Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 11. 2004

V./2004

Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 16. 9. 2004

U s n e s e n í V/60/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění poz...


Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 16. 9. 2004

U s n e s e n í V/60/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice zahrnující zrušení prostorových regulativů a změnu závazné části.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í V/61/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p. p. č. 2574/2, 2581/1, 2587, 2575, 2580, 2588 k. ú. Luhačovice.

Podmínka - pozemky budou určeny jako plocha pro bydlení

- náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í V/62/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p.p.č. 1050/1, 1050/2, 1050/3, 1050/4 k. ú. Luhačovice.

Podmínka - pozemky budou určeny jako plocha pro bydlení

- náklady spojené se zpracováním změny ponesou žadatelé

/hlasování 10 proti, 6 se zdrželo/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í V/63/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadání ke zpracování změny č. 12 - územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemcích p. p. č. 981/1, 983/1, 984, 985, 988 k. ú. Luhačovice jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 12 ve zmenšeném rozsahu - plocha pro bydlení a

u k l á d á

starostovi města zajistit u stavebního odboru Městského úřadu v Luhačovicích pořízení návrhu změny č. 12 ve zmenšeném rozsahu - na pozemcích p. p. č. 981/1, 983/1, 984, 985, 988 k. ú. Luhačovice

/hlasování 12 pro, 4 se zdrželi/+

U s n e s e n í V/64/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, pořízení nového územního plánu správního území města Luhačovice a

u k l á d á

starostovi města zajistit u stavebního odboru Městského úřadu v Luhačovicích zahájení prací na pořízení nového územního plánu správního území města Luhačovice.

/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í V/65/2004

Zastupitelstvo města Luhačovice

d o p o r u č u j e

starostovi města Ing. Bohuslavu Marhoulovi a místostarostovi PhDr. Františku Hubáčkovi, aby odstoupili z orgánů akciové společnosti Vodovody a kanalizace Zlín.

/hlasování 3 pro, 6 proti, 8 se zdrželo/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í V/66/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením města Luhačovice za I. pololetí roku 2004.

/hlasování pro 18 pro/+

U s n e s e n í V/67/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města - Mateřská škola Luhačovice, Základní škola Luhačovice, Sportovní centrum Radostova Luhačovice, Městský dům kultury Elektra Luhačovice a Technické služby Luhačovice za I. pololetí roku 2004.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/68/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 25 m2 manželům Antonínovi a Heleně Kočicovým, 67-51 183 Street, Flusing, New York 11365, USA za cenu 350,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem. Nová hranice pozemku bude vedena v linii prodloužení plotu mezi parcelami 799/1 a 802/3.

/hlasování 15 pro, 1 proti, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í V/69/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 457/6 o výměře 165 m2 v k. ú. Luhačovice panu Pavlu Humenovi, bytem Hluboká 5254, Zlín, který je majitelem domu Maruška, za navrhovanou cenu 350,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 14 proti, 4 se zdrželi/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í V/70/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1326/9 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 250 m2 manželům Janě a Michaelovi Horsákovým, bytem Zlín, Slunečná 4559, za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/71/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení zastupitelstva města č. I/9/2004.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/72/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převedení do majetku Zlínského kraje:

a) objekt č. p. 101 na st. pl. 3/1 v k. ú. Luhačovice

b) pozemky v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 2.799 m˛:

st. pl. 3/1 o výměře 910 m˛

st. pl. 3/3 o výměře 448 m˛

p. č. 84/1 o výměře 872 m˛

p. č. 2847 o výměře 569 m˛

za podmínky, že nemovitosti budou sloužit ke školským účelům. Pokud nebude tato podmínka splněna, budou nemovitosti za stejných podmínek vráceny městu.

/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í V/73/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s o u h l a s í

s uzavřením dohody o odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2429/6 o výměře 610 m2 uzavřené dne 5. 12. 2001 s firmou UPOSS group, a. s. Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/74/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně pozemku p. č. 121/8 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Kladná-Žilín ve vlastnictví paní Boženy Mikuláškové a pana Stanislava Slováka za pozemek p. č. 1963/2 o výměře cca 140 m2 v k. ú. Kladná - Žilín ve vlastnictví města a úhradě nákladů spojených s uzavřením smluv rovným dílem.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/75/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně pozemku st. pl. 191/2 o výměře 29 m2 v k. ú. Kladná-Žilín ve vlastnictví pana Františka Kudláčka, který je zastavěn budovou č. p. 1 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 1974/8 o výměře 29 m2 v k. ú. Kladná - Žilín ve vlastnictví města a úhradě nákladů spojených s uzavřením smluv rovným dílem.

/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í V/76/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 1024/10 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 70 m2 v lokalitě Stráň - Újezda Elišce Obadalové, bytem Luhačovice, Družstevní 886, za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.

/hlasování 16 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í V/77/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 12 ve znění :

Narovnání položek v rozpočtu organizace MŠ Luhačovice - úhrady energií se již provádějí z běžného účtu MŠ - přesun fin. prostředků jen na položkách

Org. 3101 pol. 5331 + 627 tis. Kč

Org. 3101 pol. 5151 - 74 tis. Kč

Org. 3101 pol. 5154 - 124 tis. Kč

Org. 3101 pol. 5153 - 400 tis. Kč

Org. 3101 pol. 5162 - 29 tis. Kč

Vzájemné vyrovnání vratek soc. dávek z města a z KÚ Zlínského kraje

Org. 0001 pol. 5364 + 1 324 tis. Kč

Org. 0001 pol. 2222 + 1 225 tis. Kč

Org. 6111 pol. 2210 + 99 tis. Kč

Neinvestiční náklady ZŠ a MŠ na žáky - oprava po konečném uzavření dohody mezi městem Luhačovice a obcí Pozlovice

Org. 0001 pol. 4121 - 39 tis. Kč

Org. 3103 pol. 5321 120 tis. Kč

Org. 3613 pol. 5141 - 159 tis. Kč

Příjmy z prodeje bytů

Org. 0006 pol. 3112 + 931 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 - 931 tis. Kč

ZTV Újezda

Org. 3604 pol. 3122 + 350 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 - 350 tis. Kč

Zhotovení projektové dokumentace zpracované ve stupni ke stavebnímu řízení na tyto akce:

- Projektová dokumentace Rekonstrukce náměstí 28. října

Org. 3604 pol. 6121 + 250 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 + 250 tis. Kč

- Projektová dokumentace Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné

Org. 3604 pol. 6121 + 622 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 + 622 tis. Kč

- Projektová dokumentace Rekonstrukce ul. Dr. Veselého

Org. 3604 pol. 6121 + 1 200 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 + 1 200 tis. Kč

- Projektová dokumentace Rekonstrukce ul. Nábřeží

Org. 3604 pol. 6121 + 400 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 + 400 tis. Kč

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í V/78/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o převodu Domu dětí a mládeže v Luhačovicích ze Zlínského kraje na město Luhačovice a vytvoření nové příspěvkové organizace města ke dni 1. 7. 2005.

/hlasování 2 pro, 9 proti, 7 se zdrželo/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í V/79/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

smlouvu o sdružení, která spojuje Zlínský kraj s městy a obcemi Zlínského kraje ke společné účasti na veletrhu REGIOTOUR Brno 2005.

/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í V/80/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e p ř e v e z m e

zřizovatelskou funkci k zajištění Pečovatelské služby v Luhačovicích a

d o p o r u č u j e

Zlínskému kraji předat pečovatelskou službu Charitě Svaté Rodiny - charitní ošetřovatelské a pečovatelské službě v Luhačovicích.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/81/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s přistoupením do Regionu Zlínsko a

p o v ě ř u j e

místostarostu města jednáním s představiteli Regionu Zlínsko.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í V/82/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Luhačovice v čl. IV. odst. 2) předmět činnosti o doplňkovou činnost "velkoobchod" a "specializovaný maloobchod".

/hlasování 16 proti, 2 zdrželi/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í V/83/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na valné hromady Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., v tomto volebním období do roku 2006 člena zastupitelstva Mgr. Tomáše Mejzlíka, nar. 16. 7. 1970, bytem Masarykova 185, Luhačovice. Jako náhradníka deleguje člena zastupitelstva města Ing. Jiřího Šůstka, nar. 27. 9. 1961, bytem A. Václavíka 659, Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

Nahoru