, příspěvková organizace.

/hlasování 16 pro, 4 se zdrželi/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka
starosty

Luhačovice 14.11.2011

 

Nahoru