Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

7. 2. 2011

3./2010-2014

Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010-2014
konaného 27.01.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.


Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice 2010-2014
konaného 27.01.2011

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í 40/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 1/2011 O místních poplatcích, ve znění, které je přílohou č. 1 dnešního zápisu.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í 41/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 2/2011, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Luhačovice, ve znění, které je přílohou č. 2 dnešního zápisu.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í 42/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

programové prohlášení zastupitelstva města na volební období 2010-2014.
/hlasování 12 pro 2 proti, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í 43/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku na rok 2011 Českému klubu nedoslýchavých HELP ve výši 2.000 Kč.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 44/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Kladná Žilín ve složení: Helena Gyuricseková, Klement Vysloužil a Roman Mikulášek.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 45/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedkyní osadního výboru místní části Kladná Žilín Helenu Gyuricsekovou.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 46/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

osadní výbor místní části Řetechov ve složení: Jaromír Stolařík, Libor Kratina a Miroslav Zábojník.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 47/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

j m e n u j e

předsedou osadního výboru místní části Řetechov Libora Kratinu.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 48/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

pro rok 2011 dle nařízení vlády č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva odměny ve výši:
člen rady 1.800 Kč
předseda komise, výboru 900 Kč
člen zastupitelstva 600 Kč
a zahájení výplaty měsíčních odměn od 01.01.2011

a peněžité plnění fyzickým osobám ve výši:

a) peněžité plnění fyzickým osobám v roce 2011, které jsou členy výborů a komisí a nejsou členy zastupitelstva obce za každou účast na jednání výborů a komisí 200 Kč, s výjimkou zaměstnanců obce a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od 01.01.2011.

b) peněžité plnění fyzickým osobám v roce 2011, které jsou členy osadních výborů a nejsou členy zastupitelstva ve výši:
předseda 300 Kč měsíčně
člen 150 Kč měsíčně
a zahájení výplaty peněžitých plnění fyzickým osobám od následujícího měsíce, ve kterém byl osadní výbor zřízen.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 49/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 22 ve znění:
Rozpočtové opatření č. 22/2010
Organizace Položka Částka     Důvod RO
6110            4116       325 000  Dotace na činnost OLH
6110            5213       325 000
9998            5362  -6 010 000  DPH, městská plovárna
3649            5141       180 000
3649            5149         24 000
3649            6121   1 316 000
9999            8115  -4 490 000
6111            2212       102 000  oprava příjmů, výdajů v rozpočtu
6109            2141          65 000  příjmy z úroků
6104            5169            6 000  Řetechov
6104            5171          10 000
6103            5171          32 000  Polichno
6103            6121         -32 000
6102            5137             7 000  Kladná Žilín
5303            5156             4 000  JPO Kladná Žilín
3604            2132           20 000  nájem SCR
2201            2112           21 000  přefakturace TS Luhačovice - dopravní značení
2201            5169           11 000
1001            2111         459 000  příjmy těžba v lesích
9999            8115        -629 000
2104            2122         757 000  Odpisy TS Luhačovice, NIP MŠ Luhačovice
2104            5331         757 000
3101            5331              1 000
9999            8115              1 000
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í 50/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se změnou zdaňovacího období pro daň z přidané hodnoty od 01.01.2011 na kalendářní čtvrtletí.
/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í 51/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 802/2 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě - realizované pod názvem "Luhačovice, ul. Újezda, ÚPS, M-013-2-0685" ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle za jednorázovou úplatu 1.020 Kč včetně DPH.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici Újezda - viz ZM 3/2010-2014 - příloha č. 5.

U s n e s e n í 52/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2496/4, p. č. 2496/9, p. č. 2497/1, p. č. 2849/1, p. č. 2849/2, p. č. 2849/9, p. č. 2849/10, p. č. 2849/14, p. č. 2849/17, p. č. 2849/19, p. č. 2849/20, p. č. 2849/21, p. č. 2849/22, p. č. 2849/23, p. č. 2849/24, p. č. 2849/25 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě - realizované pod názvem " Luhačovice, V cihelně, sloupy E.on, ÚPS, M-053-2-1680" ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle za jednorázovou úplatu 83.625 Kč včetně DPH.
/hlasování 14 pro/+
Jedná se o pozemky v ulici V Cihelně - viz ZM 3/2010-2014 - příloha č. 6.

U s n e s e n í 53/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 911/4, p. č. 148/27 a p. č. 139 v k. ú. Polichno v majetku města pro umístění podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě - realizované pod názvem "Polichno, PK, ÚPS" ve prospěch firmy Telefónica O2 Czech republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle za jednorázovou úplatu 60.700 Kč včetně DPH.
/hlasování 15 pro/+
Jedná se o pozemky v místní části Polichno - viz ZM 3/2010-2014 - příloha č. 7.

U s n e s e n í 54/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 313/26 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění zařízení distribuční soustavy - realizované pod názvem "SB-4509-242, Luhačovice, přípojka 50 m, Matuška", spočívající v umístění nového kabelového vedení NN ve prospěch firmy E-ON Distribuce, a. s., za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + DPH.
/hlasování 15 pro/+
Jedná se o pozemek v chatové lokalitě vedle lyžařského vleku - viz ZM 3/2010-2014 - příloha č. 8.

U s n e s e n í 55/Z3/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej pozemku p. č. 91/5 v k. ú. Polichno o výměře 54 m2 V. U. za cenu 40 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s prodejem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek, který tvoří předzahrádku u domu č. p. 54 v místní části Polichno - viz ZM 3/2010-2014 - příloha č. 9.

PhDr. František Hubáček v. r.
starosta města

Za správnost vyhotovení:

Lucie Suchánková
asistentka starosty

Luhačovice 31.01.2011

Nahoru