Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Přihlášení vozidla (nového nebo ojetého) do registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci - Přihlášení vozidla (nového nebo ojetého) do registru silničních vozidel

Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo, je povinen tato vozidla přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 dnů v příslušném kalendářním roce.

Právní úprava

Zákon č. 56/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změna a doplňků

Na kterém pracovišti lze jednat

Registr silničních vozidel je seznam, který vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Příslušným pro registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

MěÚ Luhačovice, odbor dopravy – registr vozidel, nám. 28.října 543, dveře č.002

Marcela Plšková, Dis., tel. 577 197 406, plskova@mesto.luhacovice.cz
Bc. František Uhříček, tel. 577 197 403, uhricek@mesto.luhacovice.cz
Ladislav Kulaja, tel. 577 197 404, kulaja@mesto.luhacovice.cz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, nebo jiná osoba, které žadatel udělí plnou moc.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

www.mesto.luhacovice.eu/3797

tiskopis „Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel"

K dispozici v čekárně registru vozidel.

Jaké doklady je nutné předložit

K žádosti se přikládá:

- technický průkaz vozidla,

- osvědčení o registraci vozidla (pokud se nejedná o nové vozidlo),

- doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno,

- souhlas vlastníka (leasingová společnost) k zaregistrování vozidla na jiného provozovatele,

- protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové,

- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,

- doklad o zástavním právu váznoucím na vozidle, bylo-li zřízeno,

- doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu, na území České republiky,

- zplnomocnění při zastupování,

-          doklad totožnosti žadatele (navíc u podnikajících právních subjektů – ŽL, Koncesní listina, nebo výpis z OR).

-          Registrační značku při převodu vozidla do obvodu registračního místa, pro něž je určen jiný kód kraje.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Přehled poplatků při registraci:

Položka 26

a) Zápis do registru vozidel, jde-li

-   o motocykl do 50 cm3                                          300 Kč        

-   o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu

s přívěsným nebo postranním vozíkem  nebo

motorové tříkolky,  popřípadě  motorové

čtyřkolky                                                                   500 Kč         

-   o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly           800 Kč         

-   o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti

včetně                                                                      500 Kč         

-   o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti             700 Kč         

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu. 29)

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovlaků dle § 37e) zákona 185/2001 Sb., o odpadech

(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu 31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla po účinnosti tohoto zákona (to je po  1.1.2009).

(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.

(3) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství 31g) ve výši

a) 3.000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5.000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10.000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu 31h) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu 31i).

(4) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3 prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).

(5) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.

Lhůty pro vyřízení

Běžně na počkání, ve zvláštních případech 30 dnů.

Poslední aktualizace

04.09.2018

Nahoru