Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Přehled zákonů dle kterých MěÚ postupuje

Přehled nejdůležitějších platných právních předpisů, podle kterých MěÚ při své činnosti postupuje

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Evropská charta místní samosprávy
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
Zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
Vyhláška č.496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Vyhláška č.  212/2012 Sb., (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)
Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků
Zákon č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č.99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Zákon č.150/2002 Sb., Soudní řád správní
Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č.40/2009 Sb., Trestní zákoník
Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech
Zákon č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví
Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel
Zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu … (zákon o ověřování)
Zákon č.328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech
Zákon č.325/1999 Sb., o azylu
Zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Zákon č.221/2003 Sb. o dočasné ochraně cizinců
Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení
Zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
Zákon č.585/2004 Sb., branný zákon
Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného a o změně zákona č. 40/1964
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č.122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii a Vyhláška č. 88/1996 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Nahoru