Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Označení vozidla praktického lékaře ve službě

Základní informace k životní situaci - Označení vozidla praktického lékaře ve službě

Označení vozidla praktického lékaře ve službě stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.

Označení vozidla praktického lékaře ve službě

Právní úprava

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

- žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení,

- žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec státního zdravotnického zařízení,

- nebo žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdravotnického zařízení.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy, nám. 28. října 543, dveře č. 02,

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz

Jaké doklady je nutné předložit

- Žádost,

- občanský průkaz,

- rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem,

- potvrzení zdravotní pojišťovny o tom, že žadatel registruje pojištěnce,

- nebo potvrzení krajského úřadu o zajištění lékařské služby první pomoci žadatelem, či zda se žadatel na jejím zajištění podílí,

-nebo potvrzení místně příslušné zdravotnické záchranné služby o výkonu zálohy zdravotnické záchranné služby žadatelem,

-popř. potvrzení, že je žadatel zaměstnancem státního či nestátního zdravotnického zařízení a vykonává činnost praktického lékaře a doklad o atestaci.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

Žádost na MěÚ Luhačovice, odbor dopravy.

Vzor žádosti:

Žádost o vydání označení vozidla praktického lékař ve službě

Jaké jsou poplatky

Bez poplatků.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů.

Poslední aktualizace

29.6.2011

Nahoru