Nastavení cookies

Zde můžete nastavit používání souborů cookies podle vlastních preferencí.

Technické cookies

jsou nezbytné pro správné fungování webu. Technické cookies musí být vždy aktivní (nelze je individuálně deaktivovat), proto se pro jejich využívání souhlas neuděluje.

Analytické cookies

nám umožňují porozumět, jak web využíváte, abychom jej mohli zlepšovat. Analytické cookies umožňují měření výkonu webu (počtu návštěv a zdrojů návštěvnosti). Takto získaná data zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů ukazujících na konkrétního uživatele.

Personalizované cookies

ukládají informace o Vašem osobním nastavení webu. Personalizované cookies potřebujeme k tomu, abychom přizpůsobili web a jeho chování co nejvíce Vašim potřebám a zájmům.

Reklamní cookies

nastavují prostřednictvím tohoto webu naši reklamní partneři. Reklamní cookies nám umožňují zobrazovat takový obsah, který bude zajímavý a užitečný právě pro Vás.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba, právnická osoba, oznámení změn

Základní informace:

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených uvedeným zákonem.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

a)  rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b)  živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c)  produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d)  výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e)  úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,

f)   chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g)  hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h)  hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v oznámení uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Subjektem oprávněným k zápisu do evidence zemědělského podnikatele je:

  • fyzická osoba,

která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a má trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

  • právnická osoba,

jménem právnické osoby jednají statutární orgány nebo jejich členové popř. osoby zmocněné. Před vznikem české právnické osoby jednají zakladatelé popř. orgány nebo osoby oprávněné podat návrh na zápis do Obchodního rejstříku.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

Jakým způsobem zahájit řešení situace:

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat. Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontakt na obecní živnostenský úřad Luhačovice (živnostenský odbor):

Městský úřad Luhačovice
živnostenský odbor
nám. 28. října 543
763 26, Luhačovice

pracoviště živnostenského odboru:
Masarykova 137, Luhačovice, 1. patro

  • Ing. Marek Zábojník – vedoucí odboru,    tel. 577197474,    e-mail: zabojnik@luhacovice.eu,
  • Ing. Jana Šůstková – referentka,             tel. 577197473,    e-mail: sustkova@luhacovice.eu.

www.luhacovice.eu

elektronická podatelna: e-podatelna@luhacovice.eu

úřední hodiny: pondělí a středa        8:00–12:00 a 12:30–17:00 h
ostatní dny: po dohodě                    8:00–12:00 a 12:30–14:30 h

Formuláře potřebné pro zápis zemědělského podnikatele do evidence:

Formuláře je možné osobně vyzvednout na Obecním živnostenském úřadě v Luhačovicích, popř. stáhnout zde (odkaz na formuláře na stránkách města) nebo je najdete na portálu farmáře zde.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele vyplněnou předem nebo na místě (resp. oznámení změn).

Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje jednající osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky jsou upraveny v Položce 6 Sazebníku (příloha k zákonu č. 634/2004  Sb., o správních poplatcích) takto: 

Položka 6

a)     Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000

b)     Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500

c)     Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci

100

Předmětem poplatku není

Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Správní poplatky lze uhradit:
 • na místě v hotovosti,
 • platební kartou na pokladně Městského úřadu Luhačovice, která se nachází na adrese nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice,
 • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba živnostenského odboru. 
Lhůty pro vyřízení ohlášení živnosti a žádosti o koncesi:

Splňuje-li žadatel všechny podmínky stanovené zemědělským zákonem, Městský úřad Luhačovice, živnostenský odbor jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Jaké další úkony jsou po žadateli požadovány po vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele:
 • přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu – do 30 dnů od získání osvědčení),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž zahájil činnost),
 • přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů ode dne zahájení činnosti).
Elektronická služba, kterou lze využít:
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě 

Ministerstvo zemědělství – portál farmáře 

Evidence zemědělského podnikatele – vyhledávání zemědělských podnikatelů

Za správnost popisu odpovídá útvar:

vedoucí živnostenského odboru Městského úřadu Luhačovice

Popis byl naposledy aktualizován:

01.09.2020

Nahoru