Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci - Vydání řidičského průkazu

Nárok na vydání ŘP má vlastník řidičského oprávnění. Pří udělení nebo rozšíření ŘP je podmínkou úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti, věk, zdravotní způsobilosti, popř. další podmínky. Žádost se podává na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., správních poplatcích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost se podává osobně.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října, dveře č. 02,

Danuše Machů, tel. 577 197 405, machu@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

- doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

- stávající řidičský průkaz

- u prvopisu nebo při rozšíření řidičského oprávnění se ještě předloží žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, protokol testu.

Převzetí řidičského průkazu

Řidičský průkaz se přebírá osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu se vytiskne z Registru řidičů, žadatel ji podepíše na přepážce.

Jaké jsou poplatky

Legislativa bez poplatků.

Prvopis nebo rozšíření 200 Kč

Zrychlená lhůta (nelze u prvopisu) 700 Kč

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

20 dnů

5 dnů

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru