Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

21. 3. 2011

4./2010-2014

Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 - 2014
konaného 10.03.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

...


Výpis usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010 - 2014
konaného 10.03.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í 56/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2011 - 2022 ve znění přílohy č. 1 tohoto zápisu.
/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi/+
Viz ZM 4/2010-2014 příloha č. 1

U s n e s e n í 57/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací, peněžitých darů fyzickým nebo právnickým osobám ve znění přílohy č. 2 tohoto zápisu a jejich zařazení do rozpočtu na rok 2011.
/hlasování 14 pro, 5 se zdrželo/+
Viz ZM 4/2010-2014 příloha č. 2

U s n e s e n í 58/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet města Luhačovice na rok 2011 ve znění přílohy č. 3 tohoto zápisu.
/hlasování 17 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+
Viz ZM 4/2010-2014 příloha č. 3

U s n e s e n í 59/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření zajišťovacího úrokového swapu na základě rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu uzavřené mezi městem Luhačovice a Komerční bankou, a. s.

a   p o v ě ř u j e

Radu města Luhačovice schválením konkrétních parametrů zajišťovacího úrokového swapu, a starostu města PhDr. Františka Hubáčka podpisem příslušné dokumentace (konfirmace) schváleného úrokového swapu.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í 60/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku p. č. 1326/15 o výměře cca 560 m2 v k. ú. Luhačovice I. L. za cenu 800 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici Ludkovická - viz ZM 4/2010-2014 - příloha č. 5.

U s n e s e n í 61/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

se směnou pozemku p. č. 1033/2 o výměře 376 m2 za část pozemku p. č. 2886, část pozemku st. pl. 81 a část pozemku p. č. 2486/1 o celkové výměře 370 m2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města.
/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek ve vlastnictví O. Č., který je součástí komunikace v ulici Hrazanská za pozemky města - viz ZM 4/2010-2014 - příloha č. 6.

U s n e s e n í 62/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 168/Z9/2007 ze dne 13.12.2007 v tomto znění:
Zastupitelstvo města Luhačovice rozhodlo bezúplatně převést do majetku Zlínského kraje tyto nemovitosti v k. ú. Luhačovice:
- objekt č. p. 290 na pozemku st. pl. 306/1
- pozemek st. pl. 306/1 o výměře 1 643 m²
- pozemek p. č. 106/15 o výměře 5 m²
- pozemek p. č. 106/16 o výměře 11 m²
- pozemek p. č. 106/20 o výměře 16 m²
- pozemek p. č. 108/17 o výměře 1 839 m²
- pozemek p. č. 108/19 o výměře 277 m²
za podmínky, že nemovitosti budou sloužit pouze ke školským účelům. Pokud nebude tato podmínka splněna, budou nemovitosti za stejných podmínek vráceny městu.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o budovu dílen SOŠ včetně přilehlých pozemků - viz ZM 4/2010-2014 - příloha č. 7.

U s n e s e n í 63/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 1211/3 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem "Luhačovice, T16 Drahy, VN, TS a NN", spočívající v umístění kabelového vedení ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 1.338 Kč včetně DPH.
/hlasování 19 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici V Drahách - viz ZM 4/2010-2014 - příloha č. 8.

U s n e s e n í 64/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační a škodní komise, který je přílohou tohoto zápisu viz ZM 4/2010-2014 - příloha č. 9.

a   u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í 65/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

smlouvu s Krajským úřadem Zlínského kraje a Římskokatolickou farností Luhačovice o spolupráci při realizaci projektu "Otevřené brány" ve znění přílohy č. 10 tohoto zápisu.
/hlasování 16 pro, 1 proti, 2 se zdrželi/+
Viz ZM 4/2010-2014 příloha č. 10

U s n e s e n í 66/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 188, okres Zlín, ze dne 14.12.2001 ve znění, které je přílohou č. 11 tohoto zápisu.
/hlasování 20 pro/+
Viz ZM 4/2010-2014 příloha č. 11

U s n e s e n í 67/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Polichno ve složení: Karel Jatel, Eva Vagdalová, Alena Studená.
/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í 68/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedou osadního výboru místní části Polichno Karla Jatela.
/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í 69/Z4/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

PhDr. Františka Hubáčka, starostu města, jako zástupce města Luhačovice, IČ 00284165, na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., v roce 2011.

a

Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města, jako náhradní zástupkyni města Luhačovice, IČ 00284165 na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., v roce 2011.
/hlasování 20 pro/+

PhDr. František Hubáček v. r.
starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková
asistentka starosty

Luhačovice 17.03.2011

Nahoru