Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

20. 12. 2010

2./2010-2014


Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í 20/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
v y d á v á
Jednací řPozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

U s n e s e n í 20/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
v y d á v á
Jednací řád Zastupitelstva města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu.
/hlasování 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í 21/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s o u h l a s í
s předkládáním zpráv ze zasedání výborů zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í 22/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
v y d á v á
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Luhačovice ve znění, které je přílohou dnešního zápisu.
/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í 23/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
rozpočtové provizorium pro rok 2011 ve znění, které je přílohou tohoto zápisu.
/hlasování 17 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í 24/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření č. 20
Rozpočtové opatření č. 20/2010
Položka      Organizace      Částka      Důvod
5901           6109                -190 000    Volby do zastupitelstev obcí
5139           6109                    13 000
5175           6109                      6 000
5164           6109                    19 000
5161           6109                      4 000
5156           6109                      1 000
5021           6109                  100 000
5032           6109                       6 000
8115           9999                   -41 000
3113           3604               1 324 000     Prodej plynovodu
6351           3304                  150 000      Zádveří MěDK
6121           3649                  120 000      Kompenzační rozvaděč na Měst. plovárnu Luhačovice
8115           9999             -1 054 000
/hlasování 16 pro, 3 se zdrželi/+


U s n e s e n í 25/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. 2142/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. Řetechov manželům L. a H. K. za cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek v místní části Řetechov před domem č. p. 74 - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 4.

U s n e s e n í 26/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
nabýt do vlastnictví koupí id. 2/3 pozemku p. č. 701/10 o výměře 19 m2 v k. ú. Luhačovice za cenu 100 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemek zastavěný chodníkem v ulici U Šťávnice - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 5.


U s n e s e n í 27/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
nabýt do vlastnictví koupí pozemky v k. ú. Luhačovice p. č. 2466/44 o výměře 19 m2 za cenu 62 Kč/m2 a p. č. 1577/34 o výměře 53 m2 za cenu 20 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemky dotčené stavbou cyklostezky Luhačovice - Biskupice - Polichno - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 6.


U s n e s e n í 28/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2463/2 a části pozemku p. č. 1328/4 v k. ú. Luhačovice v majetku města pro umístění stavby plynárenského zařízení "Prodloužení NTL řádu od č. p. 550 k p. č. 2917" ve prospěch firmy JMP Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemky v ulici Ludkovická - viz ZM 2/2010- 2014 - příloha č. 7.


U s n e s e n í 29/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
zřízení věcného břemene na pozemcích města p. č. 29/1, 2488/1, 2506/1, 2490/1, 33/2, 41/1, 36/2, 2877 st. pl. 103/5 a st. pl. 101 v k. ú. Luhačovice pro umístění stavby Metropolitní optické sítě ve prospěch firmy Orthodox networks, s. r. o. za jednorázovou úplatu 150 Kč/bm včetně DPH.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemky v ulici Družstevní v Luhačovicích - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 8.

U s n e s e n í 30/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační a škodní komise, který je přílohou dnešního zápisu.

a   u k l á d á
vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í 31/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
předání majetku dle předloženého Soupisu k hospodaření Technickým službám Luhačovice, příspěvkové organizaci.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o majetek dle Soupisu - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 10.


U s n e s e n í 32/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
předání majetku dle předloženého Soupisu k hospodaření Základní škole Luhačovice, příspěvkové organizaci.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o majetek dle Soupisu - viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 11.

U s n e s e n í 33/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
zřízení bezúplatného věcného břemene práva přístupu a příjezdu ve prospěch vlastníků pozemků p. č. 1615/18, p. č. 1615/1 a p. č. 1577/24 přes pozemek města p. č. 1615/8 v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 20 pro/+
Jedná se o pozemky v k. ú. Luhačovice nad cyklostezkou Luhačovice - Biskupice - Polichno, viz ZM 2/2010-2014 - příloha č. 12.


U s n e s e n í 34/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
Smlouvu č. 08021644 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Rekultivace skládky odpadů Loska, Luhačovice"
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í 35/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
r u š í
usnesení 15/Z2/2009.
/hlasování 16 pro, 5 se zdrželo/+


U s n e s e n í 36/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
s o u h l a s í
s prodejem budovy č. p. 668 na pozemku st. pl. 831, pozemku st. pl. 831 o výměře 62 m2 a pozemku p. č. 2064/1 o výměře 5.786 m2 v k. ú. Luhačovice firmě TREVO Engineering s. r. o., Velehradská 1927, 686 03 Staré Město za cenu 1.100 Kč/m2 a 1 Kč za objekt č. p. 668 splatné ke dni podpisu kupní smlouvy s podmínkou zahájení stavby do 3 let od podpisu smlouvy, za předpokladu způsobu využití pozemku dle předložené studie (varianta 5.0).
/hlasování 15 pro, 6 se zdrželo/+


U s n e s e n í 37/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
d e l e g u j e
Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města jako zástupkyni města Luhačovice do Mikroregionu Luhačovické Zálesí.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel /+

U s n e s e n í 38/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
d e l e g u j e
Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města jako zástupkyni města Luhačovice do Regionu Zlínsko.
/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í 39/Z2/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice
d e l e g u j e
Ing. Bc. Marii Semelovou, místostarostku města jako zástupkyni města Luhačovice do Sdružení lázeňských míst.
/hlasování 20 pro 1 se zdržel/+

PhDr. František Hubáček
starosta města


Nahoru