Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 11. 2004

III./2004

Výpis usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 24. 6. 2004


U s n e s e n í III/41/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zpracováním zm...


Výpis usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 24. 6. 2004


U s n e s e n í III/41/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 207/9 k.ú. Řetechov. Podmínka - pozemek bude určen jako plocha pro bydlení.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/42/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním změny územního plánu pro účely zemědělské výroby - zahradnictví na pozemku p. č. 1683/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Jaromíra Derkáče, bytem Sehradice č. 220, 763 23 Lhota u Luhačovic. Pozemek bude určen pro zemědělskou výrobu - zahradnictví, náklady ponese žadatel.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/43/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 2 sídelního místa Řetechov ve znění, které je přílohou dnešního zápisu - viz ZM III/2004 - příloha č. 1.

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/44/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice č. 10 na pozemcích p. č. 1856/1 a 1856/2 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Václava Častulíka, bytem Luhačovice Družstevní č. 96. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - orgánu územního plánování - pořízení návrhu změny č. 10 - na pozemcích - p.č. 1856/1 (část), 1856/2 (část) k. ú. Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/45/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice č. 11 na pozemku p. č. 387/17 k. ú. Luhačovice jako závazný podklad. Pozemek bude určen jako plocha pro bydlení a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - orgánu územního plánování - pořízení návrhu změny č. 11 - na pozemku p.č. 387/17 (část) k. ú . Luhačovice.

/hlasování 14 pro, 5 se zdrželo/+

U s n e s e n í III/46/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice č. 13 na pozemcích p. p. č. 1111 a 1118/1 podle žádosti pana Rostislava Vrby, bytem Luhačovice Školní 811 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - orgánu územního plánování - pořízení návrhu změny č. 13 - na pozemcích - p.č. 1111 (část), 118/1 (část) k. ú. Luhačovice.

/hlasování 6 pro, 7 se zdrželi, 6 proti/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í III/47/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadání ke zpracování změny č. 14 - na pozemcích - p.č. 313/12, 313/1, 396/10, 403/1, 403/2, 409/4, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, st.820, 428/5, 429, st. 821, 433, 410/1 k. ú. Luhačovice územního plánu sídelního útvaru Luhačovice jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č. 14 - plocha pro bydlení, plochy občanského vybavení, území rekreace a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - orgánu územního plánování - pořízení návrhu změny č. 14 - na pozemcích - p.č. 313/12, 313/1, 396/10, 403/1, 403/2, 409/4, 409/7, 409/8, 409/9, 409/10, 409/11, st.820, 428/5, 429, st. 821, 433, 410/1 k.ú. Luhačovice zadání ke zpracování změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice č. 14 na pozemcích v k. ú. Luhačovice.
/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í III/48/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

1/ o podání žádosti o dotace na finanční krytí těchto projektů v rámci Společného regionálního programu a státního rozpočtu:

Rekonstrukce ulice Nádražní

Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné

Parkoviště ul. Pod Kamennou

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží

2/ o přijetí finančního závazku profinancování uvedených projektů

3/ o zajištění finančního krytí projektů ve výši nejméně 10 % z rozpočtu města

4/ o přijetí překlenovacího úvěru k financování uvedených projektů na dobu nejvýše 12 měsíců ve výši do 50 mil. Kč.

/hlasování 6 pro, 10 proti, 3 se zdrželi/-

Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í III/49/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

1/ o podání žádosti o dotace na finanční krytí těchto projektů v rámci Společného regionálního programu a státního rozpočtu:

Rekonstrukce ulice Nádražní

Dvoupodlažní parkoviště ul. Solné

Parkoviště ul. Pod Kamennou

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého a Nábřeží

Rekonstrukce nám. 28. října

2/ o přijetí finančního závazku profinancování uvedených projektů

3/ o zajištění finančního krytí projektů ve výši nejméně 10 % z rozpočtu města

4/ o přijetí překlenovacího úvěru k financování uvedených projektů na dobu nejvýše 12 měsíců ve výši do 50 mil. Kč.

/hlasování 13 pro, 3 proti, 3 se zdrželi/+

U s n e s e n í III/50/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi města předložit Smlouvy o poskytnutí dotace ze Společného regionálního programu a státního rozpočtu před jejich podpisem ke schválení zastupitelstvu města.

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/51/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s úhradou odměny v rámci rozpočtu města pro rok 2004 za přípravu projektů a poskytování poradenských služeb firmě EUNICE CONSULTING, a. s. Legerova 39/1820, 120 00 Praha 2, dle s ní uzavřené smlouvy a projektových dokumentacích týkajících se akcí, které jsou součástí žádosti o dotace z Programu Společný regionální operační program, podopatření 4.2.1 - Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu na projekt "Rekonstrukce lázeňské infrastruktury Luhačovice" předkládané na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

/hlasování 19 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í III/52/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o vyřazení majetku města dle návrhu likvidační a škodní komise ze dne 26. 5. 2004 mimo položky cimbál, který je vedený v evidenci Městského domu kultury Elektra Luhačovice

a   u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací likvidaci dle schválených protokolů a řediteli MěDK Elektra uzavřít Smlouvu o výpůjčce na cimbál se souborem Malé Zálesí.

/hlasování 18 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í III/53/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o vyřazení knih dle zápisu o Revizi knihovního fondu Městské knihovny Luhačovice.

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í III/54/2004
Zastupitelstvo města

r o z h o d l o

doplnit v kupní smlouvě na prodej bytů v domě č. p. 439, ul. Solné v Luhačovicích text: "Kupující berou na vědomí, že přes pozemek st. pl. 521 a pozemek 450/42 je vedena kanalizační a plynovodní přípojka pro dům č. p. 267 na st. pl. 297 v k. ú. Luhačovice. Kupující je povinen v souladu s platnou právní úpravou umožnit spoluvlastníkům domu č. p. 267 v k. ú. Luhačovice vstup na pozemky za účelem nevyhnutelného zásahu pro opravu a údržbu těchto přípojek."

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í III/55/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č.1 a § odst.3 nařízení vlády č. 337/2004 ve výši :

- člen rady 1 400,- Kč

- předseda komise a výboru 700,- Kč

- člen zastupitelstva města 490,- Kč

/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í III/56/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zahájením jednání o vstupu města Luhačovice do Regionu Zlínsko.

/hlasování 20 pro/+

U s n e s e n í III/57/2004
Zastupitelstvo města

r o z h o d l o

vyčkat s řešením otázky převodu Pečovatelské služby ze Zlínského kraje na město až na rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje o dalším financování tohoto zařízení.

/hlasování 20 pro/+

Nahoru