Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

30. 4. 2008

3.2008
U s n e s e n í           23/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy dnešního zápisu - ZM 3/2008 - příloha. č. 2 .
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           2...

U s n e s e n í           23/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy dnešního zápisu - ZM 3/2008 - příloha. č. 2 .
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           24/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2486/1 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 5 m2 pro účely umístění výstražníků přejezdového zařízení v ulici Družstevní (u zámku) Českým drahám, a. s. za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+


U s n e s e n í           25/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v á l i l o

zřízení věcného břemene na části pozemku p. č. 2453/3 v majetku města pro umístění zemního kabelového vedení NN - stavby realizované pod názvem: "Pozlovice, Aug. dům, kab. NNm TEKOO" za jednorázové úplatu 15,- Kč/m2 ochranného pásma.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o chodník v ul. L. Janáčka před domem Jadrných - viz. ZM 3/2008 - příloha č. 3.


U s n e s e n í           26/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o nabytí do vlastnictví formou koupě pozemky p. č. 1615/8 o výměře 1 718 m², p. č. 1615/9 o výměře 280 m², p. č. 1697/1 o výměře 43 m², p. č. 1697/2 o výměře 705 m², p. č. 2466/8 o výměře 176 m², p. č. 2466/9 o výměře 150 m² vše v k.ú. Luhačovice za cenu 20,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemky ve vlastnictví Elišky Obadalové a Josefa Obadala v lokalitě za čističkou v souvislosti s odkoupením částí pozemků pro vybudování cyklostezky Luhačovice - Biskupice - Polichno - viz. ZM 3/2008 - příloha č. 4.U s n e s e n í           27/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o prodeji části pozemku p. č. 2429/4 v k. ú. Luhačovice o výměře cca 8 m² Českým drahám, a. s. pro účely umístění reléového domku s technologií zabezpečovacího zařízení přejezdu za cenu 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
/hlasování 16 pro/+
Jedná se o pozemek u vlakového přejezdu u restaurace Mat - viz. ZM 3/2008 - příloha č. 5.U s n e s e n í           28/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

r o z h o d l o

o darování objektu na st. pl. 821, ev. č. 677 a st. pl. 821 o výměře 74 m² v k. ú. Luhačovice do majetku organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Luhačovice. V případě ukončení činnosti uvedené organizace v Luhačovicích bude majetek navrácen zpět do majetku města Luhačovice.
/hlasování 13 pro, 2 proti, 2 se zdrželi/+
Jedná se o chatu, kterou užívá Junák na svahu v ulici Rumunská - viz ZM/2008 - příloha č. 6.


U s n e s e n í           29/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na rekultivaci skládky Loska ve výši 90 % z celkových nákladů.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í           30/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s provedením statického posudku mostku v obci Polichno.
/hlasování 17 pro/+


U s n e s e n í           31/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

n e s c h v a l u j e

uzavření předložené smlouvy na financování výstavby "Koupaliště u Luhačovické přehrady" s obcí Pozlovice, která je přílohou dnešního zápisu ZM 3/2008 - příloha č. 7.
/hlasování 16 pro, 1 proti/+U s n e s e n í           32/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na výstavbu "Městská plovárna Luhačovice" k výzvě ze dne 23. 4. 2008.
/hlasování 17 pro/+U s n e s e n í           33/Z3/2008
Zastupitelstvo města Luhačovice

v y j a d ř u j e

vůli zrušit Sdružení měst a obcí mikroregionů Zlínska-Čistá voda pro Dunaj, které bylo v průběhu času přejmenováno na Sdružení "Zlínsko-likvidace odpadních vod" se sídlem Masarykova 175, Luhačovice, a pověřit Ing. Bohuslava Marhoula jednat v tomto smyslu na valné hromadě sdružení.
/hlasování 15 pro, 1 se zdržel/+Nahoru