Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Přihlášení vozidla v rámci stěhování (z jiného obvodu obce s rozšířenou působností)

Základní informace k životní situaci - Přihlášení vozidla v rámci stěhování (z jiného obvodu obce s rozšířenou působností)

V případě změny bydliště nebo sídla vlastníka nebo provozovatele vozidla do obvodu jiného registračního místa hlásí tuto změnu na předepsaném tiskopisu vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla registračnímu místu, v jehož správním obvodu má své nové místo trvalého nebo povoleného pobytu nebo místo podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého nebo jiného pobytu, nebo sídlo.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28. října 543, dveře č.002

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz
Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel"

tiskopis „Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá:

- technický průkaz vozidla,

- doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno,

- souhlas vlastníka (leasingová společnost),

- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

- zplnomocnění při zastupování,

-          doklad totožnosti žadatele (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR).

-          Registrační značku při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Přehled poplatků při změně trvalého bydliště nebo sídla společnosti:

Položka 26

e) Zápis změny do technického průkazu

vozidla a do registru vozidel                             50 Kč        

za každou změnu

Lhůty pro vyřízení

Běžně na počkání, ve zvláštních případech 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru