Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta servisu pro digitální tachograf

Základní informace k životní situaci - Paměťová karta servisu pro digitální tachograf

Paměťová karta servisu slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány a je určena k provádění montáží, oprav a seřizování digitálních tachografů. Ke kartě je přidělen PIN, je to personální karta. Držitel karty je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu na jedno pověřené pracoviště, která je vydaná na jeho jméno. Zároveň nesmí v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1360/2002 vlastnit paměťovou kartu vozidla. Karta se vydává na dobu 1 roku. Žádost se podává na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého sídla firmy.

Právní úprava

Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel zejména Nařízení č. 2135/199/ a Nařízení č. 1360/20
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která montáže, opravy a seřizování digitálních tachografů provádí a která je držitelem „Certifikátu" nebo „Osvědčení" vydaného Českým metrologickým institutem podle zvláštního právního předpisu.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- žádost

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

- úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu, atd. nebo jejich ověřené kopie

- zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty, předložení kopie platného „Osvědčení" či „Certifikátů" o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut).

Převzetí paměťové karty

Osoba na kterou je karta vystavovaná. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba musí mít plnou moc k převzetí  servisní karty (plná moc ověřená).

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání servisní paměťové

Pravidla nakládání s paměťovou kartou servisu

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru