Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

18. 7. 2011

6./2010-2014

Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014
konaného 30.06.2011


Výpis usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014

konaného 30.06.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í     97/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1
zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem  Komenského 301, 763 26
Luhačovice, ze dne 24.10.2002, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     98/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Školní 666, 763 26
Luhačovice, ze dne 14.12.2001, ve znění, které je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     99/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1  zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 76, ze dne 15.12.2005 ve znění, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     100/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 950, ze dne 14.12.2001 ve znění, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     101/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, Hradisko č. p. 1029, ze dne 01.07.2002 ve znění, které je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     102/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

p o v ě ř u j e

starostu města Luhačovice vydáním úplného znění zřizovacích listin příspěvkových organizací města:

  1. Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 301, 763 26 Luhačovice
  2. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Školní 666, 763 26  Luhačovice
  3. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 76, 763 26 Luhačovice
  4. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, ulice Masarykova č. p. 950
  5. Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, Hradisko č. p. 1029
  6. Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace, se sídlem Luhačovice, ulice Uherskobrodská č. p. 188.

ke dni  01.07.2011.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     103/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s poskytnutím půjčky Sdružení lázeňských míst ČR v roce 2011 ve výši 200.000 Kč.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     104/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 100.000 Kč na vybudování dosud chybějícího světelného signalizačního zařízení pro zajištění bezpečného výjezdu vozidel HZS z požární stanice v Luhačovicích na frekventovanou komunikaci.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í     105/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 100.000 Kč z rozpočtu Zlínského kraje, číslo smlouvy: D/0520/2011/KH, na zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í     106/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 ve znění usnesení

Rozpočtové opatření   č. 5

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

6121

3622

10 000 000

Rekonstr.hřiště a víceúč.hrací plochy s UP

4216

3622

5 000 000

Dotace MŠMT

8115

9999

5 000 000

Financování - vlastní prostředky

4111

6109

1 051 000

Dotace VPS

8115

9999

-1 051 000

Úspora ve financování

4122

5306

100 000

NIV dotace ZK na JPO II

5901

5306

100 000

Výdaj  - rezervní položka

4116

3301

124 000

Veřejné inform. služby MěK  - neinv.dotace

5901

3301

144 000

Rezervní položka + navýšení

4216

3301

132 000

Veřejné inform. služby MěK  -  inv.dotace

6901

3301

132 000

Rezervní položky

8115

9999

20 000

Financování

5368

3649

436 000

Městská plovárna – vratka dotace

5141

3649

-250 000

Úrok z úvěru - snížení

2212

6108

16 000

Příjem pokuty SÚ

8115

9999

170 000

Financování

4116

6110

313 000

Dotace ČOLH z MZ I.Q 2011

5213

6110

313 000

Neinv. transfer

/hlasování pro 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í     107/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

spolufinancování projektu Městský informační systém a doplnění mobiliáře města Luhačovice registrační číslo CZ.1.12/3.1.00/21.01305 ve výši 15 % uznatelných nákladů a v maximální částce 880.849,50 Kč. Zároveň se zavazuje pokrýt náklady, které vzniknou provozem informačního systému a mobiliáře minimálně do 31.12.2017.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     108/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku st. pl. 203/3 o výměře cca 55 m² k. ú. Luhačovice společnosti Hotel Krystal s. r. o., Masarykova 152, Luhačovice za cenu 3.000
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek za hotelem Krystal -  viz ZM 6/2010-2014 příloha č. 6 – označen modře.

U s n e s e n í     109/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku st. pl. 203/3 o výměře cca 22 m² k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek za hotelem Krystal -  viz ZM 6/2010-2014 příloha č. 6 – označen žlutě.

U s n e s e n í     110/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 396/11 k. ú. Luhačovice, vedeném v katastru nemovitosti jako trvalý travní porost o výměře cca 1 400 m2.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v lokalitě Branka  - viz ZM 6/2010-2014 příloha č. 7.

U s n e s e n í     111/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s prodejem části pozemku parc. č. 446/39 k. ú. Luhačovice o výměře cca 190 m².

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v lokalitě Lužné u domu P. na konci slepé ulice – viz ZM 6/2010-2014 příloha č. 8.

U s n e s e n í     112/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

kupní cenu za nabytí části pozemku st. pl. 229/1 k. ú. Luhačovice o výměře 138 m² ve výši 100 Kč/m² v souvislosti s usnesením č. IV/38/2006.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek za Alfa Marketem potřebný pro plánovanou rekonstrukci ul. Nádražní a vybudování nového mostu - ZM 6/2010-2014 příloha č. 9.

U s n e s e n í     113/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2685/1 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby plynárenské zařízení „REKO MS Luhačovice – A. Václavíka" ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno za jednorázovou úplatu 6.825 Kč včetně DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ul. A. Václavíka - ZM 6/2010-2014 příloha č. 10.

U s n e s e n í     114/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační a škodní komise, který je přílohou č. 11 tohoto zápisu

a    u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.

/hlasování 12 pro, 4 se zdrželi/+

U s n e s e n í     115/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 906/5 a 902/1 k. ú. Polichno v majetku Zlínského kraje ve prospěch města Luhačovice za účelem umístění stavby „Cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic" za cenu dle znaleckého posudku.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í     116/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 673/1 k. ú. Polichno v majetku Lesů České republiky, s. p. ve prospěch města Luhačovice za účelem umístění
stavby „Cyklostezka Polichno – Újezdec u Luhačovic" za cenu dle znaleckého posudku.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     117/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod do majetku ČR Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje těchto pozemků:

- parc. č. 2068/1 o výměře 2 266 m2

- parc. č. 2071/1 o výměře 247 m2

- st. pl. 1221 o výměře 792 m2

- st. pl. 1222 o výměře 31 m2

vše v k. ú. Luhačovice.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemky pod budovou hasičské stanice, skladu PHM a přilehlé pozemky v ulici Uherskobrodská  -  viz ZM 6/2010-2014 příloha č. 16.

U s n e s e n í     118/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2442/2 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem „Luhačovice, Solné přeložka NN", spočívající v umístění nového kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o.  a jednorázovou úplatu 1.242 Kč včetně DPH.

/hlasování 16 pro/+

Jedná se o pozemek v ulici Solné – viz ZM 6/2010-2014 – příloha č. 17.

U s n e s e n í     119/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 2453/15, 2453/3, 2671/4, 2650/2, 2670, 2650/1, 2650/3 a 2558 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby „Přípojka přírodní minerální vody pro LLD Praha" ve prospěch A. K. za jednorázovou úplatu 117.765 Kč včetně DPH.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemky v Pražské čtvrti označené žlutě – viz ZM 6/2010-2014 – příloha č. 18.

U s n e s e n í     120/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

předání majetku Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci dle předloženého Soupisu k hospodaření, který je přílohou č. 19 tohoto zápisu.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     121/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s přijetím finanční podpory na grantový projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení MěÚ Luhačovice z OP LZZ.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í     122/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

p ř i j í m á

memorandum o spolupráci při budování a rozvoji komunikační infrastruktury Zlínského kraje.

/hlasování 14 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í     123/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji bytové jednotky byt č. 185/2 včetně spoluvlastnických podílů o velikosti 811/6308 na společných částech domu a pozemku st. pl. 215 k. ú.  Luhačovice o výměře 226 m2 ve stanoveném pořadí takto:

Pořadí:

1. Vladimír Bystřický             nabídnutá cena: 1 680.002 Kč

2. Richard Kužela                 nabídnutá cena: 1.610.000 Kč

3. Karel Škubník                   nabídnutá cena: 1.460.000 Kč

4. Ivana Durďáková              nabídnutá cena: 1.459.999 Kč

/hlasování 12 pro, 2 se zdrželi, 1 proti/+

U s n e s e n í     124/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podmínkami prodeje nebytových prostor v domě č. p. 185, ul. Masarykova, které stanovila Rada města Luhačovice

/hlasování 11 pro, 2 proti, 3 se zdrželi/+

U s n e s e n í     125/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s rozhodnutím o prodeji konkrétnímu kupci nebytových prostor v domě č. p. 185, ulice Masarykova na 7. zasedání zastupitelstva města 08.09.2011.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í     126/Z6/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracovanou studií varianta č. 2 „Luhačovice, lokalita L-B01 Slunná I", vyhotovenou v 04/2011 firmou ARCHICOM s. r. o., Brno.

/hlasování 14 pro, 2 se zdrželi/+

PhDr. František Hubáček v. r.
starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková
asistentka starosty

Luhačovice 08.07.2011

Nahoru