Žádost o vydání závazného stanoviska k plánované údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jíné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání závazného stanoviska k plánované údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jíné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí

V seznamu nemovitých kulturních památek jsou vedeny nemovitosti evidované jako kulturní památky ve správním obvodu Městského úřadu Luhačovice. Pokud vlastník kulturní památky plánuje jakýkoliv zásah do památky, je vhodné ještě před zpracováním projektu konzultovat své záměry s pracovníkem památkové péče odboru životního prostředí. Podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je vlastník kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V závazném stanovisku se správní orgán vyjádří, zda jsou plánované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník - fyzická osoba:                                                                                                                                                                                                                                             vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce.

Vlastník - právnická  osoba                                                                                                                                                                                                                                                                  statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, odbor životního prostředí,  kanc. č. 308 (3. patro). Mgr. Markéta Mentzlová  tel. 577 197 457, mentzlova@luhacovice.eu.
V úřední dny pondělí a středa od 7:30 do 12:00 h, 12:30 do 17:00 h, v mimoúřední dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 197 455 456).

Jaké doklady je nutné předložit

2 x úplnou projektovou dokumentaci (mimo udržovací práce) nebo restaurátorský záměr u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku v případě zastupování fyzické nebo právnické osoby plná moc k rozsahu zastoupení

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti je k dispozici na odboru životního prostředí. www.mesto.luhacovice.cz/3799

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení

30 - 45 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Spoluvlastníci nemovitosti a Národní památkový ústav - Územní odborné pracoviště Kroměříž

Poslední aktualizace

30.8.2010

Právní úprava

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád