Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

18. 7. 2011

5./2010-2014

Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014

konaného 05.05.2011


Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 – 2014

konaného 05.05.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í  70/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s celoročním hospodařením za rok 2010, viz příloha č. 1 tohoto zápisu, a to bez výhrad. Výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši 1.890.581,22 Kč zjištěný dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví převést do nerozděleného zisku minulých let.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í   71/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města TS Luhačovice, MěDK Elektra Luhačovice, Sportovního centra Radostova Luhačovice, ZŠ Luhačovice, MŠ Luhačovice, DDM Luhačovice za rok 2010,

a   s c h v a l u j e

  • převod zisku ZŠ Luhačovice za rok 2010 ve výši 1.662,28 Kč do rezervního fondu organizace,
  • převod zisku MŠ Luhačovice za rok 2010 ve výši 81.196,80 Kč do rezervního fondu organizace,
  • převod zisku DDM Luhačovice za rok 2010 ve výši 20.000,- Kč do fondu odměn a zbývající část zisku za rok 2010 ve výši 13.698,91 Kč do rezervního fondu organizace,
  • převod zisku MěDK Elektra Luhačovice za rok 2010 ve výši 242.056,81 Kč do rezervního fondu a částku ve výši 149.091,76 Kč z rezervního fondu použít k úhradě ztráty z minulých let,
  • převod zisku Sportovního centra Radostova za rok 2010 ve výši 94.848,93 Kč do rezervního fondu a celou částku z rezervního fondu ve výši 94.848,93 Kč použít k úhradě ztráty z minulých let,
  • vypořádat ztrátu za rok 2010 TS Luhačovice ve výši 1.101.482,55 Kč zlepšeným hospodářským výsledkem organizace v následujících letech.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í   72/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se snížením neinvestičního příspěvku Sportovnímu centru Radostova na rok 2011 o 270 tis. Kč.

/hlasování 11 pro, 4 se zdrželi, 6 proti/+

 

U s n e s e n í   73/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

převod zůstatku závazku Sportovního centra Radostova Luhačovice ve výši 1.536.651, Kč, stav k 31.12.2010 vůči BELPO–PRODUKT s. r. o, na město Luhačovice v termínu k 01.06.2011.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í  74/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 3 ve znění usnesení

Rozpočtové opatření č. 3/2011

Položka

Organizace

Částka

Důvod RO

1122

0006

1 946 000

DPPO za obec

5362

3604

1 946 000

 

4116

3103

1 671 000

Dotace  z Min. školství,mlád. a tělovýchovy

5336

3103

1 671 000

 

6122

3682

130 000

Parkovací automat + zbud.stání za kostelem

6121

3682

550 000

 

6122

3604

- 50 000

 

5362

9998

- 113 000

 

8115

9999

517 000

 

5171

3604

140 000

ZUŠ oprava místností

8115

9999

140 000

 

5331

2104

1 800 000

Navýšení odpisů TS luhačovice

2122

2104

1 800 000

 

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í   75/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na částech pozemků parc. č. 562/1 a 562/13 k. ú. Luhačovice (ul. Solné) z plochy L – lesní pozemek na plochu BI – individuálního bydlení.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í   76/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemcích parc. č. 433/6 a 313/23 k. ú. Luhačovice (lokalita Branka – Radostova) z plochy Z – zemědělská půda, resp. K – krajinná zeleň na plochu BI – individuální bydlení.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í   77/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 2440/31 k. ú. Luhačovice (lokalita Radostova) z plochy K – krajinná zeleň na plochu RI – individuální rekreace.

/hlasování 18 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+

 

U s n e s e n í   78/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na pozemku parc. č. 118/1 k. ú. Kladná Žilín z plochy Z – zemědělský pozemek na plochu BI – individuální bydlení.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í   79/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu Luhačovice na části pozemku parc. č. 463/1 k. ú. Polichno z plochy Z – zemědělský pozemek na plochu BI – individuální bydlení.

/hlasování 21 pro/+

 

U s n e s e n í     80/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2726 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „SB-6509-012 Luhačovice, ČD, přel. venk. NN“, spočívající v umístění sloupu venkovního rozvodu NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 2.000 Kč + DPH.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek u kolejí naproti restaurace Mat  – vizZM 5/2010-2014 příloha č. 2.

 

U s n e s e n í     81/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s demolicí objektu č. p. 253, ul. Nádražní v Luhačovicích.

/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

Jedná se o objekt, který užívala SOŠ Luhačovice vedle Pizzerie Rimini  - vizZM 5/2010-2014 příloha č. 3.

 

U s n e s e n í     82/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1238/3 – lesní pozemek o výměře 1 945 m2 včetně lesních porostů a pozemek parc. č. 1237/3 – trvalý travní porost o výměře 341 m2 k. ú. Luhačovice Ing. J. V. za cenu 34.000 Kč a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi, 1 proti/+

Jedná se o pozemky v lokalitě Horního Dvora na hranici s k. ú. Ludkovice - znázorněny v pozemkové mapě - vizZM 5/2010-2014 příloha č. 4.

 

U s n e s e n í     83/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej plynárenského zařízení, které bylo realizováno v rámci stavby „STL plynovod pro městskou plovárnu v Luhačovicích“ za kupní cenu 56.058 Kč včetně DPH.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í     84/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. pl. 1054/2 o výměře 7 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 500 Kč/m2a část pozemku parc. č. 815/7 o výměře cca 120 m2 k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 panu J. J. a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

Jedná se o pozemek v ulici Lesní zastavěný garáží a přilehlý pozemek (svah) – vizZM 5/2010-2014 příloha č. 5 – znázorněny modře.

 

U s n e s e n í     85/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 815/7 o výměře cca 240 m2 k. ú. Luhačovice Ing. L. B. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 19 pro, 1 proti/+

Jedná se o pozemek v ulici Lesní (svah, o který se žadatelka stará) – vizZM 5/2010-2014 příloha č. 5 – znázorněn žlutě.

 

U s n e s e n í     86/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zrušením předkupního práva na bytovou jednotku č. 540/9 v bytovém domě č. p. 540.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

 

U s n e s e n í     87/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemků p. č. 805 o výměře 68 m2, parc. č. 806 o výměře 103 m2 a parc. č. 807 o výměře 29 m2 k. ú. Luhačovice manželům T. a V. P. a K. M. za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 17 pro, 1 proti, 2 se zdrželo/+

Jedná se o pozemky v ulici Komenského – vizZM 5/2010-2014 příloha č. 6.

 

U s n e s e n í     88/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích města st. pl. 457, st. pl. 1082, parc. č. 29/1, 29/2, 55, 59, 82/8, 1860/4, 1864/1, 2486/1, 2494/1, 2506/1, 2870 a 2872 k. ú. Luhačovice pro umístění stavby Metropolitní optické sítě ve prospěch firmy Orthodox networks, s.r.o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemky kolem panelových domů ul. Masarykova a kolem panelových domů Zahradní čtvrť o celkové délce 800 bm (cena za VB cca 120.000 Kč) s napojením na již hotovou I. etapu optické sítě v ulici Družstevní - vizZM 5/2010-2014 příloha č. 7 a č. 8.

 

U s n e s e n í     89/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 2142/1 k. ú. Řetechov v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem „Řetechov, Mikulička, kab. NN“, spočívající v umístění nové skříně NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 500,- Kč včetně DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek v místní části Řetechov  - vizZM 5/2010-2014 příloha č. 9.

 

U s n e s e n í     90/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 396/23 k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy – realizované pod názvem „SB-4509-460 Luhačovice, Branka, Horáček, příp. do 50 m“, spočívající v umístění kabelového napojení NN ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 2.250,- Kč včetně DPH.

/hlasování 20 pro/+

Jedná se o pozemek v lokalitě Branka  - vizZM 5/2010-2014 příloha č. 10.

 

U s n e s e n í     91/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se směnou pozemku parc. č. 1857/2 – orná půda o výměře 1.676 m² k. ú. Kladná Žilín za pozemek města parc. č. 616/1 – lesní pozemek o výměře 4.016 m² k. ú. Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek v k. ú. Kladná Žilín v majetku manželů H. znázorněný modře za lesní pozemek města v lokalitě Zastupova znázorněný červeně vizZM 5/2010-2014 příloha č. 11 a č 12.

 

U s n e s e n í     92/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 60/Z4/2010-2014 ve věci prodejní ceny, která se mění z 800,- Kč/m2 na 600,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 13 pro, 1 proti, 5 se zdrželo/+

 

U s n e s e n í     93/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabýt bezúplatným převodem z majetku státu id. 1/4 pozemku parc. č. 413/19 k. ú. Luhačovice o výměře 93 m2.

/hlasování 19 pro/+

Jedná se o pozemek zastavěný místní komunikací v ulici Pod Léštím  – vizZM 5/2010-2014 příloha č. 13.

 

U s n e s e n í    94/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

výpověď členství města Luhačovice, se sídlem Nám. 28. Října 543, 763 26 Luhačovice, IČ: 00284165, zastoupeným Ing. Bc. Marií Semelovou,místostarostou města ze svazku obcí Region Zlínsko, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01, Zlín, dle čl. XIII odst. 5 Stanov svazku obcí Regionu Zlínsko, a to k datu 05.05.2011.

a   p o v ě ř u j e

Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města, všemi potřebnými úkony souvisejícími s podáním předmětné výpovědi a jejím podpisem.

/hlasování 18 pro/+

 

U s n e s e n í    95/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., v letech 2011–2014.

/hlasování 19 pro/+

 

U s n e s e n í   96/Z5/2010-2014

Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města, jako náhradní zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165, na řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., v letech 2011–2014.

/hlasování 19 pro/+

 

PhDr. František Hubáček v. r.
starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková
asistentka starosty

Luhačovice 12.05.2011

Nahoru