Žádost o vydání závazného stanoviska k platným stavebním úpravám nemovitosti v městské památkové zóně

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání závazného stanoviska k platným stavebním úpravám nemovitosti v městské památkové zóně

Vlastník nemovitosti si ověří  zda se nemovitost nenachází na území městské památkové zóny. Pokud vlastník nemovitosti plánuje přístavbu nebo přestavbu objektu, který není památkou, ale je v hranicích městské památkové zóny,  je vhodné ještě před zpracováním projektové dokumentace konzultovat své záměry s pracovníkem odboru životního prostředí - památkové péče . Podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny, povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda jsou plánované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník - fyzická osoba:                                                                                                                                                                                                                                                   vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce.

Vlastník - právnická osoba:                                                                                                                                                                                                                                              statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Mgr. Markéta Mentzlová  tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu.
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

2 x úplnou projektovou dokumentaci (mimo udržovací práce) nebo restaurátorský záměr u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku v případě zastupování fyzické nebo právnické osoby plná moc k rozsahu zastoupení

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí www.mesto.luhacovice.cz/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 - 45 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Spoluvlastníci nemovitosti a Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště Kroměříž

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád