Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 11. 2004

II./2004

Výpis usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 20. 5. 2004

U s n e s e n í II/23/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2003, a to bez výhrad.

/hlasování 14 pro/+

...


Výpis usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 20. 5. 2004

U s n e s e n í II/23/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2003, a to bez výhrad.

/hlasování 14 pro/+

U s n e s e n í II/24/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

hospodaření příspěvkových organizací Základní školy Luhačovice, Mateřské školy Luhačovice, Městského domu kultury Elektra Luhačovice, Technických služeb Luhačovice a Sportovního centra Radostova Luhačovice za rok 2003 a

r o z h o d l o

o převodu výsledku hospodaření za rok 2003 Sportovního centra Radostova Luhačovice ve výši + 23 653,02 Kč do rezervního fondu,

o převodu výsledku hospodaření za rok 2003 Základní školy Luhačovice ve výši + 447 396,78 Kč do rezervního fondu a část finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 120 000,- Kč použít k rozvoji vlastní činnosti, tj. dovybavit počítačovou učebnu /16 monitorů + příslušenství/,

o převodu hospodářského výsledku za rok 2003 Mateřské školy Luhačovice ve výši + 29 119,11 Kč do rezervního fondu,

o převodu hospodářského výsledku hospodaření za rok 2003 Městského domu kultury Elektra Luhačovice ve výši + 102 006,48 Kč do rezervního fondu a celkovou částku na účtu č. 914 rezervní fond použít k částečné úhradě ztráty za rok 2002 /- 165 531,58 Kč/.

/hlasování 14 pro/+

U s n e s e n í II/25/2004

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemků v k. ú. Kladná Žilín Povodí Moravy, s. p. Brno pro úpravu potoka Kladénka:

§ část pozemku p. č. 43 o výměře 60 m2

§ část pozemku p. č. 1962 o výměře 50 m2

§ část pozemku p. č. 1913/1 o výměře 6 m2

§ část pozemku p. č. 1974/3 o výměře 50 m2

§ část pozemku p. č. 1974/4 o výměře 200 m2

§ část pozemku p. č. 1977/1 o výměře 280 m2

§ část pozemku p. č. 1978 o výměře 220 m2

§ část pozemku p. č. 1937 o výměře 20 m2

§ pozemek p. č. 1977/2 o výměře 80 m2

§ pozemek p. č. 1977/3 o výměře 34 m2

§ pozemek p. č. 1977/4 o výměře 75 m2

za cenu dle znaleckého posudku a úhradu nákladů spojených s převodem - viz ZM II/2004 - příloha č. 2, která je přílohou dnešního zápisu.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í II/26/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku st. pl. 12/1 - v k. ú. Luhačovice: ˝ manželům Havelkovým, bytem Luhačovice Hradisko 957, a ˝ manželům Konečným, bytem Luhačovice V Cihelně 686, dle předloženého návrhu - ZM II/2004-příloha č. 3 za cenu 330,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem a se zřízením věcného břemene na plynovou přípojku.

/hlasování 13 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í II/27/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prominutí dluhu Marie Provazníkové, bytem Luhačovice Družstevní 864, na nájemném a službách spojených s užíváním bytu v celkové výši 70.952,- Kč za předpokladu, že bude současně uzavřena dohoda o ukončení nájemní smlouvy na tento byt.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í II/28/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o vyřazení majetku města PC- NOTE BOOK - ACER ASPIRE 1300 XC z důvodu zcizení.

/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í II/29/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

své usnesení č. I/13/2004 ze dne 4. 3. 2004 a

r o z h o d l o

o tom, že pozemek p. č. 450/42 o výměře 142 m˛ se považuje za přímo související s prodávaným bytovým domem Marica č. p. 439 v ul. Solné v Luhačovicích .

/hlasování 13 pro, 4 se zdrželi/+

U s n e s e n í II/30/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

znění čl. 7 odst. 1 Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k pozemkům takto:

"Prodávající prodává nemovitosti uvedené v čl. 2 s výhradou, že mu je kupující nabídnou ke koupi, kdyby je chtěli prodat nebo jiným způsobem zcizit, za kupní cenu ve výši dle schválených pravidel upravenou o technické zhodnocení a inflaci, pokud nebude dohodnuto jinak."

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í II/31/2004

Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 918/1 v k. ú. Polichno (bývalý mlýnský náhon) o výměře 260 m2 manželům Josefovi a Monice Váňovým, bytem Luhačovice, Družstevní 865 za cenu 10,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem - viz ZM II/2004-příloha č. 5.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í II/32/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o koupi části pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p. č. 446/10 v k. ú. Luhačovice, který je veden jako katastrální parcela číslo 446/16 o výměře 328 m2, na které je umístěna místní komunikace v ulici Lužné za cenu 50,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem - viz ZM II/2004-příloha č. 6.

/hlasování 16 pro/+

U s n e s e n í II/33/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o koupi pozemků p. č. 1025/3, 1025/8, 772/6, 772/7, 772/8, 771/12, 771/11, 771/8 a 772/10 o celkové výměře 2 154 za cenu 100,- Kč/m˛. Pozemky budou zastavěny místní komunikací ul. Slunná.

/hlasování 19 pro /+

U s n e s e n í II/34/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s úhradou části nákladů na vybudování 1. etapy místní komunikace ul. Slunná ve výši 917 017,- Kč.

/hlasování 11 pro, 2 proti, 6 se zdrželo/+

U s n e s e n í II/35/2004

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 6

Cyklotrasa obora, dotace Ministerstva pro místní rozvoj 680 tis. Kč, vlastní prostředky 862 tis. Kč Org. 0001 pol. 4216 680 tis. Kč

Org. 3631 pol. 6121 1 542 tis. Kč

Org. 9999 pol. 8115 862 tis. Kč

Náklady /mzdové, počítač včetně tiskárny/ pro nového pracovníka odboru životního prostředí, jedná se pouze přesun z rezervy již schválené v rozpočtu na org. místní správa pol. 5901.

Org. 6109 pol. 5901 - 215 tis. Kč

Org. 6110 pol. 5011 +129 tis. Kč

Org. 6110 pol. 5031 + 34 tis. Kč

Org. 6110 pol. 5032 + 12 tis. Kč

Org. 6110 pol. 5137 + 40 tis. Kč

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í II/36/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

u k l á d á

starostovi jednat dále ve věci získání dotací z fondů Evropské unie a zadat zpracování projektů pro investiční akce v tomto pořadí:

a) rekonstrukce ul. Nádražní

b) rekonstrukce ul. Dr. Veselého a komunikace v ul. Nábřeží od pošty po lékárnu U Najády

c) rozšíření parkovacích míst v lokalitě nad městským úřadem nebo vedle objektu Alfa Market - vybudování poschoďového parkoviště

d) rekonstrukce náměstí 28. října

/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í II/37/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., konanou dne 10. 6. 2004 ve Vsetíně, starostu města Ing. Bohuslava Marhoula, nar. 27. 11. 1946, bytem Jurkovičova alej 210 Luhačovice. Jako náhradníka deleguje místostarostu města PhDr. Františka Hubáčka, nar. 6. 7. 1959, bytem Rumunská 426 Luhačovice.

/hlasování 16 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í II/38/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na řádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín a. s., konanou dne 9. 6. 2004 ve Zlíně, starostu města Ing. Bohuslava Marhoula, nar. 27. 11. 1946, bytem Jurkovičova alej 210, Luhačovice. Jako náhradníka deleguje člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše Mejzlíka, nar. 16. 7. 1970, bytem Masarykova 185, Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í II/39/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s předloženým návrhem představenstva Vodovody a kanalizace Zlín a. s. a navrhuje PhDr. Františka Hubáčka, místostarostu města Luhačovice, nar. 6. 7. 1959, bytem Rumunská 426, Luhačovice, za člena představenstva VaK Zlín, a. s.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+

U s n e s e n í II/40/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

n a v r h u j e

za člena dozorčí rady Vodovody a kanalizace Zlín a. s. starostu města Luhačovice Ing. Bohuslava Marhoula, nar. 27. 11. 1946, bytem Jurkovičova alej 210, Luhačovice.

/hlasování 17 pro, 1 se zdržel/+Ing. Bohuslav Marhoul

starosta města

Nahoru