Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 9. 2011

7./2010-2014

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014
konaného 08.09.2011


 

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014

konaného 08.09.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     127/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemcích parc. č. 950/2 a 950/3 k. ú. Luhačovice z původního pozemku plnící funkce lesa – L - na plochu občanské vybavení – lázeňství – OL (vrty BV 341 a BJ 340), podle žádosti Lázeňského léčebného domu Praha.

/hlasování 16 pro/+

 

U s n e s e n í     128/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením města Luhačovice za I. pololetí roku 2011.

/hlasování 17 pro/+

 

U s n e s e n í     129/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města: Technické služby Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Mateřská škola Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice, za I. pololetí roku 2011.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     130/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předčasnou splátku úvěru dle Smlouvy o úvěru č. 7500010200018 ze dne 13.01.2010 ve výši 8 mil. Kč.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     131/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s prominutím pohledávky vzniklé příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice za rok 2007 firmy ZEPSTAV PLUS, Zlín ve výši 23.282 Kč.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     132/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9:

Rozpočtové opatření

č. 9/2011

 

 

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

5629

6109

200 000

Půjčka SLM

2141

6109

1 000

Úrok

5331

3103

800 000

Navýšení neinvestičního příspěvku učebna ZŠ

6121

6104

360 000

Hasičská zbrojnice Řetechov

4213

6102

496 000

Hřiště Kladná Žilín dotace

6121

6102

760 000

Investice Kladná Žilín

6313

3611

300 000

Rekonstrukce pódia - příspěvek Lázním Luhačovice, a.s.

8115

9999

1 923 000

Financování

5901

5306

- 100 000

Dotace JPO převod z rezervní položky

5021

5306

100 000

Mzdové náklady

2212

3649

288 000

Příjem z bankovní záruky Městská plovárna

5331

2104

288 000

Převod na TS Luhačovice

2132

3401

120 000

Pronájem Městská plovárna převod z org. 3604 na SCR

2132

3604

-120 000

 

4116

6114

589 000

Dotace vzdělávání úředníků r. 2011

5901

6114

589 000

Rezervní položka

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     133/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

1/ poskytnutí částky 4.200 Kč jako finanční podíl města na akci Nátěry dřevěných prvků, oprava venkovních schodišť a zídky vily U Najády

2/ poskytnutí částky 11.400 Kč jako finanční podíl města na akci Restaurování dřevěného podhledu v kapli Augustiniánského domu.

Tyto částky budou hrazeny z kapitoly 5213 Neinvestiční dotace RMPZ.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í     134/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji nebytové jednotky č. 185/7 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 188/6308 na společných částech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. Luhačovice o výměře 226 m2 paní Ivaně Durďákové, za kupní cenu 320.990 Kč.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     135/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji nebytové jednotky č. 185/8 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 444/6308 na společných částech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. Luhačovice o výměře 226 m2 paní Blance Lekešové, za kupní cenu 1.701.500 Kč.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     136/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji nebytové jednotky č. 185/9 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 686/6308 na společných částech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. Luhačovice o výměře 226 m2 MUDr. Stanislavu Pochylému, za kupní cenu 2.058.000 Kč.

/hlasování 17 pro/+ /MUDr. Pochylý nehlasoval/

 

U s n e s e n í     137/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

směnu části pozemku parc. č. 819/54 o výměře 98 m2 za část pozemku parc. č. 815/4 o výměře 5 m2 ve vlastnictví města k. ú. Luhačovice za podmínky úhrady 100 Kč/m² za rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o směnu pozemků v ulici Újezda a Lesní ve vlastnictví manželů V., znázorněných oranžově, za pozemek města znázorněný zeleně – viz ZM 7/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     138/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví koupí části pozemku parc. č. 802/14 k. ú. Luhačovice o výměře 14 m2 za cenu 100 Kč/m² a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemek, který je součástí místní komunikace v ulici Újezda – viz ZM 7/2010-2014 příloha č. 5.

 

U s n e s e n í     139/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 41/1 k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

Jedná se o pozemek kolem domu č. p. 279 u panelových domů v ulici Družstevní viz ZM 7/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     140/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej bytového domu s čísly popisnými 635 a 636 na pozemku st. pl. 784, pozemek st. pl. 784 o výměře 333 m2 a pozemek parc. č. 719/1 o výměře 912 m2 k. ú. Luhačovicev souladu s pravidly pro prodej bytů a bytových domů v majetku města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se bytový dům v ulici Příční a přilehlý pozemekviz ZM 7/2010-2014 příloha č. 7.

 

U s n e s e n í     141/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemků parc. č. 2876, parc. č. 2846 a parc. č. 2468/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem „Luhačovice, Hrazanská, venkovní NN“, spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, nového sloupu NN a zemnící pásky ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 2.500 Kč + DPH.

/hlasování 18 pro/+

Jedná se o pozemky v ulici Mlýnská a Hrazanská – viz ZM 7/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     142/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 786/15 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem „Luhačovice, Novosád, přípojka 50 m“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 1.455 Kč včetně DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Výsluní – viz ZM 7/2010-2014 – příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     143/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení č. 36/Z2/2010-2014 ze dne 09.12.2010 na úplatný převod objektu č. p. 668 na pozemku st. pl. 831, pozemku st. pl. 831 – zast. plocha o výměře 62 m2 a pozemku parc. č. 2064/1 – ostatní plocha o výměře 5 786 m2 firmě TREVO Engineering s. r. o., z důvodu nedořešených majetkových poměrů.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o objekt restaurace Mat, včetně přilehlých pozemků.

 

U s n e s e n í     144/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji bytové jednotky č. 452/6 1+1 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 549/2992 na společných částech domu a pozemku st. pl. 505 k. ú. Luhačovice o výměře 315  m2 a spoluvlastnického podílu id. 1/6 pozemku parc. č. 819/111 – zahrada o výměře 178 m2 paní Evě Hubáčkové, za cenu 700.000 Kč.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     145/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji bytové jednotky č. 185/4 2+1 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 716/6308 na společných částech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú. Luhačovice o výměře 226 m2 ve stanoveném pořadí takto:

1. MUDr. Stanislav Pochylý, nabídnutá cena: 1.720.000 Kč

2. Ivana Durďáková, nabídnutá cena: 1.685.010 Kč

3. Ing. Jan Vavrys, a Ing. Jiří Vančura, nabídnutá cena: 1.301.000 Kč

/hlasování 17 pro/+ /MUDr. Pochylý nehlasoval/

 

U s n e s e n í 146/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zaznamenávání výsledku hlasování k jednotlivým usnesením s uváděním jmen zastupitelů

a m ě n í

Jednací řád zastupitelstva ze dne 09.12.2010 takto: v článku 8 odst. 2 se za text „vlastnoručně podepsaná listina přítomných,“ vkládá text „jmenovitý přehled hlasování zastupitelů o jednotlivých usneseních“.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í 147/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se jmenováním PhDr. Františka Hubáčka, starosty města Luhačovice, členem dozorčí rady společnosti Best price energy, o. p. s.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í 148/Z7/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu integrovaného vyrozumívacího a varovného systému Zlínského kraje mezi Zlínským krajem a 13 obcemi s rozšířenou působností Zlínského kraje, předmětem které je realizace výběrového řízení na dodavatele koncových prvků IVVS ZK viz příloha č. 14 tohoto zápisu.

/hlasování 13 pro, 3 se zdrželi/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.

starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková

asistentka starosty

Luhačovice 19.09.2011

Nahoru