Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Schvalování technické způsobilosti individuální přestavby nebo jednotlivě vyrobeného vozidla

Základní informace k životní situaci - Schvalování technické způsobilosti individuální přestavby nebo jednotlivě vyrobeného vozidla

Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla a samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu.

O povolení výroby jednotlivého silničního motorového vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, povoluje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.001

Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

Tiskopis „Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla"

Tiskopis „Žádost o povolení přestavby vozidla"

K dispozici v kanceláři registru vozidel, dveře č.001.

Jaké doklady je nutné předložit

Nutno konzultovat individuálně s pracovníkem schvalování technické způsobilosti vozidel.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Položka 27

c) Schválení technické způsobilosti

jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě

dovezeného vozidla                                                          2.000 Kč

e) Schválení technické způsobilosti vozidla

po přestavbě nebo schválení technické

způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo

dovezeného samostatného technického celku

anebo za schválení užití vozidla k výcviku

v autoškole                                                                        2.000 Kč   

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Lhůty pro vyřízení

Přestavba 30 dnů, výroba 60 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru