Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Změny související s registrací vozidla (změna příjmení, trvalého bydliště, názvu nebo sídla firmy

Základní informace k životní situaci - Změny související s registrací vozidla (změna příjmení, trvalého bydliště, názvu nebo sídla firmy

Pokud dojde ke změně údajů zapisovaných do registru vozidel, vlastník silničního motorového vozidla, a další osoby, jichž se záznam v registru vozidel týká, jsou povinni písemně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu zapisovaného údaje.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.002

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz
Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá :

-          technický průkaz vozidla a přípojného vozidla

-          osvědčení o registraci vozidla a přípojného vozidla

-          doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

-          souhlas vlastníka vozidla, pokud žádá provozovatel vozidla, který není současně vlastníkem

-          zplnomocnění při zastupování

-          doklad totožnosti žadatele (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR).

-          ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Položka 26

e) Zápis změny do technického průkazu

vozidla a do registru vozidel                                    50 Kč

za každou změnu

Lhůty pro vyřízení

Běžně na počkání, ve zvláštních případech 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru