Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Základní informace k životní situaci - Zprostředkování osvojení a pěstounské péče

Občané, kteří mají zájem přijmout nezletilé dítě do své náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče).

Kdo je oprávněn v této věci jednat.

Žádost si může podat fyzická osoba, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče.

Právní úprava.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Občanský soudní řád č. 99 /1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o právech dítěte č. 104/1991 Sb.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává u Obecního úřadu s rozšířenou působností (sociálního odboru) podle trvalého bydliště žadatele.

Způsob zahájení řízení

Podáním žádosti na odboru sociálním MěÚ Luhačovice.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor sociální, Školní 666, vedle školní kuchyně, příchod z ulice  Komenského
Bc. Gabriela Lutonská, tel.: 577 197 467, e-mail.: lutonska@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Při podepsání žádosti:

-       Platný občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti
-       Manželé dokládají oddací list

Dále žadatel dokládá tyto listiny:

-       Vyplněnou žádost a předepsané dotazníky
-       Zprávu o zdravotním stavu žadatele
-       Doklad o výši příjmů žadatele (za posledních 6 měsíců)
-       Fotografie žadatele (ne starší 6 měsíců)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozice

Žádosti na MěÚ Luhačovice, odboru sociálním

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

Od podání žádosti do 30 dnů pro předán spisové dokumentace na Krajský úřad Zlínského kraje.

Další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Při soudním jednání jsou účastníky řízení žadatelé o osvojení a opatrovník dítěte.
V případě pěstounské péče je možná účast i zákonných zástupců.

Popis byl naposledy aktualizován

23.03.2018

 Příloha

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu
Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli /pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu
Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči