Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu (na základě smlouvy nebo rozhodnutí o zřízení, nebo zrušení zástavního práva)

Základní informace k životní situaci - Zápis a výmaz zástavního práva k vozidlu (na základě smlouvy nebo rozhodnutí o zřízení, nebo zrušení zástavního práva)

Žádost o zapsání zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu podává vlastník silničního vozidla nebo zástavní věřitel se souhlasem vlastníka. Žádost musí být doložena smlouvou nebo rozhodnutím o zřízení zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu.

Výmaz zápisu zástavního práva

Obecní úřad obce s rozšířenou působností provede výmaz zástavního práva z technického průkazu na žádost vlastníka vozidla. Současně vyznačí výmaz v registru silničních vozidel. Žádost musí být doložena smlouvou nebo jiným dokladem o zániku zástavního práva k silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.002

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz
Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Žádost o zapsání – vymazání zástavního práva k vozidlu"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá:

-          technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla

-          doklad totožnosti (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR)

-          smlouva nebo rozhodnutí o zřízení zástavního práva k vozidlu

-          smlouva nebo jiný doklad o zániku zástavního práva k vozidlu

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Položka 26

e) Zápis změny do technického průkazu

vozidla a do registru vozidel                                   50 Kč

za každou změnu

Lhůty pro vyřízení

Běžně na počkání, ve zvláštních případech 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru