Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

19. 11. 2004

I./ 2004

Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 4. 3. 2004

U s n e s e n í I/1/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na rok 2004 - 2006 ve znění přílohy zápisu - viz ZM 1/2004 - materiál č. 2.
/hlasování 1...


Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 4. 3. 2004

U s n e s e n í I/1/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na rok 2004 - 2006 ve znění přílohy zápisu - viz ZM 1/2004 - materiál č. 2.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í I/2/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočet na rok 2004 ve znění přílohy ZM I/2004-materiál č. 1- Rozpočet na r. 2004 - varianta 4, která je součástí zápisu s uvedenými změnami:

navýšení položky 4121 - neinvestiční dotace od obcí o 381 tis. Kč

org. 0001 pol. 4121 + 381 tis. Kč
org. 9999 pol. 8115 - 381 tis. Kč

oprava položky 5331 - neinvestiční příspěvek PO podle upřesnění z KÚ Zlín, jedná se finanční prostředky pro MŠ a ZŠ

org. 3101 pol. 5331 + 47 tis. Kč
org. 3103 pol. 5331 - 154 tis. Kč
org. 9999 pol. 8115 - 107 tis. Kč

Obě změny sníží deficit rozpočtu o 488 tis. Kč / konečný deficit 3 170 tis. Kč /

a

r o z h o d l o

o nákupu svozového vozu v r. 2004 pro příspěvkovou organizaci Technické služby - Luhačovice. Úhrada poměrné části pořizovací ceny svozového vozu tj. 2 mil. Kč bude provedena v r. 2004 z rezervních finančních prostředků na běžném účtu Technických služeb a tedy mimo schvalovaný rozpočet na r. 2004.
/hlasování 15 pro/+

U s n e s e n í I/3/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadání ke zpracování změny č. 2 - na pozemcích
- p.č. 60, 1556/2(část), st. 39/2 - plocha pro bydlení
- p.č.1556/1, 1556/2(část) - změna původní funkce ( funkčního regulativu ) vyznačením jejího aktuálního stavu vše k.ú. Řetechov - územního plánu sídelního útvaru Luhačovice - místní část Řetechov jako závazný podklad pro zpracování návrhu změny č.2 a

u k l á d á

starostovi města zajistit u pořizovatele - orgánu územního plánování - pořízení návrhu změny č. 2 ÚPN SÚ Luhačovice-místní část Řetechov.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/4/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů se zpracováním změny územního plánu sídelního útvaru Luhačovice v lokalitách ul. Družstevní, ul. Ludkovická /ul. V Drahách/ a ul. Zahradní čtvrť. Pozemky budou určeny jako plocha pro bydlení v bytových domech a náklady spojené se zpracováním změny ponese žadatel.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/5/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zpracováním územního plánu pro účely výstavby bytových domů na pozemcích p.p.č. 1216 a 1217 k. ú. Luhačovice podle žádosti pana Miroslava Bubláka bytem Luhačovice, Družstevní 90.
/hlasování 15 proti, 3 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.

U s n e s e n í I/6/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p.č. 207/9 v k. ú. Řetechov o výměře 2177 m˛ za cenu 150,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem Ing. Janu Mikulcovi, bytem U Šťávnice 420, 763 26 Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/7/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí pozemků formou koupě p. č. 41/2, 41/3 a 41/4 v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 68 m˛ od pana Vítězslava Konečného ml., bytem Luhačovice, Kuželova 941 a paní Ivony Píškové, bytem Luhačovice, Slunná 823, za cenu 50,- Kč/m˛ a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/8/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o směně části pozemku p. č. 313/4 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví manželů Jana a Drahomíry Vavrušových, bytem Branka 274, Luhačovice, o výměře cca 10 m˛ za část pozemku p. č. 2440/2 v k. ú. Luhačovice ve vlastnictví města Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/ 9/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převedení do majetku Zlínského kraje:
a) objekt č. p. 101 na st. pl. 3/1 v k. ú. Luhačovice
b) pozemky v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 2.799 m˛:
st. pl. 3/1 o výměře 910 m˛
st. pl. 3/3 o výměře 448 m˛
p. č. 84/1 o výměře 872 m˛
p. č. 2847 o výměře 569 m˛
/hlasování 15 pro, 3 se zdrželi/+

U s n e s e n í I/10/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o bezúplatném převedení do majetku státu:
a) objekt Hasičské zbrojnice č. p. 877 na st. pl. 1221 v k. ú. Luhačovice
b) pozemky v k. ú. Luhačovice: st. pl. 1221, st. pl. 1222 a část pozemku p. č. 2068/1.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/11/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o likvidaci majetku města dle předloženého návrhu likvidační komise ze dne 13. 1. 2004, který je přílohou zápisu - viz ZM 1/2004 materiál č.3 - příloha č. 6.
/hlasování 17 pro/+

U s n e s e n í I/12/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji pozemku p. č. 450/9 o výměře 337 m˛ a st. pl. 1617 o výměře 15 m˛ v k. ú. Luhačovice za cenu dle znaleckého posudku stanovenou v roce 2003 vynásobenou koeficientem 0,50.
/hlasování 15 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í I/13/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o tom, že pozemek č. 450/42 u domu č.p.439 - Marica v ul. Solné, Luhačovice, se nepovažuje za pozemek přímo související s prodávaným domem.
/hlasování 14 pro, 3 se zdrželi/+

U s n e s e n í I/14/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v í

radě města schvalovat rozpočtová opatření v částkách rovnajících se přijatým dotacím, tř.4 rozpočtové skladby z Krajského úřadu Zlínského kraje. Podmínkou je, že tato rozpočtová opatření nezvýší deficit rozpočtu města, příjmy budou vždy rovny rozpočtovým výdajům.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/15/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

bezúplatný převod drobného hmotného majetku města v hodnotě 14.768,- Kč, který je umístěn v objektu Rybářského domova v k. ú. Pozlovice, do majetku Rybářského svazu Luhačovického Zálesí.
/hlasování 18 pro/+

U s n e s e n í I/16/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z fondu Evropské unie na stavbu "Rekonstrukce ul. Nádražní". V případě získání dotace bude akce dofinancována z rozpočtu města.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í I/17/2004

1. Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o společném postupu, předložené společností Zlínská vodárenská, a.s., IČ: 27076288, se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8535 (dále jen "Zlínská vodárenská"). Předmětem této smlouvy je zejména úprava postupu Města Luhačovice, jako akcionáře společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČ: 49454561, se sídlem: Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ: 760 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1169 (dále jen "VAK Zlín"), na valné hromadě VAKu Zlín svolané za účelem schválení tzv. provozního modelu, jehož důsledkem bude prodej provozní části podniku VAKu Zlín a nájem infrastrukturní části VAKu Zlín společnosti Zlínská vodárenská.

2. Zastupitelstvo města Luhačovice
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o umístění účelového finančního plnění, předložené Zlínskou vodárenskou.

3. Zastupitelstvo města Luhačovice
d e l e g u j e
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Ing. Bohuslava Marhoula, starostu Města Luhačovice, r. č.: 461127/064, bytem Jurkovičova alej 210, Luhačovice, jako zástupce města Luhačovice na valnou hromadu VAKu Zlín, která se bude konat v sídle této společnosti, tj. ve Zlíně - Loukách, Tř. T. Bati 383 a jejímž předmětem bude schvalování tzv. provozního modelu, tak jak je uvedeno v bodě 1 tohoto usnesení.
Zástupce města je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář VAKu Zlín, zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady VAKu Zlín a navrženým programem jednání, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se VAKu Zlín, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.

4. Zastupitelstvo města Luhačovice
u k l á d á
Ing. Bohuslavu Marhoulovi, starostovi města Luhačovice, zajistit uzavření smlouvy o společném postupu v souladu s přijatým usnesením dle bodu 1.
Ing. Bohuslavu Marhoulovi, starostovi města Luhačovice, v souladu s usneseními dle bodů 1, 2 a 3 hlasovat na nadcházející valné hromadě VAKu Zlín pro přijetí tzv. provozního modelu, tj. pro schválení smlouvy o prodeji části podniku a smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, předloženými Zlínskou vodárenskou.
Ing. Bohuslavu Marhoulovi, starostovi města Luhačovice zajistit uzavření smlouvy o umístění účelového finančního plnění v souladu s přijatým usnesením dle bodu 2.
Jako náhradníka na valnou hromadu deleguje zastupitelstvo město pana Mgr. Tomáše Mejzlíka, bytem Masarykova 185, Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í I/18/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zasláním žádosti na dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na investiční akce vybudování komunikace v ul. Lužné, cyklotrasa Obora, vybudování chodníku na ul. Masarykova a vybudování komunikace Stráň.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í I/19/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s "Prohlášeními vlastníka" dle § 4 zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterými se rozdělují bytové domy č. p. 267 "Rusalka" ul. A. Slavíčka, č. p. 439 "Marica" ul. Solné, č. p. 860, ul. Mlýnská a č. p. 905 až 907 Zahradní čtvrť v Luhačovicích na bytové jednotky, které obsahují tyto části :

A) Popis budovy a pozemku
B) Vymezení jednotek v budově
C) Určení společných částí budovy a určení spoluvlastnických podílů
D) Úprava práv k pozemkům
E) Práva a závazky týkající se budovy a pozemků
F) Hospodaření domu
G) Pravidla pro správu společných částí domu
H) Závěrečná ustanovení
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í I/20/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zněním kupní smlouvy, doplněné o předkupní právo města na byt po dobu 5ti let za cenu bytu stanovenou Zastupitelstvem města Luhačovice v pravidlech pro prodej bytů v r. 2003.
/hlasování 19 pro/+

U s n e s e n í I/21/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

b e r e n a v ě d o m í

zápis kontrolního výboru ze dne 27.2.2004 a

u k l á d á

starostovi města projednat tento zápis s vedením Centroprojektu Zlín a sjednat nápravu.
/hlasování 14 pro, 2 proti, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í I/22/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d o p o r u č u j e

Radě městě Luhačovice zrušit usnesení 27/420/2003, týkajícího se prominutí nájmu za období srpen - prosinec 2003 Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, ul. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice.
/hlasování 2 pro, 13 proti, 2 se zdrželi/-
Usnesení nebylo přijato.

Nahoru