Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Paměťová karta vozidla do digitálního tachografu

Základní informace k životní situaci - Paměťová karta vozidla do digitálního tachografu

Paměťová karta vozidla, slouží provozovatelům vozidla ke stahování dat z digitálního tachografu. Karta není spojena s konkrétním vozidlem. Paměťová karta se vydává na dobu 5 let. Žádost se podává na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého sídla firmy.

Právní úprava

Nařízení Rady ES 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění novel zejména Nařízení č. 2135/199/ a Nařízení č. 1360/2002
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 56/2001 o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele. Pokud vyřízení bude zajišťovat jiná osoba, pak zplnomocnění k zastupování.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- žádost

- doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

- úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu, atd. nebo jejich ověřené kopie.

Převzetí paměťové karty

Paměťovou kartu přebírá jednatel nebo podnikající osoba osobně, nebo na základě plné moci ověřené.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost, na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy

www.mesto.luhacovice.cz/3797

Vzor žádosti: Žádost o vydání paměťové karty vozidla

Pravidla nakládání s paměťovou kartou vozidla

Jaké jsou poplatky

Správní poplatek 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

15 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru