Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

10. 11. 2010

Ustavující 1./2010-2014

Výpis usnesení
z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 10. 11. 2010


U s n e s e n í 1/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.
/hlasov


Výpis usnesení
z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 10. 11. 2010


U s n e s e n í 1/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 2/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í,

aby dnešní zasedání bylo vedeno podle Jednacího řádu Zastupitelstva města Luhačovice schváleného dne 12. 12. 2006.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 3/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

volební komisi ve složení Ing. Jaroslav Hubáček, předseda, Ing. Jan Křenek, člen komise a Ing. Martin Plášek, člen komise.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 4/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

návrhovou komisi ve složení: Pavel Slovák, předseda, Ing. Pavel Křenek, člen a MUDr. Stanislav Pochylý, člen.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 5/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s t a n o v u j e

počet členů Rady města Luhačovice 7.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 6/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

u r č u j e,

že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 7/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

tajný způsob hlasování při volbě starosty, místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 8/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

PhDr. Františka Hubáčka, bytem Luhačovice, Rumunská 426, do funkce starosty města Luhačovice.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í 9/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Ing. Bc. Marii Semelovou, bytem Luhačovice, Nádražní 144, do funkce místostarostky města Luhačovice.
/hlasování 18 pro/+


U s n e s e n í 10/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

radu města ve složení:

1. Mgr. Roman Lebloch 17 hlasů
2. Bc. Eva Tomalová 17 hlasů
3. Mgr. Tomáš Mejzlík 15 hlasů
4. Ing. Karel Zicha 17 hlasů
5. Ing. Marian Ležák 18 hlasů


U s n e s e n í 11/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

podle ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů výbory kontrolní, finanční a výbor pro občanské záležitosti.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 12/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Mgr. Luďku Mejzlíkovou do funkce předsedkyně kontrolního výboru.
/hlasování 21 pro/+


U s n e s e n í 13/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

kontrolní výbor ve složení:
MUDr. Stanislav Pochylý, Mgr. Lukáš Kollarčík, Mgr. Jan Bruštík, Zdeňka Gavendová, David Ruman, Jaroslav Belžík.


U s n e s e n í 14/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

Alenu Tománkovou do funkce předsedkyně finančního výboru.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í 15/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

finanční výbor ve složení:
Ing. Jaroslav Hubáček, Ing. Jan Vavrys, Ing. Libor Slezák, Mgr. Miroslav Horsák, Ing. Roman Dostálek a Ing. Jan Křenek.


U s n e s e n í 16/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z v o l i l o

MUDr. Karla Malíka do funkce předsedy výboru pro občanské záležitosti.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í 17/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

z ř i z u j e

výbor pro občanské záležitosti ve složení:
Ivana Slováková, Eva Valášková, Miroslava Drndová, Mgr. Miluše Netíková, Věra Hřibová a Marie Vavrysová.
/hlasování 19 pro/+


U s n e s e n í 18/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

pro rok 2010 a do doby než bude schváleno nové nařízení vlády, které upravuje výši měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů:

1. měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva v této výši:
člen rady 1 910,- Kč
předseda komise, výboru 960,- Kč
člen zastupitelstva 660,- Kč

2. peněžní plnění fyzickým osobám, které jsou členy výborů a nejsou členy zastupitelstva obce za každou účast na jednání výborů 220,- Kč s výjimkou zaměstnanců obce a zahájení výplaty měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a peněžního plnění fyzickým osobám ode dne 10. 11. 2010.
/hlasování 20 pro/+


U s n e s e n í 19/Z1/2010-2014
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečné usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které je přílohou dnešního zápisu ZM 1/2010-2014 - příloha č. 5.
/hlasování 21 pro/+PhDr. František Hubáček
starosta města


Nahoru