Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vystavení duplikátů technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla – za ztracené, odcizené, poškozené

Základní informace k životní situaci - Vystavení duplikátů technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla – za ztracené, odcizené, poškozené

V případě, že vlastník nebo provozovatel vozidla ztratí, zničí, poškodí nebo mu byl odcizen technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla nebo osvědčení o registraci silničního motorového vozidla, požádá ve lhůtě stanovené zákonem o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci registrační místo, v jehož správním obvodu má své bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.001

Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá :

-          technický průkaz vozidla a přípojného vozidla

-          osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla

-          souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně vlastníkem

-          zplnomocnění při zastupování

-          doklad totožnosti žadatele (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR).

-          ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů (vyjádření policie)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Položka 16 a)   100 Kč  

Lhůty pro vyřízení

Vystavení ORV na počkání, vystavení TP 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru