Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 6. 2008

5./2008


U s n e s e n í           36/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2007, a to bez výhrad.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í           37/Z5/2008
Zastupitelstvo města Lu...U s n e s e n í           36/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet Města Luhačovice za rok 2007, a to bez výhrad.
/hlasování 15 pro/+


U s n e s e n í           37/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s hospodařením příspěvkových organizací města Mateřské školy Luhačovice, Základní školy Luhačovice, Sportovního centra Radostova, Městského domu kultury Elektra Luhačovice, Technických služeb Luhačovice a Domu dětí a mládeže Luhačovice za rok 2007

a   s c h v a l u j e
převod výsledku hospodaření Technických služeb Luhačovice za rok 2007 ve výši 261 786,92 Kč do rezervního fondu a použití celé finanční částky z rezervního fondu k úhradě ztráty z minulých let,

převod výsledku hospodaření Městský dům kultury Elektra Luhačovice za rok 2007 ve výši 36 059,37 Kč do rezervního fondu organizace,
převod výsledku hospodaření Sportovního centra Radostova za rok 2007 ve výši 85 875,86 Kč do rezervního fondu a finanční prostředky z rezervního fondu ve výši 15 tis. Kč převést do investičního fondu a tyto prostředky použít na vybudování dvou zástěn u sprch v kuželně Sportovního centra Radostova,

převod hospodářského výsledku Základní školy Luhačovice za rok 2007 ve výši + 10 669,79 Kč do rezervního fondu organizace,

převod hospodářského výsledku Mateřské školy Luhačovice za rok 2007 ve výši + 90 180,21 Kč do rezervního fondu organizace,

převod hospodářského výsledku Domu dětí a mládeže Luhačovice za rok 2007 ve výši + 11 093,61 Kč do rezervního fondu organizace.
/hlasování 15 pro/+U s n e s e n í           38/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 5 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 5/2008 - příloha č. 2.
/hlasování16 pro/+


U s n e s e n í           39/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 8 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 5/2008 - příloha č. 3.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           40/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 9 ve znění přílohy dnešního zápisu ZM 5/2008 - příloha č. 4.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           41/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u je

prodej části pozemku p. č. 450/29 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 110 m2 manželům Pavlovi a Ivaně Pěčkovým, bytem U náhonu 268, 742 42 Šenov u Nového Jičína, za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 11 pro, 2 proti, 3 se zdrželi/+
Jedná se o pozemek před domem č. p. 403 v ul. Úprkova - viz. ZM 5/2008 - příloha č. 5.


U s n e s e n í            42/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

prodej části pozemku st. pl. 25/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 15 m² panu Ladislavu Majzlíkovi, bytem Luhačovice, Masarykova 156, za cenu 500,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o pozemek u domu č. p. 156 Majzlíkových v ulici Branka, který přilehá k přístupovému schodišti tohoto domu - viz. ZM 5/2008 - příloha č. 6.

U s n e s e n í           43/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r u š í

usnesení 25/Z3/2008 ze dne 24. 4. 2008.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o zřízení věcného břemene pro umístění zemního kabelového vedení NN - stavby realizované pod názvem: "Pozlovice, Aug. dům, kab. NNm TEKOO"na pozemku města p. č. 2453/3 v k. ú. Luhačovice .


U s n e s e n í           44/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se zřízením věcného břemene na části pozemku p. č. 2453/4 v majetku města pro umístění zemního kabelového vedení NN - stavby realizované pod názvem: "Pozlovice, Aug. dům, kab. NNm TEKOO" ve prospěch firmy E-ON Česká republika, s. r. o. za jednorázovou úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+
Jedná se o chodník v ul. L. Janáčka pod hotelem Praha - viz ZM 5/2008 - příloha č. 7.U s n e s e n í           45/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

likvidaci majetku města dle předložených návrhů likvidační komise, které jsou přílohou
dnešního zápisu č. ZM 5/2008 - příloha č. 8 a

u k l á d á

vedoucím organizací provést likvidaci vyřazeného majetku.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           46/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví města formou koupě části pozemku p. č. 505/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 50 m2 od pana Josefa Radosty, bytem bytem Rájec-Jestřebí za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek v ulici Ant. Slavíčka v lokalitě u zahrádkářské osady nad hotelem Rosa - viz. ZM 5/2008 - příloha č. 9.


U s n e s e n í           47/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví města bezúplatně část pozemku p. č. 2453/1 o výměře cca 660 m2 ve vlastnictví Zlínského kraje.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o odstavné plochy a chodník v ul. L. Janáčka - viz. ZM 5/2008 - příloha č.10- znázorněno zeleně.


U s n e s e n í           48/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

nabytí do vlastnictví města bezúplatně části pozemků p. č. 2679/1, p. č. 2678 a p. č. 2677/2 o celkové výměře cca 300 m2 ve vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o chodník v ul. L. Janáčka - viz. ZM 5/2008 - příloha č. 10 - znázorněno oranžově.


U s n e s e n í           49/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu usnesení zastupitelstva města č.164/Z9/2007 ze dne 13. 12. 2007 o prodeji pozemků v k. ú. Polichno Správě dopravní cesty Zlín, Jožky Jabůrkové 491 ve věci prodejní ceny. Pozemky budou prodány za cenu dle znaleckého posudku.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o narovnání vlastnických vztahů po provedené rekonstrukci železničního přejezdu v místní části Polichno - viz. ZM 9/2007 - příloha č. 11.

U s n e s e n í           50/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem Luhačovice, Uherskobrodská 188, okres Zlín, ze dne 14. 12. 2001 ve znění, které je přílohou dnešního zápisu č. ZM 5/2008 - příloha č. 11.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+U s n e s e n í           51/Z5/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

se vstupem města Luhačovice do Sdružení obcí střední Moravy.
/hlasování 17 pro/+
Nahoru