Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

Základní informace k životní situaci - Výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem

Občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana ČR, nebo ode dne právní moci povolení trvalého nebo přechodného pobytu na dlouhodobé vízum, jde-li o cizince, který není příslušníkem státu EU.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- povolení k pobytu na území ČR, řidičský průkaz vydaný cizím státem

- popř. další doklady.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se tiskne z Registru řidičů. Žadatel ji podepíše na přepážce.

Jaké jsou poplatky

Výměna 200 Kč

Zrychlená lhůta 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

5 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru